بررسی سرواپیدمیولوژیک لپتوسپیروز در گاوهای استان گلستان

نوع مقاله : بیماری ها

نویسنده

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

لپتوسپیروز یکی از شایع ­ترین بیماری­ های مشترک بین انسان و دام در سراسر دنیا محسوب می‏ شود. با توجه به گزارش فوت یک کشاورز در گرگان به ­­علت لپتوسپیروزو تلفات غیرعادی جمعیت موش­ های جنگلی در علی ­آباد کتول، بررسی لپتوسپیروز در استان ضروری به ­نظر می­ رسید. بنابراین، در مطالعه حاضر شیوع سرمی نمونه ­های Leptospira Interrogans در بین گاوهای استان گلستان بررسی شد. نمونه خون از 505 راس گاو در سنین مختلف در سطح استان گلستان اخذ گردید و به ­روش میکروآگلوتیناسیون مورد بررسی سرولوژی قرار گرفت. میزان آلودگی گاوها به   باکتری لپتوسپیرا در سنین، جنسو فصول مختلف باروش کای­ مربع و با استفاده از نرم ­افزار SPSS بررسی شد. کل نمونه­ ها، 137 نمونه (27/12) دارای پاسخ سرولوژی مثبت بود که 108 (78/84 درصد)، 25 (18/25 درصد) و 4 نمونه (2/91 درصد) به ­ترتیب فقط با یک، دو و سه سرووار واکنش مثبت نشان دادند. در نمونه­ های دارای پاسخ سرولوژی مثبت، 32/75 درصد با سرووار ایکتروهموراژِیه، 31/26 درصد با سرووار سرجروهاردجو، 22/22 درصد با سرووار اتومنالیس، 9/15 درصد با سرووار گریپوتیفوزا، 5/27 درصد با سرووار پومونا و 3/50 درصد با سرووار کانیکولا واکنش مثبت نشان دادند. بیش ­ترین فراوانی (30/99 درصد) در تیتراسیون 1:800 مشاهده گردید. بیش ­ترین فراوانی در سن 3-2 سالگی (52/63 درصد)، جنس ماده (27/48 درصد) و در فصل تابستان (37/93 درصد) مشاهدهگردید. اما از نظر آماری اختلاف معنی ­داری مشاهده نشد (0/05<P). عفونت لپتوسپیرایی در سطح استان به ­طور فعال وجود دارد. هم­ چنین مقایسه سروتیپ غالب حاکی از تغییر نوع عامل بیماری ­زا از گریپتوفوزا در سال 2007 به ایکتروهمراژیه در زمان تحقیق حاضر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sero-epidemiological survey of leptospirosis in cattle Golestan Province

نویسنده [English]

 • Parastoo Poorghafoor Langroodi
Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Training and Promotion Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

Leptospirosis is one of the most common diseases between animal and human around the world. Regarding to the death report of a farmer in Gorgan because of leptospirosis and abnormal mortalities in forest mice in Aliabad-e-Katul,it had seemed to be necessary to investigate Leptospirosis Golestan province. Therefore, this study was considered the prevalence of Leptospira interrogans in serum samples of Golestan province cattle. Blood samples were collected from 505 cattle with different ages at Golestan province and were examined by microagglutination method. The incidence of leptospirosis was investigated at different ages, sex, and seasons using chi-square method and SPSS. The results showed that from the total samples, 137 (%27.22) samples had positive serologic response, of which 108 (%78.84), 25 (%18.25), and 4 (%2.91) of samples had one, two and three positive reaction serotype, respectively. Among samples with positive serologic response, %32.75, %26.31, %22.22, %9.15, %5.27 and %3.50 showed a positive reaction on icterohaemorrajiae, serjerohardjo, automnalis, gripotyphosa, Pomona and canicola, respectively. The highest frequency (%30.99) was observed in the 1: 800 Titration. The highest frequency was observed at age of 2 to 3 years old (%52.63), female (%27.48) and in summer (%37.93), which was not statistically significant (P> 0.05).Leptospirosis infection is actively present at the province. Comparison of the dominant serotype indicated a change in the pathogenic variant from Gripofoza in 2007 to ectoharmasia at the time of the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leptospirosis
 • agglutination
 • Cattle
 • Golestan
 • Icterohaemorrajiae
 1. اسدپور، ی.، 1384. مطالعه سرمی لپتوسپیروز در گاوهای استان گیلان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه تحقیقات رازی.
 2. پورغفورلنگرودی، پ.، 1397. بررسی زاپیدمی لپتوسپیروز در گاوهای استان گلستان طی سال­ های 85-86. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 10، شماره 4، صفحات 53 تا 58.
 3. حسن­ پور، ا. و فرتاش ­وند، م.، 1386. تعیین میزان شیوع سرولوژیک آلودگی به لپتوسپیرا در گاوداری­ های شیری اطراف تبریز. پژوهش سازندگی. شماره 74، صفحات 67 تا 77.
 4. خاکی، پ. و روحی، ز.، 1393. کاربرد روش میکروآگلوتیناسیون در تعیین سرووارهای لپتوسپیرا. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. دوره 16، شماره 3، صفحات 99 تا 105.
 5. زهتاب، ح.، 1383. گزارش اداره کل دامپزشکی گلستان.
 6. طباطبایی، م. و فیروزی، ر.، 1380. بیماری ­هایی باکتریایی دام. انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 431 تا 435.
 7. عبداالله­ پور، غ.، 1366. بررسی سرواپیدمیولوژی لپتوسپیروز در دام­ های کوچک. پایان­ نامه دکترا. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
 8. گلشا، ر. و خدابخشی، ب.و.، 1386. گزارش 12 مورد از بیماری لپتوسپیروز در استان گلستان در سال 1383. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. دوره 9، شماره 2، صفحات 76 تا 80.
 9. مقامی، ق.، 1359. بررسی لپتوسپیروز دربچه ­انداری ماده گاوهای اطراف تهران. انتشارات سازمان دامپزشکی. شماره 20، صفحات 50 تا .60
 10. واحدی­ نوری، ن.، 1379. شناسایی سویه ­های غالب لپتوسپیرا در گاوهای مشکوک در استان مازندران.گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه تحقیقات رازی.
 11. Abdolahpour, G. and Shfighi, T., 2009. Serodiagnosis of leptospirosis in cattle in north of Iran, Gilan. J Vet Res. Vol. 3, No. 1, pp: 7-10.
 12. Adler, B. and Pena Mocrezuma, A., 2010. Leptospira and leptospirosis.  Vet microbial. Vol. 140, pp: 287-296.
 13. Agésilas, F.; Gey, F.; Monbrunt, A.; Combes, JC.; Llanas, B. and Schlossmacher, P., 2005. Acute leptospirosis in children in Reunion Island: a retrospective review of 16 cases. Arch Pediatr. Vol. 12, No. 9, pp: 1344-1348.
 14. Alanso-Andicoberry, C.; Garcia-Pena, F.J.; Pereira Bueno, J.; Costas, E. and Ortego Mora, L.M., 2001. Herd level risk factors associated with leptospira spp. Seroprevalence in dairy and beef catle in Spain. Preventive veterinary medicine. Vol. 52, pp: 109-117.
 15. Amjad Islam, A. and Ijaz, M., 2019. Leptospirosis: Rising Nuisance for cattle and threat to public health. Bacterial Cattle Disease.
 16. Bahari, A. and Abdollahpour, G., 2011. A serological survey on leptospirosis in aborted dairy cattle in industrial farms of hamedan suburb, Iran. Iranian Jornal of Veterinary Research, Shiraz university. Vol. 12, No. 4, 37 p.
 17. Barkin, R.M.; Gackian, I.C. and Glosser, I.W., 1974. Infection by Leptospira ballum: a laboratory associated case. South. Med. J. Vol. 67, pp: 155-156.
