مطالعه بیوسیستماتیک آگامای چابک (trapelus agilis) در استان خراسان رضوی تربت حیدریه و نیشابور

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

دانشگاه گلستان, دانشکده علوم, ایران

چکیده

 خانواده آگامیده چهارمین خانواده بزرگ مارمولک هاست، این خانواده در ایران شامل 4 جنس است. جنس trapelus یکی از جنس های خانواده آگامیده است که بسیار کم مطالعه شده است و در سراسر نواحی بیابانی و نیمه بیابانی شمال آفریقا، شرق خاورمیانه و آسیای مرکزی و شرقی و هم چنین قزاقستان و غرب چین توزیع شده است. جنس trapelus شامل 4 گونه در فلات ایران است: t. agilis، t. lessonae، t. ruderatus و t. megalonyx در ایران دارای سه زیرگونه t. agilis agilis، t. a. khuzistanensis، t. a. sanguinolentus است. تعداد 81 نمونه (35 نابالغ و 46 بالغ) بر اساس 3 صفت مورفومتریک و 12 صفت مریستیک متعلق به شهرستان های تربت حیدریه (27نمونه) و نیشابور (54 نمونه) مطالعه گردید. نتایج نشان می دهد که میانگین طول سروبدن در نرها 60/40 میلی متر و در ماده ها 63/41 میلی متر، میانگین طول دم در نرها 89/24 میلی متر و در ماده ها 90/74 میلی متر می باشد. تعداد فلس دور بدن در کل نمونه-ها 59 تا 83 عدد و تعداد فلس بین دو بینی بین 3 تا 5 عدد می باشد. تعداد فلس پینه بسته پیش مخرجی در نرها 2/4 برابر بیش تر از ماده هاست. دم تمام نابالغ ها (100%) سالم و دم 1 نمونه بالغ قطع شده بود.

کلیدواژه‌ها