بررسی مورفولوژیک، مورفومتریک، هیستولوژیک و هیستومتریک قورباغه مردابی ( (Rana ridibunda) Pelophylax ridibundus Pallas, 1771) در شهر اهواز (منطقه گرم) و مقایسه آن با شهر شهرکرد (منطقه سرد)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، صندوق پستی: 331-91735

چکیده

دوزیستان گروهی از جانوران مهره ‌دار‌ بوده که قادر به زیستن در هر دوی محیط آبی و خشکی هستند و اهمیت زیادی در تعادل اکوسیستم ‌ها دارند. در این مطالعه سعی شده که قورباغه‌ های دو شهر شهرکرد و اهواز شناسایی و مورد بررسی‌ های بیوسیستماتیکی قرار بگیرند. بر این اساس در بهار 1390، 60 عدد قورباغه در دو منطقه با استفاده از تور دستی مخصوص صید قورباغه، صید شد. نمونه ‌ها به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل و پس از شناسایی گونه مورد اندازه‌ گیری‌ های مورفولوژیک، مورفومتریک، هیستولوژیک و هیستومتریک قرار گرفتند. بررسی صفات زیست‌ سنجی نشان داد که میانگین اندازه ‌های زیست‌ سنجی قورباغه ‌های نر و ماده منطقه سرد (شهرکرد) از منطقه گرم (اهواز) به‌ طور معنی‌ داری بیش‌ تر(0/05>p) می‌ باشند. هم‌ چنین نتایج نشان داد میانگین ضخامت کلی پوست، ضخامت اپیدرم و ضخامت درم ناحیه شکمی بدن قورباغه‌ های نر و ماده منطقه سرد (شهرکرد) از منطقه گرم (اهواز) بیش‌ تر می‌ باشد ولی میانگین ضخامت کلی پوست در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه‌ های نر و ماده در هر منطقه اختلاف معنی‌ داری (0/05<p) نداشت. علاوه ‌بر‌ این، میانگین تعداد غدد‌موکوسی در نواحی پشتی و شکمی بدن قورباغه‌ های نر و ماده متعلق به منطقه سرد به‌ طور معنی‌ داری بیش‌ تر از منطقه گرم (0/05>p) بود.

کلیدواژه‌ها