تحلیل عوامل زیست محیطی و مدیریتی موثر بر توسعه سوارکاری

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار در ورزش، پایداری زیست محیطی است. هدف از اجرای تحقیق حاضر شناسایی عوامل زیست محیطی و مدیریتی موثر بر توسعه سوارکاری میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و رویکرد انجام تحقیق، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق در مرحله کیفی، 26 خبره در عرصه ورزش سوارکاری بود. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان (17 نفر) و تحلیل عاملی اکتشاف (0/87) قرار گرفته و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (0/92) گزارش شد. به­ منظور شناسایی روندهای موثر بر سوارکاری و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS25 استفاده شد. یافته ­ها نشان داد که از بین 25 روندی که در قالب سه پیشران مدیرتی، محیط زیست و کالبدی به­ صورت طیف لیکرت در اختیار جامعه مورد نظر قرار گرفت، پنج عامل برون ­سپاری، ورود بخش خصوصی، توسعه گردشگری، حمایت از پرورش‌ دهندگان داخلی و طراحی اماکن با حفظ محیط زیست در سوارکاری شناسایی گردید. مدیریت واحد و اهمیت به صنعت گردشگری اسب می‌ تواند گامی موثر در حفظ محیط زیست با محوریت اسب و توسعه رشد اقتصادی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of environmental and management factors affecting the development of equestrian

نویسندگان [English]

 • Ali Chori 1
 • seyed mohammad hossein Razavoi 2
 • Morteza Dosti 2
 • Farzam Farzan 2
1 Department of Physical Education, Faculty of Humanities and Sport Sciences, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
2 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Sustaining environment is one of the pillars of sustained development in sport. The purpose of the current study is to identify environmental and managerial factors affecting in equitation development. The design of research was descriptive-survey and the approach to its implementation was mixed-exploratory. The population in qualitative phase was 26 experts in equitation. Validity of the questionnaire was checked by a panel of 17 experts, exploratory factor analysis is yielded to be .87, and reliability is reported to be .92 via running Cronbach’s Alpha. SPSS 25 software was employed for the purpose of identifying the procedures affecting on equitation as well as analyzing the data via running exploratory factor analysis. The findings indicated that among 25 procedures which were given to the population in three form of managerial, environment, and somatic in Likert continuum, 5 factors such as outsourcing, private sector entry, tourism development, supporting internal breeders, and designing places by protecting environment in equitation were identified. Integrated management and giving value on horse tourism industry can be efficacious in environment protection through focusing on horse and economic growth development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Horse
 • Equestrian
 • Environment factors
 • Management factors
 1. احمدوند، م.ر.، 1374. تجزیه و تحلیل خصوصی ­سازی و اقتصادی، اجتماعی و روند فرهنگی در طی اولین برنامه پنج ساله. مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.
 2. اسدی، ح.؛ فرزیانی، ف.؛ فراهانی، ا. و یوسفی، ح.، 1394. اثرات برون‌ سپاری بر مدیریت اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران ورزش. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. دوره 5، شماره 2، صفحات 47 تا 55.
 3. امیری، م.؛ نیری، ش.؛ صفاری، م. و دلبری ­راغب، ف.، 1391. تبیین و اولویت‌ بندی موانع فراروی خصوصی‌ سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش. مدیریت ورزشی. دوره 5، شماره 4، صفحات 83 تا 106.
 4. امیری، م.؛ نیری، ش.؛ صفاری، م. و دلبری راغب، ف.، 1391. رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. دوره 69، شماره 1، صفحات 9 تا 38.
 5. پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری. 1389. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، {وب‌سایت بر روی اینترنت}.
 6. جوانمردی، ب. و باقری، ه.، 1392. مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن سرپوشیده ورزشی اداره کل تربیت بدنی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان با استانداردها، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. دوره 5، شماره 3، صفحات 26 تا 35.
 7. حجی‌ پور، ع. و اسدی ­دستجردی، ح.، 1393. تحلیل وضعیت بهداشتی-زیست محیطی اماکن ورزشی و رابطة آن با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان استان­ های خراسان، مدیریت ورزشی. دوره 9، شماره 1، صفحات 33 تا 44.
