تعیین شرایط بهینه پرورش ماهی ماکرو(Labidochromis caeruleus) براساس سنجش پارامترهای محیطی دما، اسیدیته و سختی کربنات آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین مقایسه اثر فاکتورهای دما، اسیدیته و سختی کربنات آب بر عملکرد پارامتر­های رشد ماهی ماکرو (Labidochromis  caeruleus) طراحی گردید. در هر آکواریوم، 3 قطعه ماهی، با میانگین وزنی 0/05 ± 0/31 گرم قرار داده شد و به صورت روزانه در دو نوبت به میزان 5 درصد وزن زنده، غذادهی شدند. پس از گذراندن 2 هفته به عنوان دوره آداپتاسیون، طی دو بازه زمانی 1 تا 25 روز و 25 تا 40 روز، زیست سنجی انجام شده و پارامتر­های رشد، شامل: افزایش وزن و طول بدن و ضریب تبدیل غذایی (FCR) محاسبه شد. در پایان دوره نیز، میانگین وزنی ماهیان برابر 0/05 ± 0/75 گرم بود. با طراحی آزمایشات با نرم ­افزار Design Expert 7.0، ترکیبی از سه عامل دما، pH و dKH و در مجموع 14 تیمار با 3 تکرار در هر آکواریوم تنظیم گردید که با توجه به منابع، تیمار دارای ترکیب شرایط دمایی 26 درجه سانتی گراد، pH 7/5 و سختی 7 تامین­ کننده شرایط بهینه برای ماهیان بود. طبق بررسی الگوی رشد، مدل ریاضی بهینه برای تغییرات پارامتر­های رشد، معادله درجه دوم است. در تغییر وزن، سختی و اثر متقابل دما × pH اثر بیش تری داشت که در اولین بازه زمانی، دمای بهینه 26 درجه سانتی گراد، pH برابر 7/5 و سختی برابر 8/2 - 7/98 و در دومین بازه، بهینه دما برابر 25/37 25/62، سختی 8/35 8/2 و pH برابر 8/25 7/5 ثبت شد. در مورد FCR، سختی بیش ترین تاثیر را داشت که برای داشتن کم ترین میزان آن، دمای بهینه 27/67، سختی 8 7/65 و pH برابر 8-6/7 ثبت گردید. هم چنین، در مورد رشد طولی، هیچ­  کدام از معادلات خطی، درجه دو و مکعب، نشان ­دهنده رشد طولی ماهی ماکرو نبودند. لذا نتایج این پژوهش، شرایط بهینه پرورش را با توجه به سه پارامتر نام برده، برای این گونه معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the optimum conditions of rearing Labidochromis caeruleus according to the evaluation of environmental parameters: temperature, acidity and carbonate hardness of water

نویسندگان [English]

 • Nargess Mooraki 1
 • Shahram Dadgar 2
 • Reza Nahavandi 3
 • Sahand Joodaki 1
1 Department of Fishery, College of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, Agriculture Research Education and Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 Iranian Animal Science Research Institute, Agriculture Research Education and Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

This study was designed to determine the effects of temperature, pH and dKH on growth performance indices of Macro (Labidochromis caeruleus). In each aquarium, 3 fishes were entered randomly with the weighted average: 0.31 ± 0.05 gr and were fed, 5% of biomass twice daily. After 2 weeks adapting, In two intervals,1-25 days and 25-40 days, the biometric measurements were done and growth indices were calculated. In the end, weighted average of fishes was 0.75 ± 0.05 gr. In each aquarium, there were specific combinations of temperature, pH and dKH, using response surface method by Design Expert 7.0, and in total 14 combinations of factors each with 3 replications. According to the results, the combinations of temperature 26˚c, pH: 7.5 and 7 dKH had the best effect on fishes. Studying growth patterns showed that the best mathematical model to show the changes of growth indices was the quadratic equation. The interactions between pH × temperature, and dKH, was more effective on weight changes. At the first time interval, the optimum conditions were 26˚c, pH 7.5 and dKH 7.97-8.2, and at the second period, the optimum conditions were a combination of 25.37-25.62˚c, dKH 8.2-8.35 and pH 7.5-8.25. The optimum temperature to have the least FCR, was 27.67˚c, dKH: 7.65-8 and pH: 6.7-8. Besides, none of the linear, quadratic and cubic equations, represents the length growth of Macro fishes. Therefore, the results of this study, determined the optimum conditions of rearing this species according to the three mentioned parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Optimum conditions
 • Macro (Labidochromis caeruleus)
 • Temperature
 • Acidity
 • Carbonate hardness
 1. شیخیان، م.، 1385. زندگی ماهیان آکواریوم. انتشارات مؤلف. صفحات 68 تا 70.
 2. شیخیان، م.، 1385. ماهیان سیچلاید. انتشارات مؤلف. صفحات 10 تا 18.
 3. مرادی، ح. و لهراسبی، س.، 1388. اطلس ماهیان آب شیرین. انتشارات علمی آبزیان. صفحات 51 تا 73.
 4. Anchor, T.; Fitzcoy, S.A. and Thunberg, E.M., 2005. United States of America trade in ornamental fish. Journal of the world Aquaculture Society. Vol. 28, pp: 1-10.
 5. Baensch, H.A. and Riehl, R., 1994. Baensch Aquarium Atlas. Vol. 2, 15 p.
 6. Baldisserotto, B. and Miguel Mancera, J., 2019. Effect of water pH and hardness on survival and growth of fresh water teleosts. Fish Osmoregulation. pp: 142-143.
 7. Boruchowitz, D.E., 2003. The guide to owning Cichlids. T.F.H. publications, No. 9, Gent, Belgium. pp: 385-387.
 8. De Silva, S.S. and Anderson, T.A., 1995. Fish Nutrition in Aquaculture. Aquaculture Series, Chapman and Hall, Pub London Uk. pp: 319-320.
 9. Froese, R. and Pauly, D., 2013. Checklist of the freshwater fishes of Africa. Fish Base online, April 2013 version. pp: 210-217.
 10. Ghosh, K. and Dhar, B., 2008. Genetic assessment of ornamental fish species from North East India. Bamidgeh. Vol. 55, pp: 13-21.
 11. Hargrove, M. and Hargrove, M., 2011. Freshwater aquarium for dummies. Vol. 1, 360 p.
 12. Konings, A., 2016. Malawi Cichlids in their natural habitat. cichlid press. No 1, 432 p.
 13. Kucuk, S.; Midilli, S.; Guler, M. and Coban, D., 2019. Histological changes of electric yellow cichlid (Labidochromis caeruleus) exposed to acute and chronic Cadmium concentrations. Turkish journal of agriculture-food science and technology. Vol. 7, No. 8, pp: 1216-1221.
 14. Ruffer, K.; Tamaru, C.S. and Fitzgerad, W.J., 2007. Hatchery manual for the artificial propagation of ornamental fish. Guam Aquaculture Development and Training Center. pp: 143-150.
 15. Svelue, C.; Munuswany, A. and Tacon, G.J., 2003. Standard methods for the nutrition and feeding of farmed fish and shrimp. Volume1. Argent Laboratories press, Redmond, Washington, USA. pp: 57-61.
 16. Yanbo, W. and Zirong, X., 2006. Effect of probiotic for commom carp (Cyprinus carpio) based on growth performance and digestive enzymes activities. Journal of Animal feed science and technology. Vol. 127, pp: 283-285.