ارزیابی تاثیر غنی ‏سازی بقایای پس از برداشت ذرت دانه ‏ای با اوره و ملاس بر عملکرد بره‌های نر پرواری ترکی-قشقایی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشارزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی تاثیر غنی‏ سازی بقایای ذرت فرآوری شده با اوره و ملاس بر عملکرد رشد بره‏ های نر پرواری ترکی قشقایی بود. ابتدا، بقایای ذرت دانه‌ ای پس از برداشت دانه ذرت به ­وسیله کمباین، جمع‏ آوری و با اوره و ملاس فرآوری گردید. سپس ترکیبات شیمیایی بقایای ذرت (Zea mays L) دانه ‏ای رقم سینگل کراس 704 فرآوری شده و فرآوری نشده تعیین و قابلیت هضم آن ­ها به ­روش درون تنی (in vivo) به ­دست  ‌آمد. تیمارهای آزمایشی، در خوراک بره‌های نر ترکی-قشقایی در سه سطح صفر، 30 و 50 درصد کاه ذرت فرآوری شده و فرآوری نشده جایگزین بخش علوفه‌ای جیره در قالب طرح کاملاً تصادفی در یک دوره پرواربندی استفاده گردید. نتایج نشان داد که قابلیت‌ هضم ظاهری ‌ماده خشک، ماده آلی، فیبر نامحلول در شوینده خنثی (NDF= Neutral Detergent Fiber)، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (ADF= Acid Detergent Fiber) بقایای ذرت دانه‏ ای فرآوری شده در یک سطح اوره و دو سطح مختلف ملاس و بقایای ذرت دانه ‏ای فرآوری نشده با یکدیگر تفاوت آماری معنی‏ داری داشتند. به ­نظر می‏ رسد با توجه به نتایج صفات پرواری و گوارش پذیری، استفاده از بقایای ذرت دانه ‏ای فرآوری شده با 4 درصد اوره به ‏همراه 10 درصد ملاس و به نسبت 50 به50 در تغذیه بره‏ های پرواری در مقایسه با تیمارهای دیگر، افزایش وزن روزانه مناسب ‏تری را به ‏همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of treated maize stalklage with urea and molasses in fattening performance of Turky-Ghashghaii male lambs

نویسندگان [English]

 • Abdolhamid Karimi 1
 • Amirreza Safaei 2
 • Alireza Aghashahi 2
1 Department of Animal Science, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Educational Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran
2 Animal Science Research Institute of Iran (ASRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

