بررسی پراکندگی و تنوع گونه‌ای مگس‌های حلزون‌کش (Diptera: Sciomyzidae) در شهرستان‌ نور استان مازندران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، صندوق پستی: 19395-1495

2 گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، صندوق پستی: 19395-1495

چکیده

خانواده سیومایزیده متعلق به راسته دوبالان می‌باشد، مگس‌های حلزون‌کش در فرم‌های لاروی از حلزون‌های آبزی تغذیه می‌کنند که این حلزون‌ها در مواردی میزبانان واسط گروهی از انگل‌های انسانی و حیوانی مانند فاسیولا و شیستوزوما هستند و بیماری‌هایی ایجاد می‌کنند که از نظر اقتصادی و بهداشتی مطرح می‌باشند، مبارزه با این انگل‌ها از طرق مختلف مانند آموزش بهداشت، بهسازی محیط، درمان بیماری و مبارزه با حلزون‎‌های میزبان واسط (شیمیایی، فیزیکی، زیستی) میسر می‌باشد از این‌رو این مگس‌ها نقش مهمی در بازداری زیستی و انتشار بیماری ایفا می‌کنند. در این مطالعه فون مگس‌های حلزون‌کش شهرستان‌ نور استان مازندران از اردیبهشت تا شهریور 1394 به‌ صورت ماهانه بررسی شد و تعداد 1269 نمونه بالغ از 5 ایستگاه مختلف که عبارتند از: شالیزار ایزد‌شهر، شالیزار روستای تیر‌کده، چمستان، سبزه‌رودرویان و نور با استفاده از تور‌حشره‌گیری جمع‌آوری شدند و پس از اتاله کردن به آزمایشگاه سیستماتیک جانوری دانشگاه منتقل شده وبا کمک کلید‌شناسایی موجود توسط استریومیکروسکوپ شناسایی شدند و در نهایت، پس از بررسی و تعیین هویت نمونه‌ها مربوط به زیرخانواده Phaeomyiinae با یک جنس و یک گونه و زیرخانوادهSciomyzinaeدارای دو قبیله Sciomyzini و Tetanocerini می‌باشند که قبیله  Sciomyziniبا سه جنس و پنج گونه و قبیله  Tetanocerini با دو جنس و دو گونه و در مجموع شش جنس و هشت گونه می‌باشندکه بیش‌ ترین فراوانی (35/5 درصد) مربوط به گونهPelidnoptera leptiformis  و کم‌ ترین فراوانی (2/6 درصد) مربوط به گونه Colobaea punctata می‌باشد و ایستگاه سبزه‌رود رویان بیش ‌ترین تعداد و شالیزار روستا تیر‌کده کم‌ ترین تعداد از نمونه‌های صید‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها