بررسی پراکندگی و تنوع گونه‌ای مگس‌های حلزون‌کش (Diptera: Sciomyzidae) در شهرستان‌ نور استان مازندران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، صندوق پستی: 19395-1495

2 گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی، تهران، صندوق پستی: 19395-1495

چکیده

خانواده سیومایزیده متعلق به راسته دوبالان می‌باشد، مگس‌های حلزون‌کش در فرم‌های لاروی از حلزون‌های آبزی تغذیه می‌کنند که این حلزون‌ها در مواردی میزبانان واسط گروهی از انگل‌های انسانی و حیوانی مانند فاسیولا و شیستوزوما هستند و بیماری‌هایی ایجاد می‌کنند که از نظر اقتصادی و بهداشتی مطرح می‌باشند، مبارزه با این انگل‌ها از طرق مختلف مانند آموزش بهداشت، بهسازی محیط، درمان بیماری و مبارزه با حلزون‎‌های میزبان واسط (شیمیایی، فیزیکی، زیستی) میسر می‌باشد از این‌رو این مگس‌ها نقش مهمی در بازداری زیستی و انتشار بیماری ایفا می‌کنند. در این مطالعه فون مگس‌های حلزون‌کش شهرستان‌ نور استان مازندران از اردیبهشت تا شهریور 1394 به‌ صورت ماهانه بررسی شد و تعداد 1269 نمونه بالغ از 5 ایستگاه مختلف که عبارتند از: شالیزار ایزد‌شهر، شالیزار روستای تیر‌کده، چمستان، سبزه‌رودرویان و نور با استفاده از تور‌حشره‌گیری جمع‌آوری شدند و پس از اتاله کردن به آزمایشگاه سیستماتیک جانوری دانشگاه منتقل شده وبا کمک کلید‌شناسایی موجود توسط استریومیکروسکوپ شناسایی شدند و در نهایت، پس از بررسی و تعیین هویت نمونه‌ها مربوط به زیرخانواده Phaeomyiinae با یک جنس و یک گونه و زیرخانوادهSciomyzinaeدارای دو قبیله Sciomyzini و Tetanocerini می‌باشند که قبیله  Sciomyziniبا سه جنس و پنج گونه و قبیله  Tetanocerini با دو جنس و دو گونه و در مجموع شش جنس و هشت گونه می‌باشندکه بیش‌ ترین فراوانی (35/5 درصد) مربوط به گونهPelidnoptera leptiformis  و کم‌ ترین فراوانی (2/6 درصد) مربوط به گونه Colobaea punctata می‌باشد و ایستگاه سبزه‌رود رویان بیش ‌ترین تعداد و شالیزار روستا تیر‌کده کم‌ ترین تعداد از نمونه‌های صید‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution and diversity study and distribution of the snail killing flies (DIPTERA:SCIOMYZIDEA ) in noor city, central part of mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Parastoo Bali 1
  • Hamid Belgheiszadeh 2
1 Islamic Azad University Medical Branch of Tehran
2 Islamic Azad University Medical Branch of Tehran
چکیده [English]

The family Sciomyzidae belongs to the order Diptera. The larvae of snail-killing flies feed on aquatic snails. These snails host a large group of human and animal parasites such as Fasciola and Schistosoma. Fighting these parasites takes place through different methods such health trainings, environmental rehabilitation, treatment of patients, and fighting the intermediary host snails. Hence, these flies play an important role in biological controls. In this study, the use of molluscicide flies in Nour County in Mazandaran Province was studied from April to August 2015 and a total of 1269 mature samples were obtained from the following five stations using sweeping nets: Izad Shahr paddy field, Tirakdeh village paddy field, Chamestan, Sabezeh Rud (Royan), and Nour. The samples were transferred to the University’s systematic animal studies laboratory following stabilization. Finally, after investigations and identity examinations it was found that the samples of the subfamily Phaeomyiinae had the one genus and one species. It was found that the subfamily Sciomyzinae consists of the following two tribe: Sciomyzini and Tetanocerini. The tribe (Sciomyzini) consists of three genera and five species whereas the latter one (Tetanocerini) consists of two genera and two species. Therefore, both of the subfamily have a total of six genera and eight species that the most abundant species are Pelidnoptera leptiformis and the least abundant species are belonging to Colobaea punctata ; and from the point of location , the most abundancy had been occurred in Sabze-rud royan and the least abundancy had been occurred in Tirakde village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sciomyzidae
  • Snail-killing
  • Aquatic snail
  • Insect fauna
  • Noor city
  • Mazandaran