تاثیر درجه حرارت دوره تخم پروری بر تکامل جنین و لارو ماهی جنگجو (betta splendens)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران

چکیده

تغییرات ریخت شناسی و فیزیولوژیکی مهمی در مراحل ابتدایی تکوین ماهیان اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف بررسی تکوین جنینی ماهی جنگجو، betta splendens در سه دمای مختلف (24،27 و 30 درجه سانتی-گراد) تا زمان شنای آزاد لاروها انجام شد. عملیات تکثیر و تخم ریزی در دمای 28 درجه سانتی گراد صورت گرفت و سپس تخم ها خارج شده و به تانک های حاوی آب با دمای مورد نظر انتقال داده شدند. تخم های تازه لقاح یافته حدود 0/8 میلی متر طول داشتند، سفید رنگ و از نوع تخم های ته نشین شونده بودند. نمونه ها در زیر میکروسکوپ نوری بررسی شده و از آن ها عکس برداری شد. کم ترین زمان برای رسیدن به هریک از مراحل تکوین (مرحله دو سلولی، 32 سلولی، 64 سلولی، مرحله میانی بلاستولا، %50 اپی بولی، تشکیل جوانه دمی، شروع ضربان قلب، تفریخ، باز شدن دهان و شروع شنای فعال) به ترتیب در دماهای 24،27 و 30 درجه سانتی گراد ثبت شدند. براساس میزان تفریخ و سرعت رشد جنین، دمای 30 درجه سانتی گراد بهترین دما برای تکثیر ماهی جنگجو می باشد.

کلیدواژه‌ها