تنوع ژنتیکی و تبارشناسی کوکر شکم‌سفید ( 1766,Pterocles alchata (Linnaeus با استفاده از توالی ناحیه سیتوکروم‌بی میتوکندری در شمال شرق ایران (مطالعه موردی: منطقه گمیشان)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست و انرژی، گروه زیستگاه ها و تنوع زیستی، صندوق پستی: 14515-775

چکیده

یکی از بزرگ ­ترین جمعیت‌های کوکر شکم‌ سفید (Pterocles alchata) با بیش از چند هزار قطعه در فصل پاییز و زمستان در منطقه گمیشان استان گلستان پراکنش دارد. این گونه در زیستگاه‌های استپی خشک، باز و بدون درخت و بوته‌های بلند زیست می‌کند و با وجود کاهش جمعیت این گونه به ­دلیل استفاده از سموم آفت‌کش، شکار غیرقانونی، تغییر زیستگاه و اقلیم، تاکنون هیچ ­گونه مطالعه بوم‌شناسی و ژنتیکی بر روی این گونه در ایران صورت نگرفته است. در این تحقیق برای دستیابی به اولین اطلاعات در مورد روابط ژنتیکی در میان جمعیت‌های کوکر شکم‌ سفید در شمال­ شرق ایران 9 نمونه بافت این گونه در منطقه گمیشان جمع‌آوری شد. پس از استخراج دی‌ان‌ای، ژن سیتوکروم‌بی میتوکندری در 9 نمونه توسط واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز، تکثیر و 912 جفت نوکلئوتید از این ژن برای هر نمونه توالی‌یابی و ویرایش شد. براساس نتایج در بین نمونه‌های توالی‌یابی شده، سه هاپلوتایپ متفاوت شناسایی و تنوع هاپلوتایپی برابر با 0/417 برآورد شد. نتایج درخت تبارشناسی با روش Bayesian و بیش ­ترین احتمال نشان داد که تمامی نمونه‌ها مربوط به یک شاخه هستند و به­ خوبی از دو گونه کوکرگندمی (P. coronatus) و کوکرناماکوا (P. namaqua) که تنها توالی‌های ثبت شده از جنس کوکر در ژن‌بانک بودند جدا شده است که این امر بیانگر روند تکاملی خاص این گونه از سایر گونه‌های این جنس است. این مطالعه به­ عنوان نقطه آغاز مطالعات بر روی کوکر شکم‌ سفید با استفاده از ناحیه سیتوکروم‌بی در دنیاست که می‌تواند روابط تبارشناسی جمعیت‌های مختلف این گونه را مشخص کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Diversity and Phylogeny of Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata (Linnaeus, 1766) by Sequencing of the Mitochondrial Cytochrome b in Northeast Iran (Case Study: Gomishan)

نویسندگان [English]

  • Azadeh Taqavian Aval 1
  • Hamid Reza Rezaei 1
  • Jalil Imany 2
1 Department of Environmental Sci., Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch,Faculty of Environment,Department of Bio diversity, Tehran, POBox: 14515-775
چکیده [English]

The Gomishan area of Golestan province holds one of the biggest populations of pin-tailed sandgrouse (Pterocles alchata), which is estimated to reach more than a thousand individuals in the fall and winter. The species inhabits steppe habitats requiring dry, open grassland plains without trees or high bushes. Although this species is declining due to using pesticides, poaching, habitat destruction, and climate change, no studies have yet been conducted on the P. alchata in Iran, and also there is not any genetic and ecological data in relation to this species. In order to achieve basic information about genetic relations among Pin-tailed sandgrouse populations in Northeast Iran, nine tissue samples of Gomishan area were collected. After DNA extraction, nine samples were amplified with polymerase chain reaction, and 912 base pair of mitochondrial cytochrome b was sequenced. As a result of this investigation, it was discovered that the Gomishan population contains three different haplotypes and haplotype diversity was 0.417. The results of Bayesian and Maximum likelihood trees illustrate that all specimens belong to a single clade, but separate completely from P. coronatus and P. namaqua which are only sequences of Pteroclididae in GenBank. This study is starting point of investigations on the P. alchata in the world and it could be resolved the relationships among different populations of Pin-tailed sandgrouse.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pin-tailed sandgrouse
  • Phylogeny
  • genetic diversity
  • Cytochrome b
  • Gomishan
  • Golestan province