برخی ویژگی های زیستی کلونی زادآور کاکایی مدیترانه ای (Larus melanocephalus) در ایران

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک

2 اداره حفاظت محیط زیست بوکان

3 بخش جانوری، دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، معاونت محیط زیست طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

   در این پژوهش، برای اولین ‌بار در کشور کلونی زادآور کاکایی مدیترانه ‌ای در سد شهید کاظمی بوکان، در استان آذربایجان‌ غربی به ثبت رسید. این کلونی در سال‌ های 1392 و 1393 در جزیره سیدآباد مورد مطالعه و پایش قرار گرفت. در جزیره مذکور کلونی‌ های متعلق به انواع پرندگان شامل کاکایی سرسیاه و کاکایی ارمنی نیز زادآوری می نمایند. طی پژوهش صورت گرفته، تعداد 100 آشیانه کاکایی مدیترانه ‌ای در دو فصل زادآوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی حاکی از آن بود که به ‌طور متوسط در هر آشیانه سه تخم قرار دارد. در زمان تفریخ، وزن متوسط جوجه ‌ها 27گرم (1/64=SDمی ‌باشد که تا قبل از پرواز به 358 گرم (23/50=SD) می ‌رسد. ثبت این کلونی زادآور در شمال ‌غرب کشور حاکی از گسترش گستره زادآوری گونه نسبت به گذشته می ‌باشد. مقایسه تفاوت در ارتفاع محل آشیانه ‌های کاکایی مدیترانه ‌ای با کلونی زادآور پرستوی معمولی با آزمون ناپارامتریک من وایتنی یو حاکی از تفاوت معنی‌ دار در تاثیر این متغیر بود به ‌طوری ‌که پرستوی معمولی نقاط مرتفع ‌تری را برای ساخت آشیانه زادآوری انتخاب نموده است.

کلیدواژه‌ها