 8. درمحمدی، ع.؛ فام، م. و زارعی، ا.، 1395. ارائه یک الگوی کاربردی برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران ساخت و ساز. مجله سلامت کار ایران. دوره  ، شماره 6، صفات 71 تا 85.
 9. ذوالاکتاف، و.، 1381. نیاز انتقال بخش عمده ­ای از ورزش به بخش خصوصی. خبرگزاری دانشجویان ایران (ISNA).
 10. رحیم‌ زاده، ر.؛ جهانشاهی، ا. و عبیدی، ش.، 1392. ارزیابی رادیوگرافی رویداد اسب­ های کرد و درجه شکستگی گردن. نشریه تحقیقات بالینی حیوانات. دوره 7، شماره 1، صفحات 19 تا 26.26.
 11. رضوی، س.م.ح.، 1385.خصوصی‌ سازی، تمرکززدایی و انتقال وظایف ورزش قهرمانی به کمیته ملی المپیک، المپیک. شماره33، صفحات 7 تا 65.
 12. سقایی، م.، 1386. نیازسنجی اکوتوریسم در ایران: توریسم و توسعه پایدار. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی جغرافیا. دانشگاه آزاد شهر ری. صفحات 43 تا 56.
 13. ضمیری، ا. و رایگان، پ.، 1390. موانع روند خصوصی ­سازی در ایران و جهان، کنفرانس ملی خصوصی ­سازی در ایران. دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، صفحات 70 تا 76.
 14. عباسی، ط.؛ قاسمعلی، ج. و آذری، ح.، 1395. نقش‌آفرینی سازمان‌های دولتی در بهره‌ وری سبز؛ از نگاه مدیریت منابع انسانی سبز. سومین کنفرانس بین‌ المللی اقتصاد سبز. بابلسر: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال.
 15. عظیمی ­دلارستاقی، ع.؛ رضوی، س.م.ح. و برومند، م.، 1392. بررسی معیارهای مکان ­یابی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهری. مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی .12 صفحه.
 16. الفت، ل.؛ براتی، م. و ولدی، م.ر.، 1391. چهارچوبی برای تصمیم‌ برون‌ سپاری راهبردی. سازمان مدیریت صنعتی، شماره 25.
 17. فروغی ­پور، ح.؛ صابونچی، ر. و تیپ، ه.، 1390. ارزیابی بهره‌ وری اماکن ورزشی از دیدگاه دبیران تربیت‌ بدنی همدان. نشریه مدیریت ورزشی. دوره 5، شماره 11، صفحات 77 تا 98.
 18. قاسمی،ح.، 1387. نقش رسانه‌ ها در خصوصی‌ سازی فوتبال. همایش بین‌ المللی خصوصی‌ سازی فوتبال. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 19. کابلی‌ زاده، ا.، 1384. خصوصی‌ سازی مردمی، کارایی همراه با عدالت. تهران: مرکز پژوهش­ های مجلس شورای اسلامی.
 20. قاضی‌ زاده ­فرد، س.ض.؛ احمدوند، ع.م. و غلامی، ا. ح.، 1390. طراحی الگوی تصمیم‌ گیری برون‌ سپاری‌ فعالیت­ های بخش نگه ­داری و تعمیرات، توسعة انسانی پلیس. شماره 31.
 21. قاضی‌ زاده ­فرد، س.ض. و اتابکی، م.س.، 1391. معرفی الگوی برون ­سپاری در سازمان­ های نظامی، راهبرد دفاعی. شمارة 39.
 22. قره‌ باش، ع.م.، 1395. نقش پرورش اسب در توسعه گردشگری و اشتغال ­زایی استان گلستان. دومین همایش ملی اقتصاد کلان ایران. صفحات 1 تا 5.
 23. لاجوردی، س.ج. و بوالهری، ع.، 1389. ارائه مدلی جهت شناسایی فرایندهای کاندیدای برون­ سپاری در سازمان بر مبنای رویکرد کارت امتیازات متوزان و ماتریس استراتژی ­های برون‌ سپاری. مدیریت دولتی. دوره 5، شماره 2، صفحات 143 تا 158.
 24. مظفری، ا.ا.، 1388. طراحی و مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی. تهران. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، چاپ اول.
