بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسیدلاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی و علوم پزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

باکتری‌های اسیدلاکتیک، متداول‌ترین نوع باکتری‌هایی هستند که به‌عنوان پروبیوتیک معرفی شده‌اند. درمطالعه حاضر ابتدا به‌منظور جداسازی باکتری‌های اسیدلاکتیک، نمونه­ گیری از روده ماهی اسکار انجام شد و مقاومت به املاح صفراوی، تحمل شرایط اسیدی و قابلیت تخمیر قندها مورد یررسی قرارگرفت. در این تحقیق، از ‌روده 50 ماهی اسکار نمونه‌‌برداری صورت گرفت و درمحیط کشت MRS براث کشت داده شد. برای رسیدن به این هدف، باکتری‌های اسیدلاکتیک توسط روش ­های فنوتیپی (رنگ آمیزی‌گرم، تست کاتالاز، تست حرکت و تست‌های بیوشیمیایی) جداسازی شدند و شاخص‌های اولیه پروبیوتیکی آن­ ها مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس برای شناسایی مولکولی با جفت آغازگرهای اختصاصی (پرایمر)، ژن 16 S rDNA باکتری­های Lactobacillus acidophilus و Lactobacillus casi با استفاده از PCR تکثیر داده شد. سپس با استفاده از الکتروفورز باند اختصاصی نوع باکتری اسیدلاکتیک مشخص گردید. در پایان تحقیق، بعد از رنگ‌آمیزی و تست PCR، از بین 50 نمونه به تعداد 21 نمونه مثبت Lactobacillus acidophilus و 18 مورد Lactobacillus casei شناسایی و گزارش گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of probiotic potential of lactic acid bacteria isolated from the digestive system of Astronotus ocellatus fish

نویسندگان [English]

