بررسی توانایی و کارایی پروبیوتیکی باکتری های فیتاز مثبت در شرایط آزمایشگاهی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

چکیده

جایگزینی پروتئین حیوانی با پروتئین گیاهی از راهکارهای اصلی کاهش قیمت خوراک در آبزیان است. 70 درصد فسفر در گیاهان به‌ صورت فیتات است که برای ماهیان قابل جذب نیست و موجوداتی که فاقد آنزیم‌ های فیتازی هستند دسترسی کمی به این ماده دارند. هدف این تحقیق بررسی توان پروبیوتیکی باکتری‌ هایی است که قادر به تجزیه فیتات به ‌وسیله تولید آنزیم فیتاز هستند. بدین منظور 5 باکتری با توان بالای تولید آنزیم فیتاز شامل:1- (32Citrobacter farmeri (phas، 2- (12Klebsiella oxytoca (fish،3- (22Klebsiella pneumoniae subsp. Ozaenae (Fish، 4- (21Raoultella terrigena (Rsh و 5- Enterobacter (11cloacae (Fish که از منابع مختلف کشاورزی و آبزی پروری جداسازی شده بودند، انتخاب شدند. سپس این باکتری‌ ها براساس شاخص‌های پروبیوتیکی شامل: مقاومت به اسید، نمک‌های صفراوی، خاصیتآنتاگونیستی، توان آب‌ گریزی و عدم بیماری‌زایی برای ماهی مقایسه و ارزیابی گردیدند. باکتری لاکتوباسیلوس کازئی که یک پروبیوتیک پذیرفته شده آبزیان می ‌باشد نیز به‌ عنوان شاهد مثبت درنظر گرفته شد. تمام 5 جدایه مورد بررسی توان تحمل اسیدیته بهتری نسبت لاکتوباسیلوس کازئی داشتند و بیش ‌ترین توان تحمل اسیدیته را 32Phas و 12Fish داشتند. هم‌ چنین غلظت‌ های 0/5 تا 3 درصد نمک ‌های صفراوی تأثیری بر رشد باکتری‌ های مورد بررسی نداشت (0/05<p). در مورد فعالیت آنتاگونیستی، هیچ‌ کدام از جدایه‌های فیتاز مثبت فعالیت آنتاگونیستی در برابر دو باکتری بیماری‌ زای یرسینیا راکری و آئروموناس هیدروفیلا نداشتند، هرچند لاکتوباسیلوس کازئی فعالیت آنتاگونیستی مناسبی در برابر این دو باکتری نشان داد (0/05<p). جدایه 11Fish درتست آنتی بیوگرام بیش‌ ترین مقاومت را نسبت به آنتی ‌بیوتیک نشان داشت. در خصوص فعالیت آب‌ گریزی تمام باکتری‌ های مورد مطالعه، به‌ جز 11Fish بقیه باکتری‌ ها توان آب‌ گریزی قابل رقابت با لاکتوباسیلوس کازئی داشتند. در این مطالعه باکتری ‌های تولیدکننده‌ فیتاز دارای برخی شاخص‌ های پروبیوتیکی قابل رقابت با لاکتوباسیلوس کازئی بودند ولی تفاوت معنی داری بین پتانسیل پروبیوتیکی آن ‌ها مشاهده نگردید و بایستی علاوه بر بررسی ‌های کامل ‌تر شاخص ‌های پروبیوتیکی، بررسی‌ های درون‌تنی (In vivo) نیز در مورد این جدایه ‌ها انجام شود تا در صورت مناسب بودن، به ‌صورت مکمل پروبیوتیکی به غذای آبزیان اضافه گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invitro probiotical effects of some phytase producing bacteria in fish(Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Nazari 1
  • Mojtaba Alishahi 2
  • Takavar Mohammadian 2
  • Hossein Motamedi 3
چکیده [English]

Replacement of animal proteins of fish diet with herbal proteins is one of the main method for decreasing the food cost. 70% of phosphorus in plants is in the form of phytate which is unavailable for fish because of lack of phytase enzymes. The aim of this study was evaluation of probiotic potential of phytase-producing bacteria from different sources. In this study, five bacterial species with the highest ability of phytase production including Raoultella terrigena, Klebsiella oxytoca, Citrobacter farmeri,Klebsiella pneumoniae and Enterobacter cloacae were isolated from agriculture and aquaculture origins, were evaluated for possessing the probiotic characterization. Probiotical indices including: acid resistance, bile salt resistance, bacterial antagonistic effects, hydrophobicity and lack of pathogenicity in fish, were evaluated in all isolates. Lactobacillus casei (confirmed fish probiotic) were chosen as positive control. Hydrophobicity and Antibiogram). All 5 isolates were more resistance against acid situation than L.casei, whereas the highest resistance in Fish 12 and Phas 32. All 5 phytase producer bacterias were resistance to 0.5 and 3 percent of bile salts concentrations (P> 0.05). All isolates have not antagonistic activity against Yersinia ruckeri and Aeromonas hydrophila but, Lactobacillus casei showed mild antagonistic activity. Resistance to different antibiotics was not significantly different (p> 0.05). But Fish11 showed the greatest resistance to the antibiotics.  The hydrophobicity percentages were higher in all tested bacterias compare to the positive control. In this study all phytase producer bacterias had almost similar potential probiotic indices which were comparable to confirmed probiotic bacteria, L.casei. Then for choosing the best isolate possessing phytase producing ability and probiotic potential, more in vitro investigations as well as in-vivo study should be designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytase producing bacteria
  • probiotics
  • Common carp