اثر ریزپوشانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم با ریزذرات آلژینات/کیتوزان بر شاخص ‏های رشد، تغذیه و فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 بخش بهداشت و بیماری‏های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 بخش پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به ­منظور مقایسه تأثیر باکتری Lactobasillos plantarumریزپوشانی شده (با ریز ذرات کیتوزان/ آلژینات) و معمولی (بدون ریزپوشانی) بر شاخص ‏های رشد، تغذیه و فاکتورهای خونی در ماهی قزل‏ آلای رنگین ‏کمان Oncorhynchus mykissانجام شد. 480 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 1/2±15 در چهار گروه (با سه تکرار) به­ مدت 8 هفته به­ ترتیب با جیره‏ های آزمایشی شامل: لاکتوباسیلوس پلانتاروم بدون ریزپوشانی (تیمار1)، لاکتوباسیلوس پلانتاروم ریزپوشانی شده با کیتوزان و آلژینات (تیمار2)، کیتوزان و آلژینات بدون باکتری (تیمار3) و فقط خوارک پایه (گروه شاهد) تغذیه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که بهترین ضریب رشد ویژه و فاکتور وضعیت، مربوط به تیمار2 بود، البته ضریب تبدیل غذایی و کارایی پروتئین نیز در تیمار2 و3 نسبت به گروه شاهد بهبود نشان داد، هرچند این افزایش از نظر آماری معنی‏دار نبود. هم­ چنین بیش ­ترین میزان هماتوکریت، هموگلوبین و حجم متوسط گلبول قرمز در تیمار 2 مشاهده شد که هماتوکریت با گروه شاهد اختلاف معنی‏ داری داشت (0/05˂P). بیش ­ترین تعداد گلبول‏ های قرمز، غلظت متوسط هموگلوبین گلبول‏ های قرمز و کم ­ترین مقدار غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی در تیمار1 مشاهده شد. تعداد گلبول‏ های سفید نیز در تیمار 3 نسبت به گروه شاهد افزایش معنی ‏‏­داری را نشان داد. بنابراین می ‏توان بیان کرد به ­کارگیری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم موجب بهبود شاخص‏ های رشد، تغذیه و فاکتورهای خونی شد ولی برای توصیه این روش جهت تجویز پروبیوتیک در ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان بررسی بیش ­تری لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Lactobacillus plantarum nano-microencapsulated with alginate/chitosan on growth performance, nutritional indices and Blood parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • Maryam Ahmadmoradi 1
 • Siyavash Soltanian 1
 • Mojtaba Alishahi 2
 • Mostafa Akhlaghi 1
 • Ali Shahriari 3
 • Azadeh Yektaseresht 4
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Department of Aquatic Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The present study was designed to compare the effect of Lactobacillus plantarum nano/microencapsulation with alginat/chitosan and only probiotic (none encapsulation) on growth performance, nutritional indices and blood parameters on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 480 fry rainbow trout with 15±1.2 g in weight were sorted and fed for eight weeks in four groups (with three replicates) including: Lactobacillus plantarum without any encapsulation (T1), encapsulated Lactobacillus plantarum with Alginate/ Chitosan (T2), alginate/ chitosan enriched free bacteria (T3) and basic diet (control group), respectinely. Results showed the best specific growth rate and Condition Factor were seen in treatment 2 and Also feed conversion ratio and protein efficiency ratio improved in treatments 2 and 3 in contrast with control group, although this increase was not significant. Study of Blood parameters showed higher hematocrit, hemoglobin and mean corpuscular volume were seen in treatment 2 which hematocrit was significantly different from control treatment (p˂0.05). The highest red blood cells, means corpuscular hemoglobin concentration and lowest means corpuscular hemoglobin were seen in treatment1. The number of white blood cells was significantly increased in treatment3 than control group (p˂0.05). Therefore, based on obtained results, it can be concluded that use of probiotic Lactobacillus plantarum could improve growth performance, nutritional indices and blood parameters, but this technology recommend for use probiotic on rainbow trout required further studies on the application.

 1. اسمعیلی، س.؛  سهراب­ وندی، س.؛ مرتضویان، س.ا.م.؛ نعمت الهی، آ.؛ شادنوش، م. و ایوانی، ج.، 1394. مروری بر کارایی ریزپوشانی پروبیوتیک‏ ها. فصلنامه طب و تزکیه. دوره 24، شماره 3، صفحات 9 تا 22.
 2. حسینی، س.ص.، 1395. ارزیابی توان پروبیوتیکی و تحریک ایمنی لاکتوباسیلوس‌ بولگاریکوسریزپوشانی شده با آلژینات/ کیتوزان در فیل­ ماهی جوان Huso huso. پایان­ نامه دکتری تخصصی. بخش آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 137 صفحه.
 3. رضایی ­مکرم، ر.؛ مرتضوی، س.ع.؛ حبیبی­ نجفی، م.ب.؛ شهیدی، ف. و خمیری، م.، 1389. اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 1643PTCC در شرایط شبیه‏ سازی شده معده و روده انسان. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. دوره 7، شماره 2، صفحات 51 تا60.
 4. ستاری، م.، 1381. کتاب ماهی­ شناسی(1) (تشریح و فیزیولوژی). انتشارات نقش مهر دانشگاه گیلان. صفحات 105 تا 176.
 5. سهندی، ج.؛ جعفریان، ح. ا.؛ سلطانی، م. و ابراهیمی، پ. ، 1394. مطالعه شاخص ‏های رشد و پارامترهای خون شناختی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره مکمل سازی شده با بیفیدوباکترهای پروبیوتیکی. مجله علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی. دوره 4، شماره 3. صفحات 41 تا 51.
 6. قلجایی­ فرد، ا.؛ خارا، ح. و شناورماسوله، ع.، 1395. تأثیر باکتری (Lactobacillus plantarum) جداسازی شده از روده قزل آلای رنگین­ کمان استان گیلان بر شاخص‏ های خونی و ایمنی بچه ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان. فیزیولوژی و تکوین جانوری. دوره 5، شماره 2، صفحات 111 تا 124.
 7. محمدیان، ت.؛ قربانپور، م.؛ علیشاهی، م.؛ تابنده، م.ر. و غریبی،د.،1394. جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل‏ های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت. دامپزشکی ایران. دوره 10، شماره 2، صفحات 88 تا 98.
 8. Aubin, J.; Gatesoupe, F.J.; Labbe, L. and Lebrun, L., 2005. Trial of probiotics to prevent the vertebral column compression syndrome in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture research. Vol. 36, pp: 758-767.
 9. Bagheri, T.; Hedayati, S.A.; Yavari, V.; Alizadeh, M. and Farzanfar, A., 2008. Growth, Survival and gut microbial load of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry given diet supplemented with probiotic during the two month first feeding. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 8, pp: 43-48.
 10. Bani, A. and Haghi-Vayghan, A. 2011.Temporal variations in haematologicaland biochemical indices of the Caspian kutum, Rutilus frisii kutum. Journal of Ichthyol ogycal Research.Vol. 58, pp: 126-133.
 11. Brunt, J. and Austin, B., 2005. Use of a probiotic to control lactococcosis and streptococosis in rainbow trout, (Oncorhynchus mykiss). Jouranl of Fish Diseases. Vol. 28, pp: 693-701.
 12. Carnevali, O.; Zamponi, M.C.; Sulpizio, R.; Rollo, A.; Nardi, M.; Orpianesi, C.; Silvi, S.; Caggiano, M.; Cho, C.Y. and Kaushik, S., 1990. Nutritional energetic in fish, energy and protein utilization in rainbow trout. World Review of Nutrition and Dietetics Journal. Vol. 61, pp: 132-172.
