بررسی اولیه اکتوپارازیت ها برخی سوسماران استان ایلام(مهران)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه لرستان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران

چکیده

در این مطالعه تعداد 120 نمونه از سوسماران مشتمل بر 6 خانواده)لاسرتیده، جکونیده، فیلوداکتلیده، آگامیده، سینسیده و اوبلوفاریده(، 11 جنس و 11 گونه از مناطق اطراف شهرستان مهران در استان ایلام جمع آوری و از نظر وجود اکتوپارازیت مورد بررسی قرار گرفتند . در بررسی های که در این مطالعه انجام گرفت اعضای 4 خانواده ازسوسماران واجد پاکت های کنه ای در نقاط مختلف بدن بودند. پاکت های کنه ای معمولاً در اطراف چشم ها، داخل گوش ها، لابه لای فلس ها و چین های پوستی دیده شدند. به طورکلی اکتوپارازیت ها در 5 گونه از سوسماران ophisops elegans ، از خانواده لاسرتید asaccus elisa از خانواده فیلوداکتیلیده، laudakia nupta از خانواده آگامیده و cyrtopodion scabrum و carinatogecko heteropholis از خانواده جکونیده مشاهده شدند.این اکتوپارازیت ها شامل کنه هایی از دو جنس trombicula (خانواده trombiculidae) و geckobia (خانواده pterygosomatidae) بودند که بر روی سوسمار ophisops elegans با فراوانی زیاد و بر روی دیگر سوسماران با تراکم کمتر یافت شدند. در گونۀ assacus elisa هیچ تفاوتی از نظر تعداد و تراکم آلودگی در جنس نر و ماده مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها