بررسی اثرات دما و دفعات غذادهی بر تاثیر سایپرمترین در بافت آبشش ماهی آفانیوس صوفیا (Aphanius sophiae)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

سایپرمترین یکی از حشره‌کش‌های پرکاربرد است. باقی ‌مانده این سم در محیط ‌زیست ممکن است آسیب‌های جدی به اکوسیستم به‌ ویژه جمعیت ماهی‌ها و بی‌مهرگان آبزی وارد سازد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر متقابل استرس‌زاهای طبیعی نظیر دما و دفعات غذادهی با حشره‌کش سایپرمترین بر بافت آبشش ماهی آفانیوس صوفیا (Aphanius sophiae) انجام شد. ‌ماهیان در غلظت صفر (شاهد) و 0/02 میکروگرم بر لیتر سایپرمترین و در متغیرهای محیطی درجه‌حرارت (1±16و 1±25درجه سانتی‌گراد) و غذا (دو مرتبه در روز و هر سه روز یک‌بار) برای مدت چهارده روز در شرایط آزمایشگاهی نگه‌داری شدند. هایپرپلازی سلول‌های اپیتلیوم راسی لاملای ثانویه، هایپرپلازی سلول‌های موکوسی درلاملای اولیه، اپیتلیال لیفتینگ، خمیدگی لاملای ثانویه، پوسته پوسته شدن اپیتلیال لاملای ثانویه، هایپرتروفی سلول‌های پیلار، فیوژن، کوتاه‌شدگی لاملای ثانویه و آنوریسم بیش‌ترین تغییرات هیستوپاتولوژیک مشاهده شده بود. نتایج نشان داد که سه فاکتور سم، دما و دفعات غذادهی دارای تأثیر معنی‌داری بر تخریب بافت آبشش هستند (0/05>p). سم و دفعات غذادهی تأثیر مستقیم و درجه ‌حرارت تأثیر معکوس بر تخریب بافت آبشش از خود نشان دادند (0/05>p). استفاده از این گونه برای ارزیابی سایپرمترین در اکوسیستم‌های آبی متاثر از دما و وضعیت تغذیه‌ای است و باید مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of temperature and feeding frequency on the influence of cypermethrin in the gill tissue of zebra fish (Aphanius sophiae)

نویسندگان [English]

  • Maryam Nasrollah Pourmoghadam 1
  • Hadi poorbagher 2
  • Soheil Eigderi 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj PO Box 4111, Iran
2 Department of Fisheries Faculty of Natural Resources College of Agriculture & Natural Resources,University of Tehran, Karaj
چکیده [English]

Cypermethrin is one of the most widely used insecticides. The remaining this toxinsin the environment may damage the ecosystem, especially fish populations and aquatic invertebrates. In the present study we were investigated the intraction of natural stressors such as temperature and feeding frequency with cypermethrin on the gill of zebre fish. Fishes in the two concentrations of zero (control) and 0.02 micrograms per liter cypermethrin and environmental variables temperature (16 ± 1 and 25 ±  1° C) and food (twicea day, every three days) for fourteendays in vitro condition were maintained. Hyperplasia of gill secondary lamella apical epithelial cells, mucous cell hyperplasia in primary lamella, epithelial lifting, bending secondary lamella, lamella epithelial scaling secondary, pilar cell hypertrophy, fusion, shortening the secondary lamella andaneurismare changes that were observed. Toxicology results showed that cypermethrin, temperature and feeding frequency have a significant effects on gill tissues destroyed (P<0.05). Cypermethrin and feeding frequency have a dierectly effect and temperature affect adversely (P<0.05).Use of this fish for cypermethrin assessment in aquatic systems affected by temperature and feeding frequency and should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cypermethrin
  • Gill
  • Temperature
  • Feeding frequency
  • Zebra fish