بررسی مورفولوژیک، مورفومتریک، هیستولوژیک و هیستومتریک قورباغه مردابی ( (Rana ridibunda) Pelophylax ridibundus Pallas, 1771) در شهر اهواز (منطقه گرم) و مقایسه آن با شهر شهرکرد (منطقه سرد)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، صندوق پستی: 331-91735

چکیده

دوزیستان گروهی از جانوران مهره ‌دار‌ بوده که قادر به زیستن در هر دوی محیط آبی و خشکی هستند و اهمیت زیادی در تعادل اکوسیستم ‌ها دارند. در این مطالعه سعی شده که قورباغه‌ های دو شهر شهرکرد و اهواز شناسایی و مورد بررسی‌ های بیوسیستماتیکی قرار بگیرند. بر این اساس در بهار 1390، 60 عدد قورباغه در دو منطقه با استفاده از تور دستی مخصوص صید قورباغه، صید شد. نمونه ‌ها به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل و پس از شناسایی گونه مورد اندازه‌ گیری‌ های مورفولوژیک، مورفومتریک، هیستولوژیک و هیستومتریک قرار گرفتند. بررسی صفات زیست‌ سنجی نشان داد که میانگین اندازه ‌های زیست‌ سنجی قورباغه ‌های نر و ماده منطقه سرد (شهرکرد) از منطقه گرم (اهواز) به‌ طور معنی‌ داری بیش‌ تر(0/05>p) می‌ باشند. هم‌ چنین نتایج نشان داد میانگین ضخامت کلی پوست، ضخامت اپیدرم و ضخامت درم ناحیه شکمی بدن قورباغه‌ های نر و ماده منطقه سرد (شهرکرد) از منطقه گرم (اهواز) بیش‌ تر می‌ باشد ولی میانگین ضخامت کلی پوست در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه‌ های نر و ماده در هر منطقه اختلاف معنی‌ داری (0/05<p) نداشت. علاوه ‌بر‌ این، میانگین تعداد غدد‌موکوسی در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه‌ های نر و ماده متعلق به منطقه سرد به‌ طور معنی‌ داری بیش‌ تر از منطقه گرم (0/05>p) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphologic, Morphometric, Histologic and Histometric survey of marsh frog (Pelophylax ridibundus Pallas, 1771 (Rana ridibunda)) in Ahvaz (warm region) in comparison with Shahrekord (Cold region)

نویسندگان [English]

 • Foruogh Papahn 1
 • Amin Esmailian 1
 • Mehran Dorostghoal 1
 • Mehdi Dezhman 2
1 Department of Biology ,University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
2 Department of biology, Faculty of sciences Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Amphibians are a group of vertebrate animals that be able to live in both aquatic and terrestrial environments and they are very important in the balance of ecosystems. In this study, we tried to identify Ahvaz and Shahrekord frogs, as well biosystematic survey about them. Hence, in the spring of 2011, 30 male and female frogs in each region were caught using hand nets. The live samples were transported to the laboratory, after identification of frogs, morphological, morphometric, histologic and histometrical measurement were done. Biometric characters survey showed that the average size of male and female frogs in cool region is higher than the warm region (Ahvaz) (p<0.05). The results showed that the average thickness of the skin, the epidermal and dermal thickness of abdominal part in male and female frogs of cool area was more than the warm region and the average thickness of the skin of the dorsal and ventral parts of the body in male and female frogs had no significant difference in each region (p<0.05). In addition, the average number of dorsal and ventral skin mucus glands of male and female frogs belong to the cold region was more than warm region (p<0.05).
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Morphologic
 • Morphometric
 • Histologic
 • Histometric
 • Marsh frog
 • Ahvaz
 • Shahrekord