بررسی تاثیر تراکم بر بقاء و هم جنس خواری Opossum shrimp (Indomysis nybini) موجود در استخرهای پرورش میگو بندرکلاهی استان هرمزگان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران، صندوق پستی: 1311-79159

چکیده

            این تحقیق در سال 1392، جهت بررسی اثر تراکم بر بقاء و هم ‌جنس ‌خواری مایسید گونه (Indomysis nybini)، در استخرهای نگهداری مولدین میگو سفید هندی بندرکلاهی استان هرمزگان انجام گرفت. آزمایش هم ‌جنس ‌خواری با دو تیمار  T1 با غذا و  T2 بدون غذا که هر کدام دارای چهار تکرار بودند انجام شد. میانگین دمای آب در زمان آزمایش  0/5±24/6 درجه سانتی‌ گراد بود. آزمایش تراکم شامل 5 تیمار  T1=10و20= T5=50 ،T4=40 ،T3=30 ،T2 عدد مایسید در هر لیتر با میانگین دمای 1±23/8 درجه سانتی‌ گراد، طی یک هفته انجام گرفت. غذادهی یک بار در روز و یک ساعت پس از تعویض آب انجام و از ناپلی آرتمیا برای تغذیه آن ‌ها استفاده شد. نتیجه آزمایش تراکم نشان داد که بین تیمارهای مختلف تراکم مایسید از لحاظ درصد بقاء اختلاف معنی‌ دار آماری وجود دارد (0/05P). از لحاظ درصد بقاء بین تیمارهای T3 ,T2و  T4 اختلاف معنی‌ دار آماری وجود نداشت  (0/05P). نتایج نشان داد که از لحاظ درصد بقاء بین تیمار T1 و  T5 اختلاف معنی ‌دار آماری وجود داشت (0/05P). مایسید گونه  Indomysis nybini به ‌عنوان اولین گونه شناسایی شده در استان هرمزگان می‌ باشد. بالاترین میانگین بقاء در تراکم  T1 مشاهده شد، این گونه یک گونه لاشه‌ خوار است.

کلیدواژه‌ها