تعیین محدوده کشندگی و بررسی اثرات ناشی از عصاره تنباکو بر بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر، صندوق پستی: 669

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 14155-6453

3 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

4 مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج

5 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی دامنه سمیت ناشی از عصاره تنباکو بر ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان می ‌باشد. با توجه به مطالعات انجام شده، بیش ‌تر به آثار سوء و زیان ‌بار تنباکو و دیگر ترکیبات آن بر انسان اشاره شده و کم ‌تر به استفاده ‌های مفید آن در صنایع توجه شده است. این مطالعه را می ‌توان اولین گام در شناخت و توسعه استفاده مفید تنباکو در صنایع دیگر دانست. آزمایش سمیت حاد به ‌صورت ساکن و براساس روش استاندارد OECD به‌ مدت4روز انجام و پارامتر‌های موثر فیزیکوشیمیایی آب شامل pH، اکسیژن محلول و درجه حرارت کنترل گردید. در هر تیمار از 30 عدد ماهی قزل‌ آلا  با میانگین وزنی 0/02±5 گرم استفاده شد. بعد از به ‌دست آوردن دامنه غلظت  کشندگی، تیمار‌های نهایی با 5 تیمار برای تعیین غلظت کشنده (LC50 96 h) انجام پذیرفت. نتایج کمی به ‌دست آمده توسط نرم‌ افزار SPSS version.16 و روش آماری Probit با سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. غلظت کشنده (LC50 96 h) عصاره تنباکو برای ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان 3/55 میلی‌ گرم بر لیتر و غلظت غیرموثر مربوطه (NOEC)، معادل  0/35 میلی‌ گرم بر لیتر به‌ دست آمد. غلظت 0/01  LC50 96 h را سطح ایمن و مطمئن برای پرورش آبزیان توصیه می‌ کنند درصورتی ‌که در مطالعه فعلی غلظت 0/03 میلی‌ گرم بر لیتر جهت پرورش لارو ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان پیشنهاد می‌ گردد. ضمن توصیه به‌ کارگیری عصاره آبی تنباکو در غلظت‌ های پایین در استخرهای پرورشی جهت ماهی قزل‌ آلا براساس یافته‌ های‌ این تحقیق غلظت غیرسمی و موثر و مجاز حداکثر 0/03 میلی‌ گرم بر لیتر جهت استفاده سالم در استخرهای پرورشی پیشنهاد می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination the lethal range and effects of tobacco extract on the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings

نویسندگان [English]

  • Saba Hoseyni 1
  • Abdolali Movahedinia 1
  • Mohsen Heydari 2
  • Masoumeh Ghadami 3
  • Javad Mahdavi 4
  • Zeynab Salehpour 5
1 Marine Science Dept., Faculty of Marine Science and Technology, Marine Science and Technology University, Khoramshahr, I.R. of Iran
2 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Gazvin University, Biotechnology Dept, I.R. of Iran
4 Genetic and Breeding Research Center for Cold Water Fishes, Shahid Motahari, Yasooj, Iran
5 Medicinal Plants Research Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the toxicity of tobacco extract on rainbow trout. According to studies, has been investigated more on harmful effects of tobacco and their compounds on human and less attention has been paid to beneficial use in industries. This study can be considered as a first step in the identification and development of tobacco beneficial use in other industries. Acute toxicity test was carried out in static condition according to the O.E.C.D standard method for 4 days and physicochemical parameters of water were controlled including pH, dissolved oxygen and temperature. Thirty trout with an average weight of 5 ± 0.02 g were stocked in each treatment. After obtaining a lethal concentration range, the final treatments was carried out with five treatments to determine the lethal concentration (LC50 96 h). Quantitative results were analyzed by SPSS software version 16 and Probit statistical method with a confidence level of 95%. The lethal concentration of (LC50 96 h) tobacco extract for rainbow trout was 3.55 mg per liter and the no observed effect concentration (NOEC) be the equivalent of 0.35 mg per liter. Concentration of 0.01 LC50 96h recommended as safe level for aquaculture. While in the current study, concentration of 0.03 mg per liter is recommended for the rearing of rainbow trout larvae. It is recommended to use an aqueous extract of tobacco in low concentrations in trout farms, and according to the findings, also suggest non-toxic, effective and maximum allowable concentration of 0.03 mg per liter for safe use on farms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tobacco aqueous extract
  • Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)
  • Toxicity