نویسنده = مهران لقمانی
بررسی پراکنش و تراکم فصلی زئوپلانکتون ها در سواحل شمالی دریای مکران

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 363-372

10.22034/aej.2020.105826

مهران لقمانی؛ گیلان عطاران فریمان؛ فاطمه ذبیحی


بررسی تاثیر مانسون بر تنوع زیستی زئوپلانکتون های سواحل شرقی چابهار (دریای مکران)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 327-334

مهران لقمانی؛ فاطمه ذبیحی؛ گیلان عطاران