زیست‌سنجی،زیستگاه و رفتار در قورباغه مردابی Pelophylax ridibundus استان مازندران (شهرستان تنکابن)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155

چکیده

از بین 22 گونه دوزیست موجود در ایران، 15 گونه قورباغه‌ و وزغ‌ (بی‌دمان)، متعلق به 8 جنس و 5 خانواده بوده و بقیه جزو سمندرها (دم‌داران) هستند. گونه مورد بررسی در این مطالعه، Pelophylax ridibundus می‌باشد که به قورباغه مردابی معروف است. نمونه‌ها از شهرستان تنکابن (استان مازندران) جمع‌ آوری شده و بعد از انتقال به آزمایشگاه، 21 صفت ریخت‌ سنجی و مهم‌ ترین صفات ریختی آن‌ ها مطالعه گردید. رفتار و زیستگاه نمونه‌ها نیز در حین جمع‌آوری بررسی گردید. ‌نتایج مطالعه 95 نمونه‌‌ (37 ماده، 58 نر) در طی یک ‌سال کار میدانی نشان داد که این گونه دارای سطح پشتی به رنگ‌های سبز تا زیتونی همراه با لکه‌های تیره مجزا از هم می‌باشد که این لکه‌ها در اندام حرکتی جلویی به ندرت دیده می‌شود. سطح شکمی در اغلب نمونه‌ها سفید و در برخی دارای چندین لکه سیاه است. در این تحقیق نسبت جنسی نر به ماده 2 به 1 بوده است. نتایج حاصل از مطالعات آماری نشان داد که داده‌ها نرمال بوده و در همه متغیرها بین نر و ماده، اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها