بررسی میزان رشد، بقاء و ارزش غذایی آنوستراکا (branchinecta orientalis (crustacea: anostraca در تغذیه با جلبک های تک سلولی scenedesmus sp. و haematococcus sp

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه, دانشکده علوم, ایران

2 دانشگاه ارومیه, پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی, ایران

3 دانشگاه ارومیه, مرکز تحقیقات تنباکو, ایران

4 دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران

چکیده

آبزی پروری مطلوب وابسته به معیارهای مختلفی بوده که در این میان انتخاب غذای مناسب با پتانسیل لازم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. امکان استفاده از پریان میگوها در رژیم غذایی آبزیان بطور وسیع مورد بررسی قرار نگرفته است. در میان غذاهای زنده مورد استفاده در آبزی پروری، پریان میگوها با پتانسیل لازم به عنوان یک ماده غذایی برای ماهیان محسوب می شوند، مانند ماهی های زینتی که ازغذای زنده بهره مند می شوند. هم چنین سیست و ناپلی آن ها به دلیل سهولت و دسترسی آسان در پرورش لارو آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد. branchinecta orientalis متعلق به راسته آنوستراکا، ساکن بومی آبگیرهای فصلی واقع در شمال غربی ایران می باشد. در این تحقیق، سرعت رشد و بقاء این گونه با استفاده از دو نوع جلبک تک سلولی به همراه مقدار مشخصی از مخمر غنی شده به مدت 15 روزمورد مطالعه قرارگرفت. ناپلی های تازه تفریخ شده تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1± 21درجه سانتی گراد، 12 ساعت روشنایی، 12 ساعت تاریکی، شدت نور 1600 لوکس و تراکم 200 ناپلی در لیتر آب شیرین) تا تمایز جنسی، با استفاده از جلبک های هماتوکوکوس و سندسموس پرورش داده شدند. نتایج با استفاده ازروش آنالیز واریانس یک طرفه(one-way anova) بررسی گردید. نتایج حاصله نشان داد که هر دو رژیم غذایی نتایج خوبی برای پرورش این موجود داشته و حتی اختلاف معنی داری از لحاظ سرعت رشد و بقاء بین دو تیمار غذایی (هماتوکوکوس و سندسموس) دیده نشد (0/05<p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Growth, Survival and Nutrition value of Branchinecta orientalis (Crustacea: Anostraca) fed on unicellular algae; Haematococcus sp. and Scenedesmus sp

نویسندگان [English]

  • Mandana Kazemi 1
  • Samad Zare 1
  • Ramin Manaffar 2
  • Behrooz Atashbar 2
  • Mehdi Sooudi 3
  • Mohammad Reza Gharibi 4
1 University of Urmia, Faculty of Science, Iran
2 Urmia University, Artemia Research Institute of Aquatic Animals, Iran
3 Urmia University, Tobacco Research Center, Iran
4 University of Tehran, College of Agriculture and Natural Resources, Department of Fisheries, Iran
چکیده [English]

Success in aquaculture is based on various criteria, and the selection of a suitable feed and its potential use is important. The possibility of using fairy shrimps as diet in aquaculture has not been explored widely. Among the live diets used in the aquaculture, fairy shrimps have the potential to be used as a feed item for fishes such as ornamental fishes that benefit from live food. Also, their cysts and nauplii are useful in larval culture, mainly due to their convenience and availability. Branchinecta orientalis belong to the Anostracans, is a common inhabitant in seasonal water catchments in Northwest of Iran. In this study, growth rate and survival of this species was studied for 15 days using two different unicellular algae, that were combined with given amount enriched yeast. Newly hatched nauplii were grown until sexual differentiation under laboratory conditions (21 ±1°C temperature; 12L/12D photoperiod; 1600 Lm/m2 intensity; 200 nauplius L_1 density) feeding on two specie of unicellular algae Haematococus sp. and Scenedesmus sp. Results were analyzed using One-way ANOVA was used to test mean of different variables. No significant difference was observed on the growth rate and survival between the two treatment groups (p > 0.05). Also our findings provide valuable information on B. orientalis high nutrition value and its capability to use in aquaculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branchinecta orientalis
  • Anostracan
  • Fairy shrimp
  • unicellular algae aquaculture