ارزیابی زیستی فون کفزیان رودخانه نور رود در منطقه بلده نور

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، صندوق پستی: 46817

چکیده

شناسایی و بررسی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه نور ‌رود به ‌مدت یک ‌سال (مرداد 1390 تا تیر 1391) به‌ صورت ماهانه در 7 ایستگاه با سه تکرار به‌ وسیله نمونه‌ بردار سوربر با سطح مقطع 35×35 سانتی‌ متر انجام گردید. شاخص ‌های محیطی (دبی، دما و pH) در هر ایستگاه ثبت گردید. در مجموع 7881 عدد ماکروبنتوز متعلق به 7 راسته از 21 خانواده شناسایی شد. بیش ‌ترین فراوانی مربوط به راسته یک ‌روزه‌ ها (خانواده باتیده) بود. براساس نتایج، فاکتور دبی و دمای آب، بر روی تراکم و تنوع، فاکتور pH فقط بر روی تنوع ماکروبنتوزها اثر معنی ‌داری داشت. به ‌طورکلی بیش ‌ترین و کم‌ ترین تراکم به‌ ترتیب در ماه‌ های اسفند و خرداد و تنوع به ‌ترتیب در ماه‌ های اسفند و دی دیده شد. بیش ‌ترین فراوانی ماکروبنتوزها متعلق به ایستگاه اول، در سرچشمه رودخانه نور رود و کم ‌ترین فراوانی در ایستگاه هفتم، در محل ورود فاضلاب معدن شن و ماسه قرار داشت. به ‌طور میانگین بیش ‌ترین و کم ‌ترین شاخص شانون وینر به ‌ترتیب در ماه ‌های تیر و دی، شاخص سیمپسون به ‌ترتیب ماه ‌های اسفند و تیر و شاخص مارگالف به‌ ترتیب در ماه ‌های آبان و بهمن بود. به ‌طور میانگین در طول یک ‌سال شاخص تنوع گونه‌ ای شانون وینر 1/35، غالبیت گونه‌ ای سیمپسون 0/31 و غنای گونه‌ای مارگالف 2/40 به‌ دست آمد. از نظر وضیعت کیفی آب رودخانه در ایستگاه 1 عالی و در ایستگاه 4 به ‌دلیل ورود آلودگی متوسط بود. شناسایی و بررسی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه نور ‌رود به ‌مدت یک‌سال (مرداد 1390 تا تیر 1391) به ‌صورت ماهانه در 7 ایستگاه با سه تکرار به ‌وسیله نمونه ‌بردار سوربر با سطح مقطع 35×35 سانتی‌ متر انجام گردید. شاخص ‌های محیطی (دبی، دما و pH) در هر ایستگاه ثبت گردید. در مجموع 7881 عدد ماکروبنتوز متعلق به 7 راسته از 21 خانواده شناسایی شد. بیش ‌ترین فراوانی مربوط به راسته یک ‌روزه ‌ها (خانواده باتیده) بود. براساس نتایج، فاکتور دبی و دمای آب، بر روی تراکم و تنوع، فاکتور pH فقط بر روی تنوع ماکروبنتوزها اثر معنی ‌داری داشت. به ‌طورکلی بیش ‌ترین و کم‌ ترین تراکم به‌ ترتیب در ماه ‌های اسفند و خرداد و تنوع به ‌ترتیب در ماه‌ های اسفند و دی دیده شد. بیش ‌ترین فراوانی ماکروبنتوزها متعلق به ایستگاه اول، در سرچشمه رودخانه نور رود و کم ‌ترین فراوانی در ایستگاه هفتم، در محل ورود فاضلاب معدن شن و ماسه قرار داشت. به ‌طور میانگین بیش ‌ترین و کم‌ ترین شاخص شانون وینر به ‌ترتیب در ماه ‌های تیر و دی، شاخص سیمپسون به ‌ترتیب ماه ‌های اسفند و تیر و شاخص مارگالف به ‌ترتیب در ماه ‌های آبان و بهمن بود. به ‌طور میانگین در طول یک ‌سال شاخص تنوع گونه ‌ای شانون وینر 1/35، غالبیت گونه ‌ای سیمپسون 0/31 و غنای گونه ‌ای مارگالف 2/40 به ‌دست آمد. از نظر وضیعت کیفی آب رودخانه در ایستگاه 1 عالی و در ایستگاه 4 به ‌دلیل ورود آلودگی متوسط بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Bioassay of Macrobenthic Fauna in Nur Rud River in Nur Town

نویسندگان [English]

  • Mehrnoush Norouzi
  • Mehran Hashemi
Department of Marine Biology Sciences, School of Life Sciences, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Determine and examine the distribution of the macrobenthos were studied in Nur Rud River monthly within one year (Jul. 2011 to Jun. 2012) from 7 sites in three replicates using Surber sampler with the cross-section 35×35 cm. Environmental indexes (debit, temperature and pH) were recorded in each site. In total, 7881 macrobenthos belonging to 7 orders of 21 families were detected. The most prevalent orders were Ephemeroptera (family Baetidea). Based on the results, water’s debit and temperature were significantly effective in density and diversity; and pH only affected the diversity of macrobenthos significantly, as the maximum and minimum densities were observed respectively in Feb.-Mar. and May-Jun. The maximum frequency of the macrobenthos pertained to site 1, the headstream of Nur Rud, and minimum frequency of the macrobenthos pertained to site 7, the place where the sewage of the sand mine enters the river. On average, maximum and minimum of Shannon-Wiener index were observed in Jun.-Jul. and Dec.-Jan.; Simpson index were observed in Feb.-Mar. and Jun.-Jul.; and Margalef index were observed in Oct.-Nov. and Jan.-Feb, respectively. Over one year, mean Shannon-Wiener index for species diversity, mean Simpson index for species dominance, and mean Margalef index for species richness were obtained as 1.35, 0.31, and 2.40, respectively. The quality of water in site 1 and site 4 was respectively high and moderate.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution
  • Macrobenthos
  • Nur Rud River
  • Density