 13. Cerezuela, R.; Meseguer, J. and Esteban, M.A., 2013. Effects of dietary inulin, Bacillus subtilis and microalgae on intestinal gene expression in gilthead seabream. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 34, pp: 843-848.
 14. Dimitroglou, A.; Merrifield, D.L.; Carnevali, O.; Picchietti, S.; Avella, M.; Daniels C.; Guroy, D. and Davies, S.J., 2011. Microbial manipulations to improve fish health and production -a Mediterranean perspective. Fish Shellfish Immunology. Vol. 30, pp: 1-16.
 15. Feldman, B.F.; Zinkl, J.G. and Jain, N.C. 2000.  Schalm's Veterinary Hematology. 5rdEd. Lippincott Williams and Wilkins, Pennsylvania, USA. pp: 1120-1126.
 16. Fuller, R., 1989. Probiotics in man and animals. Journal of applied bacteriology. Vol. 66. No. 5, pp: 365-378.
 17. Gatesoupe, F.J., 1999. The use of probiotics in aquaculture. Aquaculture. Vol. 180, No. 1, pp: 147-165.
 18. Ghosh, K.; Sen, S.K. and Ray, A.K., 2003. Supplementation of an isolated fish gut bacterium, Bacillus circulans, in formulated diets for rohu, Labeo rohita, fingerlings. Israeli J of Aquaculture. Vol. 55, pp: 13-21.
 19. Hagi, T.; Tanaka, D.; Iwamura, Y.  and Hoshino, T., 2004. Diversity and seasonal changes in lactic acid bacteria in the intestinal tract of cultured freshwater fish. Aquaculture. Vol. 234, No. 1, pp: 335-346.
 20. Harikrishnan, R.; Kim, J.S.; Balasundaram, C. and Heo, M.S., 2012. Immunomodulatory effects of chitin and chitosan enriched diets in Epinephelus bruneus against Vibrio alginolyticus infection. Aquaculture. Vol. 326, pp: 46-52.
 21. Henry, J.B., 1996. Clinical diagnosis and management by laboratory methods. W.B. Saunders Company. 1556 P.
 22. Huiyi,S.;Weiting,Y.; Meng, G.; Xiudong, L. and Xiaojun, M., 2013. Microencapsulated probiotics using emulsification technique coupled with internal or external gelation process. Carbohudrate polymers. Vol. 96, pp: 181-189.
 23. Irianto, A. and Austin, B., 2002. Probiotics in aquaculture. Journal of Fish Disease. Vol. 25, pp: 633-642.
 24. Iyer, R. and Hittinahalli, V., 2008. Modified Pap method to among methicillin resistant Staphylococcus aureus isolates tertiary care hospital. Journal of Medical Microbiology. Vol. 26, pp: 176-179.
 25. Iwama, G. and Nakanishi, T., 1996. The Fish Immune System. Organism, Pathogen and Environment. Academic Press. 395 P.
 26. Jafaryan, H.; Taati keley, M. and Nazarpoor, A.R., 2009. The study effect of probioic bacillus on growth of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae via Supplementation with meal of Daphnia magna. Journal Agricultural Science Natural Research. Vol. 16, pp: 48-59.
 27. Merrififld D., Bardley G., Baker R. and Davies S., 2009. Probiotic applications for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) effects on growth performance, feed utilization, intestinal microbiota and related health criteria postantibiotic treatment. Aquaculture Nutrition.Vol. 22, pp:141-150. 
 28. Mortazavian, A.; Razavi, SH.; Ehsani, M.R. and Sohrabvandi, S., 2007. Principles and methods of microencapsulation of Probiotic microorganisms. Iranian Journal of biotechnology. Vol. 5, No. 1, pp:1-18.
 29. Naseri,S.;Nezami Balouchi, SH.A.; Khara, H.; Farzanfar, A.; Lashtou Aghaei, GH.R. and Shakoori, M., 2008. The study of growth performance of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Larvae with different levels of probiotic and iron in use of supplemented in diet. Journal of fisheries. Vol. 2, No. 3, pp: 15-20.
