مقایسه کارایی منابع کاروتنوئیدهای طبیعی (گاماروس و گل همیشه بهار) و مصنوعی (آستازانتین) بر شاخص های رشد، رنگ پوست و خون ماهی سیچلاید سر قرمز (Paraneetroplus synspilus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران. کدپستی: 65143-43711

چکیده

بررسی تاثیر منابع کاروتنوئیدهای طبیعی (گاماروس و گل همیشه بهار) و مصنوعی (آستازانتین) بر شاخص­ های رشد، رنگ پوست و خون ماهی سیچلاید سرقرمز (Paraneetroplus  synspilus) در بهار 1394 اجرا شد. تعداد 120 عدد بچه ماهی سیچلاید سرقرمز با میانگین وزنی 2/90±9/63 گرم در 12 آکواریوم با تراکم 10 عدد در هر آکواریوم توزیع شدند. بچه ماهیان با چهار جیره شامل 1: شاهد (غذای اسکرتینگ بدون رنگدانه)، 2: 100 گرم پودر گاماروس در کیلوگرم اسکرتینگ، 3: 100 گرم پودر گل همیشه بهار در کیلوگرم اسکرتینگ  و 4: 50 میلی­ گرم آستازانتین در کیلوگرم اسکرتینگ با سه تکرار به مدت 70 روز تغذیه شدند. در پایان آزمایش، خونگیری از سرخرگ یا سیاهرگ دمی (زیر ستون مهره) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که بیش ­ترین وزن نهایی، طول نهایی، درصد افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، شاخص رشد ویژه، ضریب چاقی، شاخص گنادی و کم ­ترین ضریب تبدیل غذایی در ماهیان تغذیه شده با آستازانتین مشاهده شد که در شاخص گنادی اختلاف معنی­ داری با سایر تیمارها داشت (0/05>p). ماهیان تغذیه کرده از گل همیشه بهار افزایشی (0/05>p) را در تعداد گلبول­ های قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین نشان دادند. ماهیان تغذیه شده با آستازانتین، گل همیشه بهار و رش دارای آستازانتین بیش ­تری (0/05>p) در خون و رنگ­ پذیری بالاتری (0/05>p) در بالای سرپوش آبششی و زیر باله سینه­ ای نسبت به شاهد بودند. براساس نتایج می­ توان اظهار نمود که افزودن رنگدانه به جیره ضروری بوده وسطوح 50 میلی گرم آستازانتین و 100 گرم گل همیشه بهار می­ توانند نقش مهمی را در افزایش رشد، رنگ­ پذیری و نیز بهبود شاخص ­های خونی در بچه ماهیان سیچلاید سرقرمز ایفا نمایند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative efficiency of natural (Gammarus and Marigold) and synthetic (Astaxanthin) carotenoids sources on growth indices, skin color and blood of redhead cichlid (Paraneetroplus synspilus)

نویسندگان [English]

  • Amereh Nozad
  • Reza Taati
  • Seyed Javad Abolghasemi
Department of Fisheries, Talesh Branch, Islamic Azad University, Talesh, Iran. Zip Code: 43711-65143
چکیده [English]

A survey was carried out to evaluate the effect of natural (gammarus and marigold) and synthetic (astaxanthin) carotenoids on growth indices, skin color and blood of redhead cichlid (Paraneetroplus  synspilus) in spring 2015. Total number of 120 redhead cichlids with an average weight of 9.63 ± 2.90 g were distributed in 12 aquaria and kept at a density of 10 fish per aquarium. Fish were fed four rations including 1- control (skretting without pigment), 2- 100g/kg gammarus in skretting, 3- 100g/kg marigold in skretting and 4- 50 mg/kg astaxanthin in skretting in three replicates for 70 days. At the end of the experiment, blood sampling was conducted via caudal artery or vein (under vertebral column). The highest final weight, total length, percentage of body weight increase, average daily growth, specific growth rate, condition factor, gonadosomatic index and the lowest FCR were observed in fish fed astaxanthin which there were significant differences in gonadosomatic index with other treatments (P<0.05). Fishes fed marigold showed an increase (P<0.05) in RBC, hematocrit and hemoglobin. Fish fed astaxanthin, marigold and gammarus had much astaxanthin (P<0.05) in blood and higher coloration (P<0.05) at the top of opercle and under pectoral fin compared to the control. Based on results, addition of pigment in the diet is mandatory and astaxanthin at the level of 50 mg/kg and marigold at the level of 100 g/kg can play important roles in increasing growth, skin coloration and also improve hematological parameters in redhead cichlid fingerlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Redhead cichlid
  • Growth parameters
  • Blood
  • Marigold
  • Astaxanthin
  • Gammarus