 25. مولادوست، ک. و مقدسی، ر.، 1394. روش‌های توسعه صنعت اسب ایران. دومین همایش ملی نوین در کشاورزی. صفحات 25 تا 27.  
 26. Arulrajah, A.A.; Opatha, H.H.D.N.P. and Nawaratne, N.N.J., 2015. Green human resource management practices: A review. Sri Lankan Journal of Human Resource Management. Vol. 5, No. 1, pp: 123-140.
 27. Barros, C.P., 2006. The financial crisis in portuguese football, Journal of sport economics. Vol. 7, No. 1, pp: 96-104.
 28. BonoRoberto, A.; Raffaella. Degan, A.; Marco Pazzi, B.; Valeria Romanazzi, A. and Renato, R., 2010. Benzene and formaldehyde in air of two winter Olympic venues of  Torino 2006.journal home page: www.elsevier.com/locate/ envint.
 29. Butler, M.J., 2003. Managing from the inside out: drawing on receptivity’to explain variation in strategy implementation. British Journal of Management. Vol. 14, No. 1, pp: 47-60.
 30. Fang, S. and Chen, Y., 2012. Participation of the Private Organization on the Marketization Management of the Sport Facility [J].
 31. FEI. 2012. Equestrian & Games. Available: http://www. horsesport.org/events/games. Accessed 16 October 2012.
 32. FITE. 2012. International Federation of Equestrian Tourism.Available. http://en.fite-et.org/content/view/full /12260.
 33. Hofstee, W., 2008. Trends and Opportunities for Equestrian Tourism. International Congress for EquestrianTourism, Portugal.2008.Available:http://www.equestriantourism.com/ downloads/Wendy%20Hofstee%20Unicorn%20Trails.pdf. Accessed 15 October 2012.
 34. ICRT. 2012. The International Center for Responsible Tourism: Poor Response to Market Needs in Equestrian Tourism. Available: Journal of Tianjin University of Sport, 1,007.
 35. ttp://www.icrtourism.org/poor-response-to market-needs-in-equestrian-tourism.
 36. Keaveney, S.M., 2007. Equines and their human companions. Available: http://www.sciencedirect.com /science/article/pii/S0148296307002196.
 37. Liu, Z., 2011. Marketing Outsourcing of Chinese Sports Clubs: A SWOT-AHP. Analysis. In 2011 Fourth International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering IEEE. pp: 169-174.
 38. Miraglia, N.; Martin-Rosset, W. and Saastamoinen, M., 2010. Role of equids in socio economy and human wellbeing, Session 1: Activities promoting socio economy. Horse Commission, Horse Network Workshop, 26 April 2010 Heraklion, Greece.
 39. Muller, H., 2010. The Social Impact of the Horse Sector in Europe. European Horse Network Conference, Brussels. Available: http://www.europeanhorsenetwork.eu/uploads/ PDF/Harald%20Muller.pdf
 40. Ollenburg, C., 2005. Worldwide structure of the equestrian tourism sector. Journal of Ecotourism. Vol. 4, No. 1, pp: 47-55.
 41. Pascual, C.; Enrique, R.; David, M.; Elisa, C.M. and Vicente, D., 2009. Socioeconomic environment, availability of sports facilities, and jogging, swimming and gym use. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/healthplace. Health & Place. Vol. 15, pp: 553-561.
 42. Riders, H., 2011. Equestrian Sport Statistics & Facts – What You Should Know. Available: http://www.riders4helmets. com/equestrian-sport-statistics-facts-what-you should know.
 43. Sartore-Baldwin, M.L. and McCullough, B., 2018. Equity based sustainability and ecocentric management: Creating more ecologically just sport organization practices. Sport Management Review. Vol. 21, No. 4, pp: 391-402.
 44. Schmudde, R., 2015. Equestrian Tourism in National Parks and Protected Areas in Iceland. An Analysis of the Environmental and Social Impacts. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 15, No. 1-2, pp: 91-104.
 45. Sigurðardóttir, I., 2018. Wellness and equestrian tourism new kind of adventure. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.
 46. Sudin, S., 2011. Strategic green HRM: A proposed model that supports corporate environmental citizenship. In International Conference on Sociality and Economics Development, IPEDR. Vol. 10, pp: 79-83.