بررسی اولیه اکتوپارازیت ها برخی سوسماران استان ایلام(مهران)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه لرستان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران

چکیده

در این مطالعه تعداد 120 نمونه از سوسماران مشتمل بر 6 خانواده)لاسرتیده، جکونیده، فیلوداکتلیده، آگامیده، سینسیده و اوبلوفاریده(، 11 جنس و 11 گونه از مناطق اطراف شهرستان مهران در استان ایلام جمع آوری و از نظر وجود اکتوپارازیت مورد بررسی قرار گرفتند . در بررسی های که در این مطالعه انجام گرفت اعضای 4 خانواده ازسوسماران واجد پاکت های کنه ای در نقاط مختلف بدن بودند. پاکت های کنه ای معمولاً در اطراف چشم ها، داخل گوش ها، لابه لای فلس ها و چین های پوستی دیده شدند. به طورکلی اکتوپارازیت ها در 5 گونه از سوسماران ophisops elegans ، از خانواده لاسرتید asaccus elisa از خانواده فیلوداکتیلیده، laudakia nupta از خانواده آگامیده و cyrtopodion scabrum و carinatogecko heteropholis از خانواده جکونیده مشاهده شدند.این اکتوپارازیت ها شامل کنه هایی از دو جنس trombicula (خانواده trombiculidae) و geckobia (خانواده pterygosomatidae) بودند که بر روی سوسمار ophisops elegans با فراوانی زیاد و بر روی دیگر سوسماران با تراکم کمتر یافت شدند. در گونۀ assacus elisa هیچ تفاوتی از نظر تعداد و تراکم آلودگی در جنس نر و ماده مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A preliminary study on Ectoparasites of some lizards in Ilam (Mehran)

نویسندگان [English]

  • Nasrin Feili
  • Ahmad Gharzi
Lorestan University, Faculty of Science, Department of Biology, Iran
چکیده [English]

In this research 120 individuals of lizards belonging to 6 families (Lacertidae, Gekkonidae, Phyllodactylidae, Agamidae, Scincidae and Eublepharidae), 11 genera and 11 species were collected from Mehran region in Ilam Province and scrutinized for existence of ectoparasite. Our results demonstrated that among these, two families of Scincidae and Eublepharidae lack any parasite on their skin whereas the other four families possess mite pockets containing ectoparasite on different site of the body. The mite pockets occurred around eyes, inside ears, within scales and skin folds of the hosts. In general, ectoparasites were found in the members of 6 lizard species including Ophisops elegans (Lacertidae), Asaccus elisa (Phyllodactylidae), Laudakia nupta (Agamidae), Cyrtopodion scabrum and Carinatogecko heteropholis (Gekkonidae). The parasites were found on these lizards were belong to the genera Geckobia (Pterygosomatidae) and Trombicula (Trombiculidae) which occurred in high intensity in Ophisops elegans but with lower number on other species. Based on the results obtained from Asaccus elisa no gender difference is observed in terms of the number and intensity of infestation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mite pockets
  • Ectoparasite
  • Lizard
  • Chigger