تأثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف کاروتنوئید ریزجلبک Spirulina platensis بر تخم و لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز، صندوق پستی: ۱۹۱۵

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

3 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، صندوق پستی: ۱۹۱۵

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی اثر غلظت و جذب طیف کاروتنوییدی حاصل از مصرف5 دوز 0، 5، 10، 15 و 20%، جلبک Spirulina platensis درجیره غذایی 45 عدد مولد ماهی قزل آلای رنگین‌ کمان (Onchorhynchus mykiss ) به وزن 75±1046 گرم و طول متوسط 0/6±46/5 سانتی ‌متر با سه تکرار بر تخم و لاور آن ‌ها در 5 حوضچه آزمایشی به ابعاد 1/5×1×6 متر طی مدت 90 روز درسال‌ های 1389-1390 صورت گرفت. در خاتمه نتایج آنالیز واریانس و مقایسه میانگین دانکن تیمارهای مورد مطالعه نشان داد که تیمار حاوی بیش ‌ترین مقدار غظلت جلبک اسپیرولینا با (1/28 میلی‌ گرم در گرم) دارای حداکثر مقدار جذب کاروتنوئید تخمک بوده و کم ‌ترین مقدار جذب آن نیز به میزان 0/39 میلی ‌گرم در گرم در تیمار شاهد دیده شده و اخنلاف بسیار معنی ‌داری بین تیمارهای فوق و اختلاف معنی ‌دار بین سه تیمار 20-10% جلبک Spirulina platensis درجیره غذایی اختلاف معنی ‌دار برقرار است (0/05>p). به ‌علاوه بین تخم ولاروهای حاصل از مصرف غلظت‌ های کاروتنوئیدی مختلف در جیره غذایی مولدین اختلاف بسیار معنی ‌داری برقرار است (0/01>p). هم ‌چنین میزان جذب طیف کاروتنوئیدی قابل مشاهده حاصل از مصرف Spirulina platensis در تخمک‌ ها و لاروهای استحصال شده از غلظت صفر تا  20% جلبک مصرفی از یک روند افزایشی متابعت می ‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of various carotenoid levels of Spirulina platensis microalgae on eegs and larval stages of Onchorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • Rozita Siavashie 1
  • Mehdi shamsaei Mehrgan 2
  • Mehran Javaheri Baboli 3
1 Dept of Fisheries, Islamic Azad University Ahvaz Science and Research Branch, Ahvaz . Iran.
2 Dept of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural resources, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran. Iran
3 Dept of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural resources, Islamic Azad University Ahvaz Branch, Ahvaz. Iran.
چکیده [English]

The effect of various carotenoid levels and color range observation of carotenoid by using five doze (0, 5, 10, 15, 20%) Spirulina platensis in the diet of 45 number of (Onchorhynchus mykiss) brood by mean of (1046±75gr) weight and (46.5±0.6 cm) length on eggs and larval stages of rainbow trout from five treatment tanks (1×1.5×6m) by three replicate for 90 days in2011-12 have done. At last the results of Analyzed variance and Mean Duncan test treatments showed that; the treatment with the maximum level of Spirulina platensis with 1.28mg\gr had the best level of carotenoid observation and there is low amount of this observation by 0.39 mg\gr carotenoid in control treatment and illustrated high significance difference between this treatments while have shown significant difference between three last treatments (10-20% Spirulina platensis in brood diets) (P<0.05). In addition to by using the various levels of carotenoid in (Onchorhynchus mykiss) brood diet have shown highly significance difference between eggs and larves of them (P<0.01).Also the visible carotenoid color ranges observation by Spirulina platensis consumption from zero to 20 percent concentration followed the increasing way in eggs and larva's of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirulina platensis micro algae
  • Carotenoid concentration
  • Color range observation
  • Egg and larvae
  • Onchorhynchus mykiss