بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی سلطان ابراهیم (nemipterus japonicus) درآب های ساحلی استان بوشهر

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس, ایران,

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران

3 پژوهشکده میگوی کشور, ایران

چکیده

مطالعه برخی از خصوصیات زیستی (تغذیه و تولیدمثل) ماهی سلطان ابراهیم گوازیم دم رشته ای(nemipterus japonicus) در آب های خلیج فارس (استان بوشهر) با بررسی 360 نمونه ماده و 143 نمونه نر صید شده توسط ترال کف از آبان 1385 تا مهر 1386 به طور ماهانه انجام پذیرفت. کوچک ترین و بزرگ ترین نمونه زیست سنجی شده به ترتیب دارای طول چنگالی 75 و 273 میلی متر بودند. با توجه به رابطه توانی بین طول چنگالی و وزن، رشد این گونه ایزومتریک (همگن) و میزانb 2.987321 محاسبه گردید. شاخص خالی بودن معده 45/6= v درصد به دست آمد که بیانگر تغذیه متوسط این گونه می باشد. درصد فراوانی معده های خالی 45/7، نیمه پر 39/4 و پر 14/9 بود. شاخص ارجحیت تغذیه (fp) نشان داد که سخت پوستان (78/2%) غذای اصلی، نرم تنان (27/2%)، ماهی ها (20/7%)، کرم های پرتار (19/2%) و روزنه داران (11/7%) غذای فرعی و فیتوپلانکتون ها (9/9%)، کرم های نماتود (8/0 %)، خارپوستان (2/3%) و گیاهان دریایی (0/3%) غذای تصادفی شناخته شدند. بیش ترین و کم ترین مقدار شدت تغذیه (gsi) در جنس نر به ترتیب در دی ماه و آذرماه و در جنس ماده به ترتیب در فروردین ماه و آذرماه به دست آمد. در نهایت نتیجه گرفته شد که این گونه دارای تغذیه جانوری بوده و در گروه ماهیان با تغذیه متوسط می باشد و غذای اصلی آن را انواع سخت پوستان تشکیل می دهند. نسبت جنسی کل 2/6: 1/0 (نر به ماده) محاسبه گردید که با نسبت 1: 1 اختلاف معنی داری داشت. بیش ترین مقدار gsr برای ماهی ماده در فروردین ماه و سپس در شهریور ماه و برای ماهی نر در شهریور ماه و سپس در فروردین ماه به دست آمد. تخم ریزی این گونه طولانی (از بهمن ماه تا شهریور ماه) و از نوع چند مرحله ای (batch spawner) می باشد و دارای دو پیک بهاره و پاییزه بوده و پیک اصلی در بهار و دومین پیک با شدت کم تر در پاییز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological characteristics of Japanese threadfin bream)Nemipterus japonicus(in the coastal waters of Province Bushehr

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Kerdgari 1
  • Tooraj Valinassab 2
  • Shahla Jamili 2
  • Arash Haghshenas 3
1 Islamic Azad University of Bandar Abbas Branch, Iran,
2 Iran Fisheries Research Institute
3 National Shrimp Research Institute, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to determine biological characteristics of threadfin bream (Nemipterus japonicus) in Persian Gulf (Bushehr Province), during November 2006 and October 2007. The minimum and maximum specimens were 75 - 273 mm FL. Based on the power relationship between fork length and weight, slope (b) for individuals was 2.987321. The emptiness value (V) was 45.6% and it shows that N. japonicus is a moderate feeder. The results of Fp indicates that crustacean with 78.2% are main foods, mollusca (27.7%), fishes (20.7%), polychaeta (19.2%) and Foraminifera (11.7%) were identified as minor foods and phytoplanktons (9.9%), nematode (8.0%), echinodermata (2.3%) and sea weeds (0.3%) were random foods. Ultimately, it was found that threadfin bream is a carnivorous species and from point of feeding intensity is a moderate feeder.The overall sex ratio was estimated as M: F =1.0: 2.6.The maximum GSR values were recorded in April and then in September for females and in September and then in April for males. The reproduction studies showed the spawning season extended within 2 peaks, from April- May and September and main spawning occurs in spring season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding
  • Reproduction
  • Japanese threadfin bream
  • Nemipterus japonicus
  • Bushehr Province