مقایسه رابطه بین ویژگی ‏های اسپرم شناختی با خصوصیات ریخت‎شناسی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus kutum) در حاشیه جنوب غربی دریای خزر

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صندوق پستی: 775-14515

چکیده

موفقیت تکثیر مصنوعی ماهیان علاوه بر ویژگی‏‏ های تخمک نیازمند بررسی ارزیابی سریع خصوصیات اسپرم ‏شناختی ماهیان نیز می‏ باشد. مطالعه حاضر بر این اساس به بررسی همبستگی ویژگی‏ های ریخت‏ شناسی مولدین نر ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) با خصوصیات اسپرم شناختی آن‌ ها شامل حجم اسپرم، درصد اسپرم‏ های متحرک، مدت زمان تحرک اسپرم، تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت پرداخته است. تعداد 40 عدد مولد نر ماهی سفید سه تا چهار ساله برای این منظور از ماهیان صید شده در حاشیه جنوب غربی دریای خزر به‌ صورت تصادفی انتخاب و پارامترهای اسپرم‏ شناختی (حجم اسپرم، تراکم اسپرم، تحرک اسپرم، درصد اسپرم‏ های متحرک و اسپرماتوکریت) و برخی خصوصیات ریخت‎شناسی آن‌ ها (وزن، طول چنگالی و ارتفاع بدن) به‌ صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین وزن و طول چنگالی ماهیان سفید صید شده در این پژوهش به‌ ترتیب برابر 49/20±758/00 گرم و 3/72±40/35 سانتی ‏متر بود. به علاوه حجم اسپرم هر ماهی معادل 0/27±2/15 میلی ‏متر، اسپرم ‏های متحرک برابر 8/65±75/36 درصد، مدت زمان تحرک اسپرم به میزان 3/48±41/45 ثانیه، تراکم اسپرم برابر 1/21±14/93 میلیارد اسپرم در میلی ‌لیتر و اسپرماتوکریت به ‌میزان 2/45±89/75 درصد بود. یافته ‏ها نشان داد که اسپرماتوکریت همبستگی مثبت معنی‏ داری با طول چنگالی (0/886) و ارتفاع بدن (0/886) دارد. همبستگی منفی معنی‏ داری نیز میان طول چنگالی با تراکم اسپرم (0/829-) به ‌دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که می‏ توان از طول چنگالی و ارتفاع بدن به‌ عنوان معیار مناسبی برای تشخیص تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت مولدین نر سفید دریای خزر بهره برد، درحالی‌ که وزن ماهی سفید فاقد همبستگی معنی‏ دار با خصوصیات اسپرم‏ شناختی ماهی سفید در این پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Sperm Parameters and Morphological Characteristics of Males Kutum (Rutilus kutum) in the Southwestern of Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Houman Rajabi Islami 1
  • Narges Arab 2
  • Samad Darvishi 1
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 14515/775, Tehran, Iran.
2 Young Researchers and Elites Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The success of artificial reproduction requires rapid assessment of fish sperm characteristics followed by the ovum. This study was conducted to investigate relationship between sperm characteristics including semen volume, percentage of motile sperm, sperm motility, sperm density and spermatocrit with morphological characteristics of male broodstocks of Caspian kutum (Rutilus kutum). Forty males (3-4 years) were randomly selected from the fish captured in the west-southern of the Caspian Sea and their Spermatological parameters (semen volume, sperm density, sperm motility, percentage of motile sperm, and spermatocrit) and some morphological characteristics (weight and fork length) were individually determined. The average weight and fork length of the fish were 758.00±49.20 g and 40.35±3.72 cm, respectively. In addition, each fish had sperm volume of 2.15±0.27 mL with motile percentage of 75.36±8.65%. Sperm motility, sperm density, and spermatocrit were 41.45±3.48 s, 14.93±1.21 ×109 mL-1, and 89.75±2.45 %. The results showed that spermatocrit had significantly positive correlation with fork length (0.886) and (0.886) body height of the fish. A significant negative correlation was also obtained between fork length and sperm density (-0.829) showing a decrease of sperm density by increasing fork length in the Caspian kutum. The results of the present research showed that fork length and body height could be used as appropriate indices for identification of sperm density and spermatocrit in Caspian kutum, whereas fish weight had no significant correlation with spermatological parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kutum
  • Spermatological Characteristics
  • Fork Length
  • Weight