مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پاییزه و زمستانه گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در منطقه حفاظت‌شده پرور براساس روش حداکثر آنتروپی بیشینه (MaxEnt)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 گروه محیط زیست. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

3 گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

گوسفند وحشی (Ovis orientalis) یکی از پستانداران شاخص مناطق کوهستانی است که در حال حاضر به­ علت تخریب زیستگاه، رقابت با دام‌های اهلی و شکار غیرمجاز در رده آسیب‌پذیر قرار دارد. بنابر مطالعات فیلوژنتیک اخیر، جمعیتگوسفندان وحشیدرایرانبه دو زیرگونهOvis orientalis و Ovis vignei تقسیم‌شدهوتمامگوسفندانوحشیدرقسمت مرکزیایران،هیبریدیازایندوزیرگونهمی‌باشند. در این پژوهش با استفاده از روش حداکثر آنتروپی بیشینه (MaxEnt) و داده‌های جمع‌آوری‌شده از حضور گونه طی سال 1394، مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پاییزه و زمستانه گوسفند وحشی انجام شد. در این مطالعه از متغیرهای شیب، جهت، ارتفاع، فاصله از چشمه، فاصله از جاده، فاصله از قنات، فاصله از روستا، فاصله از چاه، کاربری اراضی و تیپ پوشش گیاهی استفاده شد. برای بررسی پراکنش گوسفند وحشی در منطقه حفاظت‌شده پرور درمجموع از 90 نقطه حضور گونه در دو فصل پاییز و زمستان استفاده شد که 25 نقطه برای آزمون و 65 نقطه برای یادگیری مدل استفاده شد. نتایج نشان داد مدل توانایی بالایی در پیش‌بینی پراکنش گوسفند وحشی در منطقه موردمطالعه داشته و در تمام حد آستانه‌ها دارای تفاوت معنی­داری با مدل تصادفی بود (0/812=p<0/0001، AUC). نتایج حاصل از حساسیت‌سنجی با استفاده از روش جک نایف نشان داد ارتفاع 2200 متر، شیب 40%، جهت شرقی، پوشش مرتع با گیاهان درمنه و گون، کاهش فاصله از منابع آبی موجود در منطقه و افزایش فاصله از جاده و روستاها برای گوسفند وحشی در این فصول ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autumn and Winter Habitat Suitability Modeling of Wild Sheep (Ovis Orientalis) in Parvar Protected Area using MaxEnt method

نویسندگان [English]

  • Mina Ramyaz 1
  • Saeed Nadery 1
  • Peyman Karami 2
  • Gholamreza Behnam 3
1 Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowme'eh Sara, POBox: 1144
2 Department of Environment. Faculty of Agriculture and Natural Resources, Hormozgan University, Bandar Abbas, POBox: 3995
3 Department of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Garmsar Branch
چکیده [English]

Wild sheep (Ovis Orientalis) is one of important mammals in mountainous areas, that due to habitat destruction, competition of domestic animals and illegal hunting is in vulnerable condition.
According to recent phylogenetic studies, Wild Sheep population in Iran is divided into two subspecies Ovis vignei and Ovis orientalis and all Wild Sheep in central parts of Iran, are hybrids of the two subspecies. In present study, based on collected data of this species during autumn and winter 2015 in Parvar protected area the habitat suitability modeling of Wild sheephas been done using Maximum Entropy Modeling (MaxEnt). The used variables for this analysis were: slope, aspect, altitude, distance to spring, distance to roads, distance to canal, distance to village, distance to wells, land use and vegetation types. In total ninety points of species presence have been recorded in two seasons of autumn and winter, that which 25 points to test and 65 points to learning of model were been used. The results showed that model has high ability to predict the distribution of Wild sheep in research area and at the threshold level has had significant differences with random model (AUC= 0/812 P<0/0001). Results of the Jackknife Sensitivity Analysis showed that height of 2200 meters, slope of 40% in eastern aspect, grassland coverage with Artemisia and Astragalus, reducing the distance of the water resources in the region and increase of distance from roads and villages for Wild sheepare preferable in this seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat assessment
  • Wild sheep
  • Maximum Entropy
  • Semnan province