تعیین زمان اولین تقسیم میتوزی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، صندوق پستی: 83111-84156

چکیده

متوسط زمان لازم بین لقاح تا اولین تقسیم میتوزی (FCI) First Cleavage Interval در قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss و ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius تعیین شد. لقاح با استفاده از تخمک و اسپرم استحصالی از 6 الی 9 قطعه مولد ماده از هر گونه انجام شد. به­منظور حذف اثرات انفرادی مولدین بر زمان احتمالی تقسیم سلولی، اسپرم و تخمک متعلق به افراد مختلف یک گونه، پیش از لقاح با یکدیگر مخلوط شدند. لقاح به­روش خشک انجام و تخم‌های لقاح یافته در 0/3± 7/3 درجه سانتی­گراد انکوبه شدند. نمونه‌برداری از تخم‌های لقاح یافته هر گونه در فاصله زمانی 5 الی 12 ساعت پس از لقاح با فاصله زمانی 10 دقیقه انجام شد. در هر مرحله، حداقل 30 عدد تخم نمونه‌برداری شده و بلافاصله پس از شفاف‌سازی، در محلول داویدسون تثبیت شدند. نمونه‌ها با بزرگ­نمایی 40X جهت حضور شیار تقسیم و وقوع تقسیم میتوزی بررسی شدند. معیار وقوع اولین تقسیم میتوزی، وجود شیار تقسیم کامل در حداقل 50 درصد نمونه­ها بود. نتایج نشان داد که اولین تقسیم سلولی تخم در قزل­آلای رنگین­کمان به­طور میانگین در 30±3212 درجه-دقیقه پس از لقاح (حدود 7 ساعت و بیست دقیقه) به­طور معنی‌داری در زمان کوتاه‌تری نسبت به ماهی آزاد دریای خزر 35±4015 درجه-دقیقه (9 ساعت و ده دقیقه) رخ می­دهد و لذا زمان مناسب برای القای تتراپلوییدی در ماهی آزاد دریای خزر و قزل­آلای رنگین­کمان با یکدیگر کاملاً متفاوت خواهد بود. ارزیابی اثرات انفرادی والدین بر زمان اولین تقسیم سلولی تخم در مطالعات آتی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. پاشازانوسی، ع.؛ درافشان، س. و ابراهیم­زاده، س.م.، 1392. ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius). انتشارات آموخته، اصفهان، ایران. 172 صفحه.
 2. درافشان،س.، 1385. دستکاری­های کروموزومی ماهی آزاد دریای خزر (Salmo truttacaspius) و قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و مقایسه رشد در نسل F1. رساله دکتری شیلات، دانشکده منابع طبیعی علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس. 140 صفحه.
 3. درافشان، س.؛ وفایی­سعدی، ا. و  نکوئی­فر، ع.، 1393. بهترین شرایط شوک حرارتی برای القای تتراپلوییدی در قزل­آلای رنگین ‌کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 69، شماره 4، صفحات 411 تا 421.
 4. کلباسی، م.ر.؛ باقری، ع.؛ پورکاظمی، م. و عبدالحی، ح.، 1382. بررسی ایجاد ماهیان تتراپلویید قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) به­وسیله شوک گرمایی. مجله علمی شیلات ایران. دوره 12، شماره 4، صفحات 143 تا 152.
 5. نفیسی­بهابادی، م. و فلاحتی­مروست، ع.، 1386. راهنمای عملی تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان. دانشگاه هرمزگان، بندرعباس. 288صفحه.
 6. Chourrout, D.,   1988. Induction of gynogenesis, triploidy and tetraploidy in fish. Animal Plant Science. Vol. 1, pp: 65-70.
 7. Dunhum, R.A., 2004. Aquaculture fisheries biotechnology: genetic approaches. CABI Publishing, Massachusetts. 372 p.
 8. Hershberger, W.K. and Hostuttler, M.A., 2005. Variation in time first cleavage in rainbow trout Oncorhynchus mykiss embryos a major factor in induction of tetraploids. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 36, pp: 96-102.
 9. Legatt, R.A.; Scheer, K.W.; Afonso, L.O.B. and Iwama, G.K., 2006. Triploid and diploid rainbow trout do not differ in their stress response to transportation. North American Journal of Fisheries Management. Vol. 68, pp: 1-8.
 10. Myers, J.; Iwamoto, R.N. and Hershberger, W.K., l987. The introduction of tetraploidy in salmonids. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 17, pp: 1-17.
 11. Palti, Y.; Li, J.J. and Thorgaard, G.H., 1997. Improved efficiency of heat and pressure shocks for producing gynogenetic rainbow trout. The Progressive Fish Culturist. Vol. 59, pp: 1-13.
 12. Pandian, T.J. and Koteeswaran, R., 1998. Ploidy induction and sex control in fish. Hydrobiologia, Vol. 384, pp: 167-243.
 13. Thorgaard, G.H.; Jazwin, M.E. and Stir, A.R., 198l. Polyploidy induced by heat shock in Rainbow trout: high interference over long map distance. Genetics. Vol. 103, pp: 771-783.
 14. Weber, G.M. and Hostuttler, M.A., 2012. Factors affecting the first cleavage interval and effects of parental generation on tetraploid production in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 344, pp: 231-238.