 • Atefeh Bozorgi Makrani 1
 • Shahla Jamili 2
 • Omid Khanmohammadi Otaghsara 1
1 Department of Biology and Medical Sciences, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research and Training Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Lactic acid bacteria are the most common types of bacteria that have been introduced as probiotics. The present study was carried out to lactic acid bacteria isolated from the Astronotus ocellatus and to investigate their resistance to bile salts, tolerance to acidic conditions and the ability fermentation of sugars. In this research, 50 fish were sampled and cultured in MRS culture medium in order to achieve this goal. The lactic acid bacteria were isolated by phenotypic methods (Gram staining, biochemical tests). and their probiotic properties were evaluated. Then, furder identification was performed by using a pair of specific primers, the 16s rDNA gene of Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casi, which was amplified using PCR.Using a specific bond, the bacterial species identified as a lactic acid. At the end of study, after staining and PCR testing, 21 samples from L.acidophilus and 18 Lcases of L. casei were identified from 50 samples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lactobacillus acidophilus
 • Lactobacillus casei
 • Astronotus ocellatus
 • Probiotics
 1. جعفریان، ح.؛ طاعتی کلی، م. و نظرپور، ع.، 1388. بررسی اثر باسیل ­های پروبیوتیکی بر رشد لارو ماهی قزل­ آلای رنگین ­کمان (Oncorhynchusmykiss)  ازطریق مکمل­ سازی با آرد دافنی ماگنا (Daphnia magna). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دوره 16، شماره 3، صفحات 48 تا 59.
 2. خنافری، آ.؛ اسماعیل ­زاده، م. و اخوان­ سپهی، ع.، 1388. ارزیابی توان تولید لاکتوسین ­ها توسط سویه­ های پروبیوتیکی در نمونه ماست­ های محلی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال 4، شماره 1، صفحات 67 تا 78.
 3. صالحی، م.، 1392. ارزیابی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیل­ های جدا شده از مواد غذایی بومی ایران. نشریه نوآوری در علوم و فناوری غذایی. دوره 5، شماره 1، صفحات 79 تا 84.
 4. فرح­بخش، م.؛ حکیمی، ح.؛ بهرام ­آبادی، ر. و ذولفقاری، ن.، 1392. جداسازی لاکتوباسیل ­های پروبیوتیک از ماست سنتی مناطق روستایی رفستجان و بررسی اثرات ضدمیکروبی آن­ ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. دوره 12، صفحات 733 تا 746.
 5. محمدیان، ت.؛ قربان پور، م.؛ علیشاهی، م.؛ تابنده، م. و غریبی، د.، 1393. جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شربت. مجله دامپزشکی ایران. سال 10، شماره 2، صفحات 88 تا 97.
 6. میر داوودی، ف.؛ قائمی، ن.؛ میرپور، م. و کاظمی ­درسنکی، ر .، 1390. اثر محیط کشت برفعالیت ­های متابولیکی و ضدباکتریایی پروبیوتیک­ ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. دوره 5، شماره 4، صفحات 43 تا 58.
 7. Allameh, S.K.; Noamanand, V. and Nahavandi, R., 2017. Effects of probiotic Bacteria on Fish Performance. Advanced Techniques in Clinical Microbiology. Vol. 1, No. 2, pp: 11-28.
 8. Aroutcheva Alla, A.; Simoes Jose, A. and Sebastian, F., 2001. Antimicrobial protein produced by vaginal Lactobacillus acidophilus that inhibits Gardnerella vaginalis. US National Library of Medicine National Institutes of Health. Vol. 9, No. 1, pp: 33-39.
 9. Andanil H.R.; Tukmechi, A.; Meshkini, S. and Sheikhzadeh, N., 2012. Antagonistic activity of two potential probiotic bacteria from fish intestines andinvestigation of their effects on growth performance and immune response in rainbowtrout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Applied Ichthyology. Vol. 8, No. 5, pp: 728-734.
 10. Behnsen, J.;  Deriu, E.; Sassone-Corsi, M. and Raffatellu, M., 2013. Probiotics: Properties, Examples, and Specific Applications. Cold Spring Harb Perspect Med. Mar. Vol. 3, No. 3, pp: 74-92.
 11. Cardinal, M.J.; Meghrous jlacroix, C. and Simard, R.E., 1997. Isolation of lactococcus lactic strain producing inhibitory activity against listeria. food Biotechnology. Vol. 11, pp:129-146.
 12. Chateau, N.; Deschamp, A.M. and Hadj Sassi, A., 1994. Heterogeneity of bile salts resistance in the Lactobacillus isolates of a probiotic consortium. Letters in Applied Microbiology. Vol. 18, PP: 42-44.
 13. Dimitonova, S.P.; Bakalov, B.V.; Aleksandrova Georgieva, R.N. and danova, S.T., 2008.  Phenotypic and molecular identification of Lactobacilli from vaginal secretions.  Journal of Microbiology, lmmunology and Infection. Vol. 41, No. 6, pp: 469-477.
 14. Diaz, M.A.; Bik, E.M.; Carlin, K.P.; Venn-Watson, S.K.; Jensen, E.D.; Jones, S.E.; Gaston, E.P.; Relman, D.A. and Versalovic, J., 2013. Identification of Lactobacillus strains with probiotic features from the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus). J Appl Microbiol. Vol. 115, No. 4, pp: 1037-1051.
 15. Froese, R. and Pauly, D., 2007. Astronotus ocellatus, Oscar. FishBase. Retrieved. Vol. 3, pp: 11-16.
 16. Forbes, B.A.; Sahm, D.F. and Weissfeld, A.S., 2013. Diagnostic Microbiology. 13th, Mosby Elsevier, Philadelphia, America. pp: 10-59.
 17. Jacobsen, C.N.; Rosenfeldt Nielsen, V.; Hayford, A.E.; Møller, P.L.; Michaelsen, K.F. and Paerregaard, A., 1999.  Screening of probiotic activities of forty-seven strains of Lactobacillus spp.  by in vitro techniques and evaluation of the colonization ability of five selected strains in humans. Appl Environ Microbiol. Vol. 65, No. 11, pp: 4949-56.
 18. Jean Guy, L.; Alejandra, de M.; de LeBlanc, R.; Pinheiro, de K.; Oliveira, S. and Svetoslav, D.T., 2014. Use of Synbiotics (Probiotics and Prebiotics) to Improve the Safety of Foods.
 19. Hajibabaei, M.; Singer, A.C.; Hebert, D.N. and Hickey, A., 2002. DNA barcoding: how it comoplements taxonomy, molecular phylogenetics and population genetics. Trends in Genetics. Vol. 6, pp: 520-526.
 20. Harrigan, W.F. and McCance, M.E., 1976. Biochemical test for bacteria laboratory method in food and dairy microbiology. Academic Press. London, New York.
 21. Klaenhammer, T.R., 2000. Probiotic bacteria: today and tomorrow. Jour of Nutrition. Vol. 130, No. 2, pp: 415-416.
 22. Kullander, S.O., 2007. Cichlids: Astronotus ocellatus. Swedish Museum of Natural History. Retrieved. Vol. 03, pp: 16-27.
 23. Kwon, H.; Sang, Y.; Eun-Hee, Y.; Seung-Woo, K.; Byoung-Hwa, K. and Tae-Yong, C., 2004. Rapid identification of probiotic Lactobacillus species by multiplex PCR using species-specific primers based on the region extending from 16S rRNA through 23S rRNA. FEMS Microbiology Letters. Vol. 239, No. 2, pp: 267-275.
 24. Maragkoudakis, P.A.; Zoumpopoulou, G.; Miaris, C.; Kalantzopoulos, G.; Pot, B. and Tsakalidou, E., 2006. Probiotic potential of Lactobacillus strains isolated from dairy products.  Int.  Dairy Journal. Vol. 16,  No. 3, pp: 189-199.
 25. Noraphat, H.;Nisit, W.;Siriporn, R.; Soottawat, B.; Aran, K.H. and Suppasil, M., 2010. Probiotic lactic acid bacteria from Kung-Som: isolatscreening, inhibition of pathogenic bacteria. International Journal of Food Science and Technology. Vol. 45, No. 3, pp: 594-601.
 26. Succi, M.; Tremonte, P.; Reale, A.; Sorrentino, E.; Grazia, L. and Pacifico, S., 2005. Bile salt and acid tolerance of Lactobacillus rhamnosus strains isolated from Parmigiano Reggiano cheese. FEMS Microbiol. Vol. 244, No. 1, pp: 129-137.