تاثیر درجه حرارت دوره تخم پروری بر تکامل جنین و لارو ماهی جنگجو (betta splendens)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران

چکیده

تغییرات ریخت شناسی و فیزیولوژیکی مهمی در مراحل ابتدایی تکوین ماهیان اتفاق می افتد. این مطالعه با هدف بررسی تکوین جنینی ماهی جنگجو، betta splendens در سه دمای مختلف (24،27 و 30 درجه سانتی-گراد) تا زمان شنای آزاد لاروها انجام شد. عملیات تکثیر و تخم ریزی در دمای 28 درجه سانتی گراد صورت گرفت و سپس تخم ها خارج شده و به تانک های حاوی آب با دمای مورد نظر انتقال داده شدند. تخم های تازه لقاح یافته حدود 0/8 میلی متر طول داشتند، سفید رنگ و از نوع تخم های ته نشین شونده بودند. نمونه ها در زیر میکروسکوپ نوری بررسی شده و از آن ها عکس برداری شد. کم ترین زمان برای رسیدن به هریک از مراحل تکوین (مرحله دو سلولی، 32 سلولی، 64 سلولی، مرحله میانی بلاستولا، %50 اپی بولی، تشکیل جوانه دمی، شروع ضربان قلب، تفریخ، باز شدن دهان و شروع شنای فعال) به ترتیب در دماهای 24،27 و 30 درجه سانتی گراد ثبت شدند. براساس میزان تفریخ و سرعت رشد جنین، دمای 30 درجه سانتی گراد بهترین دما برای تکثیر ماهی جنگجو می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of incubation temperature on the embryonic and larval development of the Siamese fighting fish (Betta splendens)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Navid Forsatkar
  • Mohammad Ali Nematollahi
University of Tehran, Faculty of Natural Resources, Department of Fisheries, Iran
چکیده [English]

Significant morphological and physiological changes occur in the early development of fishes. This study was conducted to investigate the embryonic and pre-larval development of fighting fish (Betta splendens) in different temperature (24, 27 and 30°C) from oocyte activation to time of free swimming. Spawning occurred in tanks at 28 °C. Fertilized eggs were removed rapidly from the breeding tanks and put in the rearing tanks with different temperature (24, 27 and 30 °C). Diameter of fertilized eggs was determined around 0.8 mm. They were white, typically when deposited, very large vitellogenin and small privitelin space. Eggs and larva in different development stages and temperatures were sampled and taken pictures. The minimum time for arrival to specific developmental stages including: first cleavage, 32 and 64 cells stage, mid blastula stage, 50% epiboly, tail bud formation, heartbeat begins, hatching, opening the mouth and finally free swimming) at 24, 27 and 30 °C was recorded. Higher hatching rate and larva faster growth occurred at 30°C show that this temperature is most suitable for egg incubation of Siamese fighting fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fighting fish (Betta splendens)
  • Embryonic development
  • Fertilization
  • Temperature