This Experiment was carried out to determine the effects of urea and molasses -treated Corn Single Crosses SC 704 Stalklage in fattening performance of Turky-Ghashghaii male lamb. At first, corn residues were gatherd after harvesting of corn grain by Cambine method and processed with urea and molasses. Then, evaluates its chemical composition and in vivo apparent digestibility. The Corn Stalklage treated and untreated were included in the ration as to replace zero , 30 and 50% of total forage in a completely randomized design in the ration of fattening lambs. The rations (iso-nitrogenous and iso-energetic) were fed to 6 Turky-Ghashghaii ram lambs. Results showed that In vivo digestibility coefficients for DM OM, NDF and ADF had significant differences between treated and non-treated Corn Stalklage.  It seems that according to the results of fattening traits and digestibility, the use of treated corn residues with 4% urea plus 10% molasses with ratios of 50% as total forages in feeding lambs in comparison with other treatments, had a better daily weight gain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chemical composition
 • Chemical treated corn stalklage
 • Digestibility
 • Fattening Lamb
 1. چوگان، ر.، 1383. تولید بذر ذرت. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی. 103 صفحه.
 2. فضایلی، ح. و موسوی­ سعید، ع.، 1387. ارزش غذایی و قابلیت استفاده از بقایای ذرت دانه ای از نظر تغذیه دام. اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران.
 3. موسوی­ سعید، ع.؛ یزدان‏ پناه، ل.؛ خوارزمی، م. و غلامی، ح.، 1393. تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم بقایای ذرت دانه ‏ای در استان کرمان به ­روش In vivo. فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی. دوره 3، شماره 12، صفحات 59 تا 64..
 4. موسوی، م.؛ غلامی، ح. و نیکخواه، ع.، 1375. بررسی روش تعیین قابلیت هضم مواد خوراکی با استفاده از حیوان. مجموعه مقالات اولین سمینار پژوهشی تغذیه دام کشور.
 5. هاشمی، م.، 1375. خوراک­ ها و خوراک دادن و جیره نویسی 1. انتشارات فرهنگ جامع. 576 صفحه.
 6. AOAC. 1990. Official methods of analysis. 15th edn. Association of Official Analytical Chemists, Washington DC.
 7. Ayers, G.E., 1973. Harvesting and storing row-crop forages. Nebraska Crop Residue Symposium. pp: A1-A5.
 8. Berger, l., 1977. Effect of harvest date and chemical treatment on the corn stalklage. J.Anim. Sci. Vol. 49, pp: 1312-1316.
 9. Chapple, W.P.; Cecava, M.J.; Faulkner, D.B. and Felix, T.L., 2015. Effects of feeding processed corn stover and distillers grains on growth performance and metabolism of beef cattle. J. Anim. Sci. Vol. 93, No. 8, pp: 4002-4011. doi:10.2527/jas.2015-9059.
 10. Colenbrander, V.F.; Muller, L.D.; Wasson, J.A. and Cunningham, M.D., 1971. Effects of added urèa and ammonium polyphosphate to corn stover silages on animal performance. J. Anim. Sci. Vol. 33, pp: 1091-1101.
 11.  Duckworth, M.J.; Schroeder, A.R.; Shike, D.W.; Faulkner, D.B. and Felix, T.L., 2014. Effects of feeding calcium oxide on growth performance, carcass characteristics, and ruminal metabolism of cattle. Prof. Anim. Sci. Vol. 30, pp: 551-560.
 12. Fernandez-Rivera, S. and Klopfenstein, T.J., 1989. Yield and quality components of corn crop residues and utilization of these residues by grazing cattle. J. Anim. Sci. Vol. 67, pp: 597-605.
 13. Fernandez-Rivera, S. and Klopfenstein, T.J., 1989. Diet composition and daily gain of growing cattle grazing dryland and irrigated cornstalks at several stocking rates. J. Anim. Sci. Vol. 67, pp: 590-596.
 14. Fernandez-Rivera, S.; Klopfenstein, T.J. and Britton, R.A., 1989. Growth response to escape protein and forage intake by growing cattle grazing cornstalks. J. Anim. Sci. Vol. 67, pp: 574-580.
 15. Gigax, J.A., 2011. Animal Performance and Diet Quality While Grazing Corn Residue. A thesis for the degree of Master of Science.University of Nebraska, Lincoln.
 16. Johnson, T.O.; Harvey, R.W.; Goode, L.; Linnerud, A.C. and Crickenberger., R.G., 1984. Effect of stage of maturity and addition of molasses on nutritive value of maize stover silage. Anim. Feed Sci. and Technol. Vol. 12, No. 1, pp: 65-74.
 17. Klopfenstein, T.J.; Roth, L.; Fernandez-Rivera, S. and Lewis, M., 1987. Corn residues in beef production systems. J. Anim. Sci. Vol. 65, pp: 1139-1148.
 18. Lamm, W.D. and Ward, J.K., 1981. Compositional changes in corn crop residues grazed by gestating beef cows. J. Anim. Sci. Vol. 52, pp: 954-958.
 19. McDonnell, L.L.; 1982. Means of improving the performance of ruminant fed corn residues. Ph.D. Dissertation. Univ. of Nebraska, Lincoln.
 20. Prewitt, R.M.; Montross, M.D.; Shearer, A.S.; Strombaugh, T.S.; Higgins, S.F.; McNeill, S.G. and Sokhansanj, S., 2007. Corn stover availability and collection efficiency using typical hay equipment. Transactions of the ASABE. Vol. 50, No. 3, pp: 705-711.
 21. Myers, D. and Underwood, J., 1992. Harvesting Corn Residue. Agronomy Fact Sheet 003-92. Ohio State University Extension.
 22. National Research Council (NRC). 2007. Nutrient Requirement of Sheep. 6th ed. National Academy Press. Washington D.C. 285 P.
 23. Russell, J.R.; Loy, D.D.; Anderson, J.A. and Cecava, M.J., 2011. Potential of chemically treated corn stover and modified distiller grains as a partial replacement for corn grain in feedlot diets. ISU Anim. Ind. Rep. 665 p. ASL R2586.
 24. SAS. 2002. Statistical Analytical Systems User's Guide. (Version 9.1). SAS Institute Inc. Cary, North Carolina, USA.
 25. Sewell, J.R.; Berger, L.L.; Nash, T.G.; Cecava, M.J.; Doane, P.H.; Dunn, J.L.; Dyer, M.K. and Pyatt, N.A., 2009. Nutrient digestion and performance by lambs and steers fed thermochemically treated crop residues. J. Anim. Sci. Vol. 87, pp: 1024-1033.
 26. Silva, L.F.P.; Cassoli, L.D.; Roma Júnior, L.C.; Rodrigues, A.C.O. and Achado, P.F.M., 2008. In situ degradabilityof corn stover and elephant-grass harvested at four stages of maturity. Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.). Vol. 65, No. 6, pp: 595-603.
 27. Sundestol, F. and Owen, E., 1984.Strow and Other Fibrous By-Products as Feed. Elsevier Science Publisher. Amesterdam. Holland. 245 P.
 28. Van Soest, J.P.; Robertson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal Dairy Science. Vol. 74, pp: 3583-3597.
 29. Vetter, R.L., 1973. Systems of using crop residues on cow-calf enterprises. Proc. 6th Conf., Am. Forage and Grassl. Council. pp: 45-54.
 30. Vetter, R.L.; Weber, D. and Gay, N., 1970. Grazing cornstalks and feeding corn plant refuse to beef cows. A.S. Leaflet R137. Iowa State Univ.
 31. Vilea Carvalho, P.H., 2016. Enhancing the feeding value of corn crop residues to improve beef cattle production. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Animal Sciences in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign. 75 p.
 32. Wilson, C.B.; Erickson, G.E.; Klopfenstein, T.J.; Rasby, R.J.; Adams D.C. and Rush, I.G., 2004. A review of corn stalk grazing on animal performance and crop yield. Nebraska beef cattle report. MP 80, pp: 13-15.