بررسی تاثیر فصل و اندازه جمعیت بر بروز رفتار بهداشتی و قدرت تهاجمی کلنی‌های زنبور عسل استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

رفتار بهداشتی یک روش مناسب جایگزین در راستای کاهش مصرف سموم شیمیائی در مبارزه با آفات و بیماری‌های زنبور عسل می‌باشد. در این مطالعه تاثیر اندازه جمعیت (5 و 7و 10 قاب)، فصل (بهار و تابستان) و اثر متقابل اندازه جمعیت و فصل بر روی بروز رفتارهای بهداشتی و تهاجمی کلنی‌های زنبورعسل استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از 21 کلنی متعلق به استان لرستان، شهر خرم آباد، ایران استفاده شد. برای تعیین میزان بروز صفات درپوش برداری و تخلیه سلول از ازت مایع برای کشتن شفیره ها استفاده گردید. در ادامه درصد سلول‌های درپوش برداری و تخلیه شده 48 ساعت پس از ریختن ازت مایع شمارش شد. میانگین درپوش برداری و تخلیه سلول به ترتیب در فصل های بهار و تابستان 94/48، 92/67 و 91/81، 88/33 به دست آمد که تفاوت بین آن ها معنی دار نبود (p>0/05). جمعیت‌های 5 قابه به طور معنی داری کم ترین میانگین درپوش برداری (88/29) و تخلیه سلول (84/43) را در مقایسه با جمعیت های 7 و 10 قابه داشتند. میزان بروز رفتار بهداشتی تحت تاثیر اثر متقابل اندازه جمعیت و فصل قرار گرفت به طوری که جمعیت‌های 7 قابه در فصل بهار بهترین رفتار بهداشتی را داشتند. اختلاف معنی داری بین تیمارها در بروز رفتار تهاجمی مشاهده نشد. همبستگی مثبت و معنی داری بین درپوش برداری و تخلیه سلول مشاهده شد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد کلنی های زنبور عسل استان لرستان رفتار بهداشتی مناسبی از خود نشان می دهند و می توان از آن ها در راستای اجرای برنامه های اصلاح نژادی جهت ایجاد جمعیت های مقاوم استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of population size and Season on the expression of hygienic and aggressive behaviors in lorestan honey bee (Apis mellifera meda) colonies

نویسندگان [English]

