مطالعه تغییرات زی توده کشتی چسب balanus amphitrite طی توالی های دوماهه در بندر امام خمینی

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده منابع طبیعی, گروه بیولوژی دریا, ایران

چکیده

 رشد ناخواسته موجودات بر روی سطوح فرورفته در آب دریا که دارای پیامدهای اقتصادی باشد، زیست مزاحم دریایی نامیده می شود. بارناکل ها از شایع ترین موجودات زیست مزاحم هستند. این جانوران، سخت پوستانی هستند که به دلیل توانایی تولیدمثل و تکثیر زیاد بر روی سازه های دریایی بسیار مورد توجه قرار دارند. به منظور تعیین توالی استقرار balanus amphitrite و مشخص کردن میزان نشست این گونه در ماه های مختلف، در مهرماه 1388 پانل های آزمایشی از جنس بتون در اندازه 20 × 30 سانتی متر طراحی گردید، در مرحله بعد صفحات ساخته شده در چهار ایستگاه و دو عمق مختلف 3 و10 متری نصب شدند. هر دو ماه یک بار پانل های آزمایشی جمع آوری گردید و در آزمایشگاه تعداد بارناکل های هر سطح شمارش و توده زنده آن ها اندازه گیری شد. به طور هم زمان فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب اندازه گیری شد. نتایج حاصل از بررسی بیوماس نشان داد، بیش ترین میزان نشست amphitrite b. در هر دو عمق، مربوط به فروردین ماه و کم ترین میزان استقرار در بهمن ماه می باشد. از نتایج به-دست آمده راجع به نحوه استقرار amphitrite b. استنباط می گردد که میزان مزاحمت زیستی این گونه در ماه های گرم سال به خصوص فروردین ماه بیش تر از بقیه ماه های سال است. بیش ترین زی توده به میزان 13/74±1943/49 گرم در مترمربع در فروردین 89 و کم ترین مقدار گرم در مترمربع 1/22±4/31 در آذرماه 88 مشاهده شد. همبستگی معنی داری بین دما و میزان استقرار این گونه مشاهده شد. در تمامی ایستگاه ها میزان نشست کشتی چسب ها در عمق بین جزرومدی بیش تر از عمق زیر جزرومدی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of bimonthly biomass variations of barnacle on Balanus amphitrite in the Imam Khomeini port

نویسندگان [English]

  • Hoda Mori, Bazofti
  • Alireza Safahieh
  • Ali Dadolahi Sohrab
  • Babak Dostshenas
  • Ahmad Savari
Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Faculty of Natural Resources, Department of Marine Biology, Iran
چکیده [English]

The term ‘‘marine fouling’’ is generally applied to the assemblages of marine organisms that colonize artificial rather than natural substrate. Barnacles (Crustacea) are a dominant component of animal fouling species on artificial and natural substrates, as they are best adapted to sessile way of life. The purpose of this study was to determined deployment recruitment Balanus amphitrite on constructions in the Imam Khomeini Port. To achieve the aims of present research, concrete panels (20 × 30 cm) were designed and installed at depth 3 and 10 meter under seawater level in 4 stations. Panels were collected after 2 months and transferred to the laboratory for further investigations. The results indicated that the B. amphitrite recruitment occurred throughout the year with varying intensities. Maximum biomass of 1943.49 ± 13.74 g.m2 was observed during April 2010 and a minimum value of 4.31± 1.22gr.m2 in February 2009.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanus amphitrite
  • Biomass
  • Imam Khomeini port