کلیدواژه‌ها = رودخانه کرج
بررسی ارتباط بین جمعیت ماکروفونا و وضعیت کیفی رودخانه کرج

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 561-574

10.22034/aej.2020.129548

سید قاسم قربان زاده زعفرانی؛ علی رضا ساری؛ تارا ابراهیمی؛ فرهاد حسینی طایفه؛ سپیده برزگر؛ منا ایزدیان؛ آریا اشجع اردلان؛ سید کرامت هاشمی عنا؛ احمد رضا کاتوزیان؛ جلیل بادام فیروز