برخی از شاخص‌های زیستی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل خوزستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 64199-43175

2 اداره صید و بنادر خوزستان

چکیده

    در این مطالعه برخی از شاخص‌های زیستی گونه شوریده ماهی در سواحل خوزستان مورد بررسی قرار‌گرفته‌ است. نمونه‌برداری به‌ صورت ماهیانه از اسفند 1392 تا بهمن 1393 به ‌وسیله تور ترال نزدیک به کف با چشمه 24 میلی‌متر به‌صورت تجاری انجام گرفت. نمونه‌ها پس از صید به آزمایشگاه منتقل و مورد زیست‌ سنجی قرار‌گرفتند. نتایج حاصل از بررسی 307 قطعه ماهی شوریده نشان داد که میانگین وزن کل 9/1±220/56 گرم و میانگین طول استاندارد 0/24±23/59 سانتی‌متر بود. ارتباط بین دو پارامتر طول و وزن بررسی گردید. رابطه طول و وزن به‌ صورت معادله رگرسیونی y =0/0172x2/826 و 0/8247= محاسبه گردید. در این معادله پارامترهای a و b به‌ترتیب برابر 0/0172 و 2/826  به‌ دست آمد. تغییرات مربوط به شاخص شدت تغذیه، شاخص کبدی و شاخص گنادی نیز در طول دوره مورد مطالعه بررسی شد. نتایج به‌دست آمده برای شاخص‌های زیستی ماهی شوریده نشان می‌ دهد که شاخص کبدی با دو شاخص شدت تغذیه و شاخص گنادوسوماتیک دارای همبستگی مثبت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some biological indices of Otolithesruber in Khuzestan coasts

نویسندگان [English]

  • Nazanin Ghorbani Ranjbari 1
  • Mohammad Zakeri 1
  • Mahsa Haghi 1
  • Vahid Yavari 1
  • Majid Shekari 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khoramshahr Marine Science and Technology University
2 Khuzestan Fisheries ports and capture office
چکیده [English]

In this study, some of biological indices of crooker fish (Otholithesruber) were investigated in Khozestan coasts. Sampling was done each month, from March- 2014 to February- 2015 by near bottom trawl net with 24milimeter mesh size in commercial fishing. After fishing the samples transported to the lab and were biometry. The result of study 307 number of crooker fish showed that the total weight mean was 220.56±9.1 geram and total standard length was 23.59±0.24 centimeter. Length and weight parameter relationship was measured, too. Length and weight equation was calculated as a regression equation, y=0.0172X2.826 and R2=0.8247. In this equation, a and b Parameters were calculated as 0.0172 and 2.826, respectively. The variation of some biological indices such as intensity of feeding index, hepatosomatic index and gonadosomatic index were studied too. The results of biological indices showed that hepatosomatic index was related positively to intensity of feeding and gonadosomatic indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Otolithes ruber
  • Biological indices
  • Biometery
  • Khozestan coasts