 • Mohammad Yahyaei 1
 • Maryam Karimi Dehkordi 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak University, Arak, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Healthy behavior is an appropriate alternative method in combating honey bee pests and diseases to reduce the use of chemical pesticides. In this study, the effect of population size (5, 7 and 10 frames), season (spring and summer) and the interaction between population size and season were investigated on the incidence of health and invasive behaviors of lorestan honey bee colonies. For this purpose, 21 colonies belonging to Lorestan province, Khorramabad city, were used. Liquid nitrogen was used to kill pupae in order to determine the incidence of uncapping and removing traits. In the following, the percentage of uncapping and removing cells was counted 48 hours after pouring liquid nitrogen. The mean of cell removing and uncapping were 94.48%, 92.67%, 91.81% and 88.33% in spring and summer, respectively, but these differences was not significant (p>0.05). The 5 frames populations had the lowest mean of cap uncapping (88.29) and removing (84.43) compared to 7 and 10 frames populations. The incidence of health behavior was affected by the interaction of population size and season so that 7 frame populations had the best health behavior in spring. There was no significant difference between treatments in the occurrence of aggressive behavior. A significant positive correlation was observed between uncapping and removing. In general, the results of this study showed that the lorestan honey bee colonies show good health behavior and they can be used in breeding programs to build resistant populations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Honey Bee
 • Hygienic Behaviors
 • Season
 • Population Size
 • Lorestan
 1. Amro, M.A. and Amro, A., 2017. A review About the Role of Hygienic Behavior as A defense Mechanism of Honey Bee against the Parasitic Mites and Diseases. Egyptian Academic Journal of Biological Sciences. 10, pp: 51-64.
 2. Boecking, O. and Spivak, M., 1999. Behavioral defenses of honey bees against Varroa jacobsoni Oud. Vol. 30, pp: 141-158.
 3. Gerula, D.; Węgrzynowicz, P.; Panasiuk, B.; Bieńkowska, M. and Skowronek, W., 2015. Hygienic behaviour of honeybee colonies with different levels of polyandry and genotypic composition. Journal of Apicultural Vol. 59, pp: 107-113.
 4. Gramacho, K.P. and Spivak, M., 2003. Differences in olfactory sensitivity and behavioral responses among honey bees bred for hygienic behavior. Behavioral Ecology and Sociobiology. Vol. 54, pp: 472-479.
 5. GÜLER, A., 2000. The effects of narrowed area and additional feeding on some physiological characteristics of honey bee (Apis mellifera) colonies. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. Vol.. 14, pp: 24: 1-6.
 6. GÜLER, A. and Toy, H., 2013. Relationship between dead pupa removal and season and productivity of honey bee (Apis mellifera, Hymenoptera: Apidae) colonies. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences . vol. 37, pp: 462-467.
 7. Ibrahim, A. and Spivak, M., 2006. The relationship between hygienic behavior and suppression of mite reproduction as honey bee (Apis mellifera) mechanisms of resistance to Varroa destructor. Apidologie. Vol. 37, pp: 31-40.
 8. Mansourizalani, A.; Tahmasbi, G.; Emam Jomeh kashani, N.; Amin Afshar, M. and Ghazi Khani Shad, A., 2018. Study on the hygenic and grooming behaviours of Iranain honeybees colonies (Apis mellifera meda) in the third and fourth generation of breeding plan for resistance to Varroa distructor Journal of Entomological Research. Vol. 10, pp: 65-76.
 9. Najafgholian, J.; Pakdel, A.; Thahmasbi, G. and Nehzati, G., 2011. Assessing hygienic behavior and attraction to Varroa mite (Acari: Varroidae) in Iranian honey bee (Apis. mellifera meda). African Journal of Biotechnology. Vol. 10, pp: 1011-1021.
 10. Najafgholian , J.; Thahmasbi, G.; Pakdel, A. and Nehzati, G., 2011. Effect of population size on the expression of hygienic behavior in the iranian honey bee. Apis Mellifera meda. Vol. 5, pp: 44-52.
 11. Oxley, P.R.; Spivak, M. and Oldroyd, B.P., 2010. Six quantitative trait loci influence task thresholds for hygienic behaviour in honeybees (Apis mellifera). Molecular Ecology. 19, pp: 1452-1461.
 12. Panasiuk, B.; Skowronek, W. and Gerula, D., 2009. Effect of period of the season and environmental conditions on rate of cleaning cells with dead brood. Journal of Apicultural Vol. 53, pp: 95-103.
 13. Pérez-Sato, J.A.: Châline, N.; Martin, S.J.; Hughes, W. and Ratnieks, F.L., 2009. Multi-level selection for hygienic behaviour in honeybees. Vol. 102, pp: 609-615.
 14. Rinderer, T. E.; deGuzman, L.I.; Delatte, G.; Stelzer, J.; Lancaster, V.; Kuznetsov, V. and Harris, J., 2001. Resistance to the parasitic mite Varroa destructor in honey bees from far-eastern Apidologie. Vol. 32, pp: 381-394.
 15. Rothenbuhler, W.C., 1964. Behavior genetics of nest cleaning in honey bees. IV. Responses of F 1 and backcross generations to disease-killed brood. American Vol. 4, pp: 111-123.
 16. Spivak, M., 1996. Honey bee hygienic behavior and defense against Varroa jacobsoni. Vol. 27, pp: 245-260.
 17. Spivak, M. and Gilliam. M., 1993. Facultative expression of hygienic behaviour of honey bees in relation to disease resistance. Journal of Apicultural Vol. 32, pp: 147-157.
 18. Spivak, M. and Gilliam. M., 1998. Hygienic behaviour of honey bees and its application for control of brood diseases and Varroa: Part II. Studies on hygienic behaviour since the Rothenbuhler era. Bee Vol. 79, pp: 169-186.
 19. Spivak, M. and Reuter, G. S., 1998. Honey bee hygienic behavior. American Bee Vol. 138, pp: 283-286.
 20. Spivak, M. and Reuter, G.S., 2001. Resistance to American foulbrood disease by honey bee colonies Apis mellifera bred for hygienic behavior. Vol. 32, pp: 555-565.
 21. Tahmasbi, G.; Hoseini, S. and Eskandari Nasab, M., 2018. Evaluation of hygienic behaviors in Iranian honey bee) Apis mellifera meda (colonies and their relationship with infestation rate to Varroa destructor mite. Plant Vol. 41, pp: 89-100.
 22. Tarpy, D.R.; Summers, J. and Keller, J.J., 2014. Comparison of parasitic mites in Russian-hybrid and Italian honey bee (Hymenoptera: Apidae) colonies across three different locations in North Carolina. Journal of economic entomology. Vol. 100, pp: 258-266.
 23. Thompson, V.C., 1964. Behaviour genetics of nest cleaning in honeybees. III. Effect of age of bees of a resistant line on their response to disease-killed brood. Journal of Apicultural Vol. 3, pp: 25-30.
 24. Tu, S.; Qiu, X.; Cao, L.; Han, R.; Zhang, Y. and Liu, X., 2010. Expression and characterization of the chitinases from Serratia marcescens GEI strain for the control of Varroa destructor, a honey bee parasite. Journal of invertebrate Vol. 104, pp: 75-82.
 25. Vaziritabar, S.; Aghamirkarimi, A. and Esmaeilzade, S., 2016. Evaluation of the defensive behavior in two honeybee races Iranian honeybee (Apis mellifera meda) and Carniolan honeybee (Apis mellifera carnica) and grooming behavior of different bee races in controlling Varroa destructor mite in honey bee colonies in Iran. Journal of Entomology and Zoology Studies. 4, pp: 586-602.