تعیین محدوده کشندگی و بررسی اثرات ناشی از عصاره تنباکو بر بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر، صندوق پستی: 669

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 14155-6453

3 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

4 مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج

5 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی دامنه سمیت ناشی از عصاره تنباکو بر ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان می ‌باشد. با توجه به مطالعات انجام شده، بیش ‌تر به آثار سوء و زیان ‌بار تنباکو و دیگر ترکیبات آن بر انسان اشاره شده و کم ‌تر به استفاده ‌های مفید آن در صنایع توجه شده است. این مطالعه را می ‌توان اولین گام در شناخت و توسعه استفاده مفید تنباکو در صنایع دیگر دانست. آزمایش سمیت حاد به ‌صورت ساکن و براساس روش استاندارد OECD به‌ مدت4روز انجام و پارامتر‌های موثر فیزیکوشیمیایی آب شامل pH، اکسیژن محلول و درجه حرارت کنترل گردید. در هر تیمار از 30 عدد ماهی قزل‌ آلا  با میانگین وزنی 0/02±5 گرم استفاده شد. بعد از به ‌دست آوردن دامنه غلظت  کشندگی، تیمار‌های نهایی با 5 تیمار برای تعیین غلظت کشنده (LC50 96 h) انجام پذیرفت. نتایج کمی به ‌دست آمده توسط نرم‌ افزار SPSS version.16 و روش آماری Probit با سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. غلظت کشنده (LC50 96 h) عصاره تنباکو برای ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان 3/55 میلی‌ گرم بر لیتر و غلظت غیرموثر مربوطه (NOEC)، معادل  0/35 میلی‌ گرم بر لیتر به‌ دست آمد. غلظت 0/01  LC50 96 h را سطح ایمن و مطمئن برای پرورش آبزیان توصیه می‌ کنند درصورتی ‌که در مطالعه فعلی غلظت 0/03 میلی‌ گرم بر لیتر جهت پرورش لارو ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان پیشنهاد می‌ گردد. ضمن توصیه به‌ کارگیری عصاره آبی تنباکو در غلظت‌ های پایین در استخرهای پرورشی جهت ماهی قزل‌ آلا براساس یافته‌ های‌ این تحقیق غلظت غیرسمی و موثر و مجاز حداکثر 0/03 میلی‌ گرم بر لیتر جهت استفاده سالم در استخرهای پرورشی پیشنهاد می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها