بررسی رژیم غذایی و تولیدمثل ماهی شوریده (Otolithes ruber Bloch & Schneider, 1801) در سواحل دریای عمان (منطقه بندر جاسک)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

رژیمغذایی وتولیدمثل ماهی ­شوریده(Otolithes ruber) طی دوره 12 ماهه نمونه ­برداری، از شهریور1395 تا مرداد 1396 در صیدگاه های دریای عمان ( منطقه جاسک ) مورد مطالعه قرار گرفت.  در مجموع 600 عدد ماهی شوریده مورد زیست­ سنجی و کالبدشکافی قرار گرفت. میانگین فاکتور وضعیت و شاخص شدت تغذیه به ­ترتیب  1/01 و 307/66 به ­دست آمد و شاخص خالی بودن معده برای جنس ­های نر و ماده به ترتیب 45/63 و 37/64 بود. هم ­چنین شاخص وقوع شکار برای طعمه ماهی  75 درصد و برای طعمه اسکوئید 11/6 درصد و برای طعمه میگو 10/2 درصد برآورد شد. در بررسی اقلام غذایی موجود در معده ماهی ­شوریده طیف وسیعی از نمونه ­های ماهی استخوانی (انواعی از خانواده شوریده ماهیان، شورت ماهیان، شگ ماهیان، راشکوماهیان و بقایای اسکلت هضم شده ماهی)، سخت ­پوستان (میگو و مانتیس) و اسکوئید (سرپایان) ترکیبات غذایی در معده ماهی شوریده را تشکیل می ­دهند. هم ­چنین نتایج نشان داد از نظر اهمیت و فراوانی طعمه ­های صید شده انواع ماهی­ ها صید غالب ماهی شوریده می­ باشد. نسبت جنسی ماده به نر برای شوریده  1 به 0/72 بود که بیانگر اختلاف معنی ­دار است و فصل تخم ریزی آن در  بهار به ­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diet and Reproduction of tigertooth croaker (Otolithes ruber, Bloch and Schneider, 1801) in the shores of the Oman Sea (Jask area)

نویسندگان [English]

 • Ghasem Farkhondeh shilsar 1
 • Mohsen Safaie 1
 • Ehsan Kamrani 1
 • Tooraj Valinassab 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Iran Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research and Training Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

The diet and reproduction of tigertooth croaker (Otolithes ruber) during the 12-month sampling period were studied from August2016 to July 2017in the shores of the Oman Sea (Jask area). A total of 600 fishes were biosensor and autopsy. The mean of conditional factors and severity of nutrition index were 1.01 and 307.66 respectively. The gastric stomach index for males and females was 45.63 and 37.64, respectively. Also, the hunting indexes for the fish bait,  squid baits and the shrimp bait were  75% ,11.6% , 10.2% respectively. In the study of food items found in the stomach, the diet of the fishes is a wide range of bony fish (a variety of Sciaenidae, Sillaginidae, Clupeidae, Threadfin fishes and skeletons of fish), mollusca (shrimp and Mantis), and Squids were formed. Also, the results showed that fish catches are the dominant source of fish in terms of the importance and prevalence of caught prey. Sex ratio of female to male was 1 to 0.72 and the oviposition period (oviposition season) was observed for this species in spring.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tiger tooth croaker
 • Diet
 • Reproduction
 • Oman Sea
 1. آژیر، م.ت.، 1387. بررسی یرخی از خصوصیات زیستی ماهی شوریده به ­منظور بهینه ­سازی زمان صید در آب­ های دریای عمان. مجله علمی شیلات ایران. سال 17، شماره 1، صفحات 1 تا 10.
 2. اسکندری،غ.، 1376.  زیست­ شناسی و تولیدمثل و تغذیه ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل خوزستان. پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز. 112 صفحه.
 3. اسکندری،غ.؛ هاشمی، س.ا.؛ تقوی، س.ا.؛ دهقانی­ مدیسه، س.؛ مباحی، ی. و آلبوعبید، ص.، 1392. بررسی وضعیت دخایر ماهی شوریده و میگوی سفید در سواحل خوزستان. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی ­پروری جنوب کشور. 194 صفحه.
 4. امیری­ نیا،س.، 1375.  تغذیه ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل استان خوزستان. مجله علمی شیلات ایران. سال 8، شماره 2، صفحات 31 تا 46.
 5. بندانی، غ.؛ حسن ­زاده ­کیابی، ب. و اکرمی، ر.، 1386. عادات غذایی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب ­های ساحلی چابهار. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد 14، شماره 2، صفحات 23 تا 34.
 6. خورشیدیان،ک.،1369. روش ­های ارزیابی ذخایر توسط کارشناسان ارزیابی کشور کره. مرکز تحقیقات خلیج­ فارس، بوشهر. 146 صفحه.
 7. سواری، ا.؛ اتابک، ن.؛ غفله­ مرمضی، ج. و دهقان­ مدیسه، س.،  1389. رژیم غذایی بچه­ ماهیان شوریده (Otolithes ruber) در ساحلی استان خوزستان. نشریه اقیانوس­ شناسی. شماره 1، صفحات 11 تا 18.
 8. قربانی، ن.؛ حقی، م.؛ ذاکری، م.؛ یاوری، و. شاکری، م.، 1396. رژیم غذایی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در اندازه تجاری در سواحل خوزستان. نشریه پژوهش­ های ماهی شناسی کاربردی. دوره 5، شماره 2، صفحات 31 تا 46.
 9. کمالی،ع.؛ولی­ نسب، ت.؛ دهقانی، ر.؛ بهزادی،س. و جلالی، ک.، 1383 . بررسی برخی از ویژگی­ های زیستی سنگسر معمولی، شوریده و میش­ ماهی در آب­ های استان هرمزگان. پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان. گزارش نهایی. 91 صفحه.
 10. Aysun, G.M.; Mahmut, Y. and Polat, O.N., 2001. Relative Importance of Fooditems Feeding of Chondrostoma egium, and Its Relation with the Time in of Annulus Formation. Journal of Marine Science. Vol. 23, No. 4, pp: 225-231.
 11. Bianchi, G., 1985. Field guide to the commercial marine and brackish-water species of Pakistan.  FAO. 200 p.
 12. Biswas, S.P., 1993. Manual of Methods in Fish Biology and Ecology Laboratory. Dibrugrah University. 157 p.
 13. Crabtree, R.E.; Peter, B.H. and Derke, S., 2001. Age, growth, and reproduction of permit (Trachinotus falcatus) in florida water, J. Fish. Bull. Vol. 100, pp: 26-34.
 14. Carpenter, K.E. and Niem, V.H., 2001. The living marine resources of the western central Pacific, FAO species identification guide for fishery purposes, vol. 5, Bony fish part 3 (1st ed.), Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, Italy.
 15. Dadzie, S., 2007. Vitellogenesis, oocyte maturation pattern, spawning rhythm and spawning frequency in Otolithes rubber (Sciaenidae) in the Kuwaiti waters of the Persian Gulf. Scientia marina. Vol. 71, No. 2, pp: 239-248.
 16. Euzen, O., 1987. Food habits and diet composition of some fish of Kuwait. Kuwait. Bull. Mar. Sci. Vol. 9, pp: 58-65.
 17. Fennessey, S.T., 2000. Aspects of the biology of four species of sciaenidae from the east coast of South Africa. Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 50, pp: 259-269.
 18. Funamoto, T.; Ichiro, A. and Yozo, W., 2004. Reproductive characteristics of Japanese anchovy, Engraulis japonicus, In two bays of japan, J. Fisheries Reasearch. Vol. 70, pp: 71-78.
 19. Fischer, W. and Bianchi, G., 1984. FAO species identification sheets for fishery purposes. Western Indian Ocean (Fishing Area 51). Prepared and printed by FAO, united Nations. Pages variable, 4 p.
 20. Grandcourt, E.M.; Al Abdessalaam, T.Z.; Francis, F. and Al Shamsi, A.T., 2005. Population biology and assessment of the orange-spotted grouper, Epinephelus coioide), in the southern persian Gulf. Fisheries Research. Vol. 74, pp: 55-68.
 21. Gray, A.; Simenstad, C.A.; Bottoom, D.L. and Corn Well, T.J., 2002. Contrasting functional performance of juvenile salmon habitat in recovering wetlands of the Salmon River estuary, Oregon, USA. Journal of Restoration Ecology. Vol. 10, pp: 514-526.
 22. James, P.S.B.R., 1986. The precent status of ribbon fish in India, special publication N. 24, Central Marine  Fisheries Research Institute.
 23. Riede, K., 2004. Global register of migratory species - from global to regional scales. Final Report of the R&D Project 808 05 081. Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany. 329 p.
 24. Saborowski, R. and Buchhoz, F., 1996. Annual changes in the nutritive state of North sea.dab. Journal of fish Biology. Vol. 49, pp: 173-194.
 25. Ueng, J.P.; Huang, B.Q. and Mok, H.K., 2007. Sexual Differences in the Spawning Sounds of the Japanese Croaker, Argyrosomus japonicus (Sciaenidae). Zoological Studies. Vol. 46, No. 1, pp: 103-110.