لکه های زیستگاهی مناسب برای حفاظت از قوچ و میش اوریال (Ovis vignei) در منطقه حفاظت شده درمیان، استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵

چکیده

قوچ ومیش اوریال (Ovis vignei) بزرگ‌ ترین گونه قوچ و میش ایران است که در شرق ایران پراکندگی دارد. تکه‌ تکه شدن زیستگاه‌ ها و جزیره ‌ای شدن جمعیت ‌ها و به‌ دنبال آن شکار بی ‌رویه موجب شده که این گونه وضعیتی آسیب‌ پذیر (VU) داشته باشد. از این‌ رو برای بهبود وضعیت مدیریتی این گونه، به ‌عنوان یکی از مهم ‌ترین گونه ‌های شاخص مناطق ماهوری و دامنه‌ های کوهستانی شمال شرق کشور، در ابتدا می‌ بایستی زیستگاه‌ ها با مطلوبیت بالا برای این گونه شناسایی شوند، تا با حفاظت و مدیریت این زیستگاه‌ ها، از گونه هدف حفاظت شود. هدف از انجام این پژوهش مدل ‌سازی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش اوریال در منطقه حفاظت شده درمیان است. روش حداکثر بی نظمی (MaxEnt) که نیاز به نقاط حضور گونه و متغیر‌های محیط زیستی و اقلیمی مؤثر بر روی گونه هدف را دارد به‌ خوبی قادر به تخمین پراکنش گونه و معرفی متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر روی گونه می‌ باشد. بعد از تعیین مکان‌ های حضور قوچ و میش اوریال در منطقه حفاظت شده درمیان به ‌صورت مختصات جغرافیایی، ارتباط  آن‌ها با  نقشه های رقومی 18متغیر محیط زیستی در نرم افزار مکسنت مورد بررسی قرار گرفت. مدل به ‌دست آمده دارای کارایی پیش‌بینی عالی بود و به ‌طور معنی‌ داری بسیار قوی‌ تر از مدل تصادفی در پیش‌بینی نقاط حضور در حالت آزمون عمل کرد (0/92 =AUC). آزمون جک نایف نشان می ‌دهد که متغیرهای شیب، ارتفاع 2600 تا 3000، دمای متوسط سالانه، حداکثر دمای گرم‌ترین ماه، حداقل دمای سردترین ماه، بیش ‌ترین سهم را در مدل داشته ‌اند. شکار و تخریب زیستگاه گونه به ‌واسطه کشاورزی و دام ‌داری از مهم ‌ترین تهدیدات گونه در منطقه محسوب می‌ شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat Suitability Patches for Urial Wild Sheep Ovis vignei Conservation in Darmian Protected Area

نویسندگان [English]

  • Meysam Bahraminejad 1
  • Bagher Nezami 1
  • Ali haghani 2
1 Faculty of Environment, the Environmental Protection Agency, Karaj, Iran
2 Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Yazd. Iran, 4111
چکیده [English]

Urial Wild Sheep (Ovis orientalis arkali) is the biggest wildsheep species of Iran which is distributed in east of country, as an indicator in hilly habitats. This species has been recognized as Vulnerable in Redlist threaten species, due to Habitat loss and fragmentation and poaching. As such, to improve management strategies, we should identify suitable habitats and diagnose influential factors for management and conservation. In this study we identified suitable habitats model of Urial according to the direct observation by means of Maximum Entropy (MaxEnt) software in Darmian Protected Area. We used 18 environmental parameters and the model could predict the high potency validity by AUC=0.92 in predicting habitat suitability. According to the results, the most suitable habitats for Urial are related to slope, elevation range of 2600 to 3000, annual mean temperature and maximum temperature in warmest month. The results showed that control of livestock grazing, habitat degradation due to agriculture and poaching are needed for effective Urial population management in Darmian PA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild sheep
  • Maximum Entropy
  • Habitat suitability
  • Darmiyan Protected Area