 30. Ogino, C. and Saito, K., 1970. Protein nutrition in fish. I. The utilization of dietary protein by young carp. Bulletin of Japanese Society for the Science of Fish. Vol. 36, pp: 250-254.
 31. Ohashi, Y.; Umesaki, Y. and Ushida, K. 2004. Transition of the probiotic bacteria, Lactobacillus casei strain shirota, in the gastrointestinal tract of a Pig. International Journal of Food Microbiology. Vol. 96, pp: 61-66.
 32. Planas, M.; Vazquez, J.A.; Marques, J.; Peres-Lomba, R.; Gonzalez, M.P. and Murado, M., 2004. Enhancement of rotifer (Brachionus plicatilis) growth by using terrestrial lactic acid bacteria. Aquaculture. Vol. 240, pp: 313-329.
 33. Pourgholam, M.A.; Khara, H.; Safari, R.; Sadati, M.A.Y. and Aramli, M.S., 2016. Hemato-Immunological Responses and Disease Resistance in Siberian Sturgeon Acipenser baerii Fed on a Supplemented Diet of Lactobacillus plantarum. Probiotics and Antimicrobial Proteins. pp: 1-9.
 34. Rajikkannu, M.; Natarajan, N.; Santhanam, P.; Deivasigamani, B.; Ilamathi, J. and Janani, S., 2015. Effect of probiotics on the haematological parameters of Indian major carp (Labeo rohita). International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. Vol. 2, No. 5, pp: 105-109.
 35. Renuka, K.P.; Venkateshwarlu, M. and Naik, A.R., 2014. Effect of probiotic (Lactobacillus acidophilus) on haematological parameters of Catla catla (Hamilton). International Journal Current Microbiology and Applied Sciences. Vol. 8, pp: 326-335.
 36. Shenavar Masouleh, A., 2013. Characterization of lactic acid bacteria in intestine of Persian sturgeon fingelings and their efficiency on the growth performances and some immunophysiological variable. Thesis submitted for Degree of Ph.D. Faculty of Aquatic Animal Health Veterinary Medicine, University of Tehran. 140 P.
 37. Sultana,K.; Godward,G.; Reynolds, N.; Arumugaswamy, R.; Peiris, P. and Kailasapathy, K., 2000. Encapsulation of probiotic bacteria with alginate starch and evaluation of survival in simulated gastrointestinal conditions and in yoghurt. International Journal of Food Microbiology. Vol. 62, No. 1, pp: 47-55.
 38. Taoka, Y.; Maeda, H.; Jo, J.Y.; Jeon, M.J.; Bai, S.C.; Lee, W.J.; Yuge, K. and Koshio, S., 2006. Growth, stress tolerance and non-specific immune response of Japanese flounder Paralichthysoliraceus to probiotics in a closed recirculating system. Fisheries Science. Vol. 72, No. 2, pp: 310-321.
 39. Thrall, M.A.; Baker, D.C. and Lassen, E.D., 2005. Clinical Case Presentations forVeterinary Hematology and Clinical Chemistry. John Wiley and Sons, USA. 100 P.
 40. Tuohy, K.M.; Abecia, l.; Deaville,E.R.; Fava,F.; Klinder, A. and Shen, Q., 2009. Molecular Tools for Investigating the Gut Microbiota. In Prebiotics and probiotics science and technology. Edited by D Charalampopoulos and RA Rastall. Springer. New York. Vol. 1, pp: 61-73.
 41. Verschuere, L.; Rombaut, G.; Huys, G.; Dhont, J.; Sorgeloos, P.  and Verstraete, W., 1999. Microbial Control of the Culture ofArtemia Juveniles through Preemptive Colonization by Selected Bacterial Strains. Applied and environmental microbiology. Vol. 65, No. 6, pp: 2527-2533.