بررسی تاثیر تراکم بر بقاء و هم جنس خواری Opossum shrimp (Indomysis nybini) موجود در استخرهای پرورش میگو بندرکلاهی استان هرمزگان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران، صندوق پستی: 1311-79159

چکیده

            این تحقیق در سال 1392، جهت بررسی اثر تراکم بر بقاء و هم ‌جنس ‌خواری مایسید گونه (Indomysis nybini)، در استخرهای نگهداری مولدین میگو سفید هندی بندرکلاهی استان هرمزگان انجام گرفت. آزمایش هم ‌جنس ‌خواری با دو تیمار  T1 با غذا و  T2 بدون غذا که هر کدام دارای چهار تکرار بودند انجام شد. میانگین دمای آب در زمان آزمایش  0/5±24/6 درجه سانتی‌ گراد بود. آزمایش تراکم شامل 5 تیمار  T1=10و20= T5=50 ،T4=40 ،T3=30 ،T2 عدد مایسید در هر لیتر با میانگین دمای 1±23/8 درجه سانتی‌ گراد، طی یک هفته انجام گرفت. غذادهی یک بار در روز و یک ساعت پس از تعویض آب انجام و از ناپلی آرتمیا برای تغذیه آن ‌ها استفاده شد. نتیجه آزمایش تراکم نشان داد که بین تیمارهای مختلف تراکم مایسید از لحاظ درصد بقاء اختلاف معنی‌ دار آماری وجود دارد (0/05P). از لحاظ درصد بقاء بین تیمارهای T3 ,T2و  T4 اختلاف معنی‌ دار آماری وجود نداشت  (0/05P). نتایج نشان داد که از لحاظ درصد بقاء بین تیمار T1 و  T5 اختلاف معنی ‌دار آماری وجود داشت (0/05P). مایسید گونه  Indomysis nybini به ‌عنوان اولین گونه شناسایی شده در استان هرمزگان می‌ باشد. بالاترین میانگین بقاء در تراکم  T1 مشاهده شد، این گونه یک گونه لاشه‌ خوار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of density on survival and cannibalism of Indomysis nybini (Opossum shrimp) in shrimp ponds of Kollahi port in Hormuzgan province

نویسندگان [English]

  • Amir Houshang Bahri
  • Masoomeh Almasi
Fisheries Department, Islamic Azad University of Bandar Abbas, Bandar Abbas, Iran, PO Box: 1311-79159
چکیده [English]

this research  in 2014, the effects of density and cannibalism on survival, in Indomysis nybini was studied in Indian White Shrimp brood stock ponds of Kollahi port in Hormozgan province, Iran. Density experiment was conducted with 5 treatments, T1 =10,  T2 = 20, T3= 30, T4 = 40 and T5 = 50 mysids per liter for 7 days. The treatments had 4 replications. The average water temperature was 23.8 ± 1 ° C during the experiment. In all experiments of one-liter beakers of filtered sea water was used .Artemia naupliuse was used for feeding. Cannibalism experiment was carried out with two treatments T1 with food and T2 without food. Water temperature was 24.6 ± 0.5° C during the experiment. Density experiment showed that there is significant statistical difference in survival rate among different treatments of mysid density (P≤0.05). There was no significant statistical difference in survival rate among treatments T2, T3 and T4(P≥0.05). The experiments results showed that there is significant statistical difference in survival rate among treatments T1, T5 (p≤0.05). Indomysis nybini mysid was the first mysid species that identified in Hormuzgan. Also the highest average survival rate was observed in density of (T1).This species of mysid is scavenger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cannibalism
  • Density
  • Indomysis nybini
  • Hormuzgan