 18. Brenner, J.; Kaufmann, A.F.; Sulzerk, R.; Steigerwalt, A.G.; Rogers, F.C. and Weyant, R.S., 1999. Further determination of DNA relatedness between serogroups and serovars in the family Leptospiraceae with a proposal for Leptospira alexanderi sp. nov. and four new Leptospira genomospecies. Int. J. Syst. Bacteriol. Vol. 49, pp: 839-858.
 19. Department of Agriculture, Fisheries and Forestry  Australia. 2000.  A scientific review of leptospirosis and implication for quarantine policy. Biosecurity Australia. pp: 1-93.
 20. Grosi, T.; Vand Yoosefi, M.; Famil Ghadakchi, J. and Noroozian, H.V., 2003. Epidemiologic survey of leptospirosis in staff and dairy herds of livestock around Mashhad.  Journal of Faculty of Veterinary Medicine of Tehran. Vol. 58, No. 1, pp: 89-94. (In Persian)
 21. Guitian, F.J.; Garcia- pena, F.J.; Olivera, J. and Yus, E., 2001. Serological study of the frequency of leptospira infection among dairy cows in farms with suboptimal reproductive efficiency in galicia, spain, veterinary microbiology. Vol. 80, pp: 275-284.
 22. Haji Hajikolaei, M.R.; Ghorbanpour, M. and Abdollahpour, G., 2005. Serological study of Leptospirosis in cattle in Ahvaz. J Faculty of Vet Med, Univ Tehran. Vol. 60, pp: 7-15.
 23. Herrmann-Stock, C. and Brioudes, A., 2005. Retrospective review of leptospirosis in Goadeloupe French West Indies 1994-2001.West Indian Med J. Vol. 54, No. 1, pp: 42-46.
 24. Honarmand, HR. and Khayat, I., 2010. Isolation of phatogenic leptospires from blood samples of patients by PCR-RFLP method. J Gorgan Uni Med Sci. Vol. 12, No. 1, pp: 70-79.
 25. Jor, I.F.; Galvez, H.; Mendoza, P.; Cespedes, M. and Mayor, P., 2009. Monitoring of leptospirosis seroprevalence in a colony of captive collared peccaries (Tayassu tajacu) from the Peruvian Amazon.  Research in Veterinary Science. Vol. 86, pp: 383-387.
 26. Lau, C.L.; Smythe, L.D.; Craig, S.B. and Weinstein, P., 2010. Climate change, flooding, urbanisation and leptospirosis: fuelling the fire?  Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.  Vol. 104, pp: 631-638.
 27. Levett, P.N., 2004. Leptospirosis: A forgotten zoonosis.  Clinical and Applied Immunology Reviews. Vol. 4, pp: 435-448.
 28. Lilenbaum, W.; Morais, Z.M.; Gonçales, A.P.; Souza, G.O.; Richtzenhain, L. and Vasconcellos, S.A., 2007. First isolation of leptospires from dairy goats in Brazil.  Brazilian Journal of Microbiology. Vol. 38, pp: 507-510.
 29. Momtaz, H. and Moshkelani, S., 2012. Detection and characterization of Leptospira spp. Isolated from aborted bovine clinical samples. Acta Vet. Brno J. Vol. 81, pp: 21-25.
 30. OIE. 2008. 2nd Global Conference on Animal Welfare Putting the OIE Standards to Work Cairo (Egypt), 20-22 October.
 31. Patel, J.M. and Vihol, P.D., 2016. Seroepidemiolgical study of leptospirosis in buffaloes of South Gujarat, India. Buffalo Bulletin.Vol. 35, No. 3, pp: 143-152.
 32. Pinto Pda, S. and Lidonati, H., 2016. A systemic review on the microscopic agglutination test seroepidemiology of bovine leptospirosis in Latin America.  Top Animal Health Pod. Vol. 48, No. 2, pp: 239-248.
 33. Radostits, O.M.; Gay, C.C.; Hinchcliff K.W. and Constable, P.D., 2007. Veterinary Medicine. 10th ed.  Elsevier. pp: 1094-1110.
 34. Sakhaie, E. and Abdolahpour, A.M., 2007. Serologic and Bacteriologic diagnosis of bovine leptospirosis in Tehran suburb dairy farms. Iranian J.Vet.Res. Vol. 8, pp: 325-332.
 35. Shoaiee, S., 1994. Seroepidemiological study f Leptospira infection in East Azarbaijan province. Dissertation for obtaining a doctoral degree in veterinary medicine. Islamic Azad University of Tabriz.
 36. Suwancharoen, D. and Chaisak danugull, Y., 2013. Seroligical suryey of leptispirosis in livestock in Thailand.Epidemiol Infect. Vol. 141, No. 11, pp: 2269-2277.
 37. Tangkanakul,W.;Tharmaphornpil,P.;Plikaytis,B.D.;Bragg, S.;Poonsuksombat, D. and Choomkasien, P., 2000. Risk factors associated with leptospirosis in northeastern Thailand, 1998. Am J Trop Med Hyg. Vol. 63, No. 3-4, pp: 204-208.
 38. Tangkanakul, W. and Smits, H.L., 2005. Leptospirosis an emerging health problem in Thailand J Trop Med Public Health Mar. Vol. 36, No. 2, pp: 281-288.
 39. Yousefivand, J.; Moradibidhendi,S. and Ahoorai,P. 1995. New findings about leptospirosis in the Razi Institute. Pajouhesh & Sazandegi. No. 25, pp: 72-75.
 40. Zakeri, S.; Khorami, N.; Ganji, F.Z.; Sepahian, N.; Malmasi, A. and Gouya, M., 2010. Leptospira wolffi, a potential new pathogenic Leptospira species detected in human, sheep and dog. Research in Veterinary Science. Vol. 10, pp: 273-277.
 41. Zavitansou, A. and Babatsikou, F., 2008. Leptospirisis epidemiology and preventive measure. Health Sci J. Vol. 2, No. 2, pp: 75-82.