تأثیر استفاده از لاکتوفرین و Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 در جیره غذایی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک و بافت روده و تخمدان ماهی مولد ماده کاراس طلایی (Carassius auratus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 گروه شیلات، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

چکیده

این مطالعه به­ منظور بررسی اثر استفاده از لاکتوفرین و Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 به ­مدت ۱۲۰ روز بر برخی شاخص­ های فیزیولوژیک مولدین ماده کاراس طلایی (Carassius auratus) (میانگین وزن 0/50±12/21 گرم) طراحی شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار اول: باکتری L. rhamnosus PTCC 1637   (و 106باکتری در گرم جیره)، تیمار دوم: لاکتوفرین (۲۰۰ میلی­ گرم در کیلوگرم جیره)، تیمار سوم: تیمار ترکیبی L. rhamnosus PTCC 1637 (و10باکتری در گرم جیره) به­ همراه لاکتوفرین (۲۰۰ میلی­ گرم در کیلوگرم جیره) و شاهد (جیره غذایی بدون افزودنی) در سه تکرار بود. نتایج نشان داد شاخص ­های کبدی (1/02±6/05)و روده ­ای (1/07±6/97) به‌صورت معنی ­داری در تیمار یک افزایش یافت (05 /0>p). بالاترین درصد شاخص گنادی (0/82±19/58) در تیمار یک به ­دست آمد (0/05>p) مطالعات بافت ­شناسی روده نشان داد طول (330 میکرومتر)، عرض (109 میکرومتر) و مساحت (112946 میکرومتر مربع) سطح جذبی پرزهای روده در تیمار یک بیش ­تر از سایر تیمارهای آزمایشی بود (0/05>p). در پایان دوره آزمایش، تخمدان ماهیان شاهد، تیمار اول و دوم در مرحله V رسیدگی جنسی قرار داشتند درحالی‌که تیمار سوم در ابتدای مرحله IV جنسی قرار داشتند. با توجه به نتایج به ­دست آمده، استفاده از L. rhamnosus PTCC 1637  به­ دلیل افزایش سطح جذبی پرزهای روده، می­ تواند گزینه مناسبی جهت افزایش بهره‌وری غذایی در ماهی کاراس طلایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of lactoferrin and Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 on some physiological parameters and histology of gut and ovary of Carassius auratus brood stocks

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ahmadnia 1
  • Abdolmajid Hajimoradloo 1
  • Rasoul Ghorbani 1
  • Naser Agh 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 487-49175
2 Department of Fisheries, Urmia Lake Research Institute, Urmia University, PO Box: 165
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of lactorerrin andLactobacillus rhamnosus PTCC 1637for 120 days on some physiological parameters and histology of gut and ovary of Carassius auratus brood stocks (12.21±0.50 g). Experimental treatment contained four treatments: the first treatment: L. rhamnosus PTCC 1637 (106 CFU / g feed), the second treatment: Lactoferrin (200 mg / kg feed), the third treatment: combined diet with L. rhamnosus PTCC 1637 and lactoferrin and a control without probiotic and lactoferrin, in triplicates. The results showed that Hepatosomatic Index (6.05±1.02) and Gastro somatic Index (6.97±1.07) increased significantly in first treatment (P<0.05). The highest Gonado somatic Index (19.58±0.82) was observed in first treatment. Histological studies indicated that the length (330 µm), the width (109 µm) and the absorbance surface area (112946 µm2) of villi in probiotic treatment were more than the others (P<0.05). At the end of the trial, the ovaries of control, first and second treatment reached stage V while the ovaries of combined treatment were at the early stage IV. According to results, application of Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 due to absorbance surface enhancement of the villi could be an appropriate choice for feed efficiency improvement in C. auratus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carassius auratus
  • Lactoferrin
  • Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637
  • physiological parameters