تعیین زمان اولین تقسیم میتوزی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، صندوق پستی: 83111-84156

چکیده

متوسط زمان لازم بین لقاح تا اولین تقسیم میتوزی (FCI) First Cleavage Interval در قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss و ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius تعیین شد. لقاح با استفاده از تخمک و اسپرم استحصالی از 6 الی 9 قطعه مولد ماده از هر گونه انجام شد. به­منظور حذف اثرات انفرادی مولدین بر زمان احتمالی تقسیم سلولی، اسپرم و تخمک متعلق به افراد مختلف یک گونه، پیش از لقاح با یکدیگر مخلوط شدند. لقاح به­روش خشک انجام و تخم‌های لقاح یافته در 0/3± 7/3 درجه سانتی­گراد انکوبه شدند. نمونه‌برداری از تخم‌های لقاح یافته هر گونه در فاصله زمانی 5 الی 12 ساعت پس از لقاح با فاصله زمانی 10 دقیقه انجام شد. در هر مرحله، حداقل 30 عدد تخم نمونه‌برداری شده و بلافاصله پس از شفاف‌سازی، در محلول داویدسون تثبیت شدند. نمونه‌ها با بزرگ­نمایی 40X جهت حضور شیار تقسیم و وقوع تقسیم میتوزی بررسی شدند. معیار وقوع اولین تقسیم میتوزی، وجود شیار تقسیم کامل در حداقل 50 درصد نمونه­ها بود. نتایج نشان داد که اولین تقسیم سلولی تخم در قزل­آلای رنگین­کمان به­طور میانگین در 30±3212 درجه-دقیقه پس از لقاح (حدود 7 ساعت و بیست دقیقه) به­طور معنی‌داری در زمان کوتاه‌تری نسبت به ماهی آزاد دریای خزر 35±4015 درجه-دقیقه (9 ساعت و ده دقیقه) رخ می­دهد و لذا زمان مناسب برای القای تتراپلوییدی در ماهی آزاد دریای خزر و قزل­آلای رنگین­کمان با یکدیگر کاملاً متفاوت خواهد بود. ارزیابی اثرات انفرادی والدین بر زمان اولین تقسیم سلولی تخم در مطالعات آتی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First cleavage interval determination in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and the Caspian salmon (Salmo trutta caspius)

نویسندگان [English]

 • Sarallah Zarei
 • Salar Dorafshan
 • Fatemeh Paykan Heyrati
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, PO Box: 83111-84156
چکیده [English]

The First Cleavage Interval (FCI) of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and the Caspian salmon (Salmo trutta caspius) were determined. Fertilization was done using eggs collected from 6-9 individuals from each species. To reduce the effects of individual variation among broodfishes on FCI, the gametes from the same sex and species were pooled before fertilization. Dry fertilization was done and the eggs were incubated at 7.3 ± 0.3 ºC. Sampling was carried out during 5 to 12 hours post fertilization (PF) at 10 min intervals, at each sampling point, at least 30 eggs were collected and were preserved in Davidson fixative after clearing. The eggs were analyzed under x40 magnification to check when the cleavage furrow and/or mitotic division were obvious. The FCI was determined when the complete cleavage furrow presented in at least 50% of sampling eggs. The results showed that the mean FCI for rainbow trout was 3212 ± 30 degree-min (7h, 20 min PF) was significantly shorter than the FCI in the Caspian salmon as 4015 ± 35 degree-min (9h, 10min PF). So, it could be concluded that the suitable time for the Caspian salmon is completely differ from rainbow trout. Future research on the evaluation of any possible differences among individual broodfishes of each species is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rainbow trout
 • Caspian salmon
 • Mitotic division
 1. پاشازانوسی، ع.؛ درافشان، س. و ابراهیم­زاده، س.م.، 1392. ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius). انتشارات آموخته، اصفهان، ایران. 172 صفحه.
 2. درافشان،س.، 1385. دستکاری­های کروموزومی ماهی آزاد دریای خزر (Salmo truttacaspius) و قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و مقایسه رشد در نسل F1. رساله دکتری شیلات، دانشکده منابع طبیعی علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس. 140 صفحه.
 3. درافشان، س.؛ وفایی­سعدی، ا. و  نکوئی­فر، ع.، 1393. بهترین شرایط شوک حرارتی برای القای تتراپلوییدی در قزل­آلای رنگین ‌کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 69، شماره 4، صفحات 411 تا 421.
 4. کلباسی، م.ر.؛ باقری، ع.؛ پورکاظمی، م. و عبدالحی، ح.، 1382. بررسی ایجاد ماهیان تتراپلویید قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) به­وسیله شوک گرمایی. مجله علمی شیلات ایران. دوره 12، شماره 4، صفحات 143 تا 152.
 5. نفیسی­بهابادی، م. و فلاحتی­مروست، ع.، 1386. راهنمای عملی تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان. دانشگاه هرمزگان، بندرعباس. 288صفحه.
 6. Chourrout, D.,   1988. Induction of gynogenesis, triploidy and tetraploidy in fish. Animal Plant Science. Vol. 1, pp: 65-70.
 7. Dunhum, R.A., 2004. Aquaculture fisheries biotechnology: genetic approaches. CABI Publishing, Massachusetts. 372 p.
 8. Hershberger, W.K. and Hostuttler, M.A., 2005. Variation in time first cleavage in rainbow trout Oncorhynchus mykiss embryos a major factor in induction of tetraploids. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 36, pp: 96-102.
 9. Legatt, R.A.; Scheer, K.W.; Afonso, L.O.B. and Iwama, G.K., 2006. Triploid and diploid rainbow trout do not differ in their stress response to transportation. North American Journal of Fisheries Management. Vol. 68, pp: 1-8.
 10. Myers, J.; Iwamoto, R.N. and Hershberger, W.K., l987. The introduction of tetraploidy in salmonids. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 17, pp: 1-17.
 11. Palti, Y.; Li, J.J. and Thorgaard, G.H., 1997. Improved efficiency of heat and pressure shocks for producing gynogenetic rainbow trout. The Progressive Fish Culturist. Vol. 59, pp: 1-13.
 12. Pandian, T.J. and Koteeswaran, R., 1998. Ploidy induction and sex control in fish. Hydrobiologia, Vol. 384, pp: 167-243.
 13. Thorgaard, G.H.; Jazwin, M.E. and Stir, A.R., 198l. Polyploidy induced by heat shock in Rainbow trout: high interference over long map distance. Genetics. Vol. 103, pp: 771-783.
 14. Weber, G.M. and Hostuttler, M.A., 2012. Factors affecting the first cleavage interval and effects of parental generation on tetraploid production in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 344, pp: 231-238.