بررسی تفاوت های ریخت شناسی جمعیت های سیاه ماهی Capoeta capoeta در بالادست و پایین دست رودخانه زرینه رود از حوضه دریاچه ارومیه

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی ویژگی ‌های ریخت ‌شناسی و عوامل محیطی موثر بر آن ‌ها در جمعیت‌ های سیاه ماهی (C. capoeta) بالادست و پایین‌ دست رودخانه زرینه ‌رود از حوضه دریاچه ارومیه به اجرا درآمد. در این مطالعه، در مجموع 85 عدد سیاه ماهی از قسمت‌ های بالادست (40 قطعه) و پایین ‌دست (45 قطعه) رودخانه زرینه ‌رود با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صید شدند. نمونه‌ های جمع‌ آوری شده پس از بی‌ هوشی در محلول عصاره گل میخک، در فرمالین 10 درصد تثبیت شده و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند. 21 صفت ریخت‌ سنجی و 7 صفت شمارشی در ماهیان صید شده بررسی شد. داده‌ های استانداردشده به ‌منظور تعیین اختلاف در بین جمعیت ‌های مورد مطالعه و هم ‌چنین به ‌منظور جداسازی و تفکیک جمعیت ها در هریک از صفات با استفاده از آنالیز تجزیه به مولفه ‌های اصلی (PCA) و آنالیز تابع تشخیص (DFA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مطالعه حاضر نشان داد که جمعیت ‌های سیاه ماهیان در بالادست و پایین ‌دست رودخانه زرینه ‌رود از نظر صفات شمارشی اختلاف معنی‌ داری با یکدیگر نداشتند (0/05<p). جمعیت ‌های مورد بررسی از نظر صفات ریخت ‌سنجی با یکدیگر اختلاف داشتند، البته این اختلاف موجب تمایز و تفکیک جمعیت ‌ها نشد. تفاوت‌ در شرایط اکولوژیکی مانند سرعت جریان آب، دما، اکسیژن، پوشش گیاهی و شرایط تغذیه ‌ای از مهم‌ ترین عوامل موثر بر اختلافات ریخت ‌شناسی در بین جمعیت‌ های مورد مطالعه تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of morphological differences of Capoeta capoeta populations in the upstream and downstream of Zarinerood River in Urmia Lake Basin

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Radkhah
  • Hadi Poorbagher Poorbagher
  • Soheil Eagderi
Department of Fisheries,Faculty of Natural Resources,University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The present study investigated morphological difference populations of Capoetacapoeta in the upstream and downstream of Zarinerood River in Urmia Lake Basin. In addition, the role of important condition factors influencing morphological features was studied. In this study, a total of 85 sample of Siah Maahi (C. capoeta) were caught from the upstream (40 pieces) and downstream (45 pieces) Zarinerood River using Electrofishing. Samples anaesthetized using clove powder, fixed in 10% formalin and transferred to the laboratory. 21 morphometric and 7 meristic characteristics were studied. Standardized data to determine the differences between the populations and also to separate the populations in each of the traits analyzed using principal component analysis (PCA) and detection function analysis (DFA). The study showed that Siah Mahi populations in the upstream and downstream of Zarinerood River had not significant differences in meristic traits (p>0.05). Siah Mahi populations had significant differences in morphometric traits, but these differences will not separate populations. Differences in ecological conditions such as flow rate, temperature, oxygen, vegetation and nutritional status were diagnosed as important factors in morphometric differences between populations-studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphometric characteristics
  • Meristic characteristics
  • Upstream and downstream populations
  • Siah Mahi
  • Capoeta capoeta