بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین در پوسته صدف saccostrea cucullata طی پدیده مونسون در سواحل ایرانی دریای مکران

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه زابل, پژوهشکده تالاب بین المللی هامون, ایران

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, ایران

3 موسسه ملی اقیانوس شناسی, مرکز آب های دور دریای عمان و اقیانوس هند, ایران

چکیده

این تحقیق  در سال 1389 به منظور بررسی تأثیر پدیده مونسون بر تغییرات غلظت فلزات سنگین Cd، Cu،Ni،PbوZn در پوسته دوکفه ای Saccostrea cucullata در سواحل جزر و مدی چابهار (در امتداد گواتر تا پزم) صورت گرفت. برای انجام کار ایستگاه ­های گواتر، بریس، رمین، چابهار، تیس و پزم انتخاب شدند. نمونه برداری از دوکفه ­ای مورد مطالعه در هر یک از ایستگاه­ های تعیین شده در فصل های پیش از مونسون، مونسون و پس از مونسون (به ترتیب اردیبهشت، مرداد و آبان) در هنگام جزر انجام شد. غلظت عناصر بعد از آماده­ سازی نمونه­ ها، با روش جذب اتمی اندازه­­ گیری گردید. متوسط غلظت فلز  Cd در فصول پیش از مونسون، مونسون و پس از مونسون به ترتیب 0/41، 1/36 و 1/90، فلز  Cu به ترتیب 1/56، 1/058 و 0/46 ، Ni  2/49، 11/55 و 10/48، Pb  0/47، 0/90 و 1/02 و Zn به ترتیب 7/56، 6/86 و 4/47 میکروگرم بر گرم گزارش شد. عامل افزایش دهنده غلظت Cd از فصل پیش از مونسون به پس از مونسون را می توان جریانات فراجوشش و افزایش تولیدات پلانکتونی  باشد، که ممکن است حاوی این فلز باشند. درنتیجه پس از دریافت آن ها توسط دوکفه ­ای، غلظت این فلز در پوسته افزایش یابد. افزایش غلظت فلزات Ni و Pb از پیش از مونسون به پس از مونسون نیز می تواند ناشی از تغییر غلظت این فلز در محیط اطراف دوکفه ای احتمالاً به دلیل پدیده مونسون است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پدیده مونسون می تواند بر تغییر غلظت فلزات سنگین در