مطالعه اثرات محدودیت کیفی خوراک و طول مدت پروار بر فاکتورهای خونی بره های نر پرواری نژاد افشاری

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 در این تحقیق به ‌منظور بررسی اثرات محدودیت کیفی خوراک و طول مدت پروار بر فاکتورهای خونی بره ‌های نر نژاد افشاری، 21 راس بره سه ماهه در سه گروه به ‌صورت تصادفی تقسیم شدند و کلیه گروه‌ ها پس از طی 2 هفته دوره آمادگی و خوراندن داروی ضدانگل و دریافت واکسن آنتروتوکسمی آماده انجام آزمایشات گردیدند. گروه اول به ‌عنوان شاهد از روز اول آزمایشات با جیره پروار تغذیه شد. گروه دوم پس از 30 روز با جیره پروار تغذیه گردیدند و گروه سوم طی 50 روز اول آزمایش، صرفا ًبا کاه و یونجه تغذیه شده و سپس با جیره پروار تغذیه گردیدند. وزن‌ کشی هر 2 هفته یک ‌بار انجام گردید. نمونه‌ های خون از هر گروه در روزهای 30، 45 ،90 و 120 به‌ منظور بررسیNEFA ، BHBA و BUN انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که در پایان دوره، تفاوت آماری معنی‌ داری (0/05<p) در خصوص فراسنجه‌ های خونیNEFA ، BHBA و BUN مشاهده نگردید. درخصوص افزایش وزن روزانه و وزن پایان دوره نیز گرچه در طول دوره تفاوت ‌هایی در افزایش وزن روزانه مشاهده شد ولی وزن پایان دوره تیمارها تفاوت معنی ‌داری نداشت از این ‌رو با اعمال پنجاه روز محدودیت و در نتیجه مصرف کم ‌تر خوراک و کاهش کیفیت آن در روزهای محدودیت، در این گروه عملکرد اقتصادی بالاتری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها