سنجش غلظت فلزات سنگین (Ni, Cd, Zn, Pb) در عضله و هپاتوپانکراس میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در شمال غرب خلیج فارس

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

فلزات سنگین از جمله آلاینده‌هایی هستند که به وفور در اثر فعالیت های انسانی به محیط زیست دریا وارد می‌شوند. این آلاینده‌ها قابلیت تخریب زیستی نداشته و ممکن است ضمن ورود به بدن آبزیان در آن ها تجمع نمایند. در این تحقیق غلظت نیکل، کادمیوم، روی و سرب کل در بافت‌های عضله و هپاتوپانکراس میگوی سفیدMetapanaeus affinis اندازه‌گیری شد. به این منظور نمونه‌های میگو (355 نمونه خور موسی و 340 نمونه بحرکان) توسط تور ترال کف در فصل زمستان سال 1392 از 2 ایستگاه (خور موسی و بحرکان) برداشت شد. جهت تعیین غلظت فلزات سنگین، نمونه‌ها پس از آماده‌سازی و خشک شدن هضم شدند. غلظت نیکل، کادمیوم، روی و سرب در بافت‌های میگو با استفاده از روش جذب اتمی اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، اختلاف معنی‌داری بین میزان انباشت فلزات در خور موسی و میزان انباشت فلزات در بحرکان وجود دارد و بیش ‌ترین میزان انباشت فلزات در بافت میگوی سفید در ایستگاه خور موسی مشاهده شد(0/05>P) مقایسات میزان غلظت فلزات سنگین مورد ارزیابی در این تحقیق در ایستگاه‌های مختلف نشان داد، میزان تجمع عناصر سنگین در هپاتوپانکراس بیش ‌تر از عضله می‌باشد. هم ‌چنین ترتیب میزان غلظت فلزات سنگین به ‌صورت روی< سرب< نیکل< کادمیوم در هر دو ایستگاه مشاهده شد. میانگین غلظت فلزات سنگین مورد سنجش در بافت عضله از استانداردهای WHO و FDA و Sciortino و Ravikumar and Maff در ایستگاه‌های خور موسی و بحرکان کم ‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of heavy metals concentrations (Ni, Cd, Zn, Pb) in muscle and hepatopancreas of white shrimp (Metapenaeus affinis) in the north-west Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Golnaz Bahadori 1
  • Negar Ghotbeddin 2
1 Department of Fisheries, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Fisheries, College of Agriculture and Natural Resources, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Heavy metals pollutants are not biodegradable and they can bioaccumulated by marine organisms. Heavy metals are persistant pollutants which the persistance of high concentrations of them in ecosystems can be harmful to organism. In this study concentration of total Ni, Cd, Zn and Pb in muscle and hepatopancreas tissues of Metapenaeus affinis shrimp was estimated. For shrimp samples using trawl bottom during autumn (2013). Shrimps were collected from Mahshahr creek and Bahrekan Bay. For determination heavy metals (Ni, Cd, Pb and Zn), samples after preparation and drying were digested, then concentration of heavy metals in tissues of shrimp measured by Atomic absorption. In this study, the concentration of heavy metals (Ni, Cd, Pb and Zn) in shrimps in Mahshahr creek were higher than Bahrakan bay (P<0.05), probably because it was nearby Bandar Imam Petrochemical Company and a high amount of wastewaters are dumped at this part. Hepatopancreas tissue was contained the maximum concentration of heavy metals (hepatopancreas>muscle). The arrangement concentrations of heavy metals are Zn>Pb>Ni>Cd, in both stations. The mean heavy metals concentration in hepatopancreas and muscle showed significant difference (P<0.05). In this study, concentration of heavy metals (Ni, Cd, Pb and Zn) in muscle tissue of Metapenaus affinis was compared with WHO, FDA, Sciortino and Ravikumar and MAFF standards and it was found that the concentrations are lower than standard level and therefore they can be used for human consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metal
  • Shrimp
  • Metapenaeus affinis
  • Persian Gulf