کلیدواژه‌ها = فراورده های طبیعی دریا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ویژگی ضداکسیدانی بافت تر و خشک خیار دریایی Holothuria leucospilota

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 471-476

احمد شادی؛ خانمناز عبادی