زیست‌سنجی،زیستگاه و رفتار در قورباغه مردابی Pelophylax ridibundus استان مازندران (شهرستان تنکابن)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155

چکیده

از بین 22 گونه دوزیست موجود در ایران، 15 گونه قورباغه‌ و وزغ‌ (بی‌دمان)، متعلق به 8 جنس و 5 خانواده بوده و بقیه جزو سمندرها (دم‌داران) هستند. گونه مورد بررسی در این مطالعه، Pelophylax ridibundus می‌باشد که به قورباغه مردابی معروف است. نمونه‌ها از شهرستان تنکابن (استان مازندران) جمع‌ آوری شده و بعد از انتقال به آزمایشگاه، 21 صفت ریخت‌ سنجی و مهم‌ ترین صفات ریختی آن‌ ها مطالعه گردید. رفتار و زیستگاه نمونه‌ها نیز در حین جمع‌آوری بررسی گردید. ‌نتایج مطالعه 95 نمونه‌‌ (37 ماده، 58 نر) در طی یک ‌سال کار میدانی نشان داد که این گونه دارای سطح پشتی به رنگ‌های سبز تا زیتونی همراه با لکه‌های تیره مجزا از هم می‌باشد که این لکه‌ها در اندام حرکتی جلویی به ندرت دیده می‌شود. سطح شکمی در اغلب نمونه‌ها سفید و در برخی دارای چندین لکه سیاه است. در این تحقیق نسبت جنسی نر به ماده 2 به 1 بوده است. نتایج حاصل از مطالعات آماری نشان داد که داده‌ها نرمال بوده و در همه متغیرها بین نر و ماده، اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biometry, habitat and behavior of Marsh frog, Pelophylaxridibundus in Tonekabon city (Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Anbar
  • Haji Gholi Kami
Department of Biology, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, PO Box 155
چکیده [English]

Of the 22 species of amphibians in Iran, 15 species of frogs and toads (Anura), belonging to 8 genera and 5 families and the other are the salamanders (caudata). This study was conducted on the Pelophylax ridibundus, is known as the Marsh frog. Specimens collected from the Tonekabon city (Mazandaran Province. Then 21 morphometric and most important morphological characters were studied in the laboratory. Behavioral study and habitat survey also examined samples during collection. The results of study of 95 specimens (37 females,86 males) during one years of field work showed that this species has a olive green dorsal with separated dark spots which are rarely seen in the hands. Ventral surface is white and contains several black spots which are seen only in some specimens. The sex ratio of male to female was 2 to 1 in this study. The results of statistical study showed that the data are normal and there areall the variables between males and femalessignificant difference the level of 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marsh frogs
  • Pelophylax ridibundus
  • morphology
  • Prey Regime
  • garden and fields
  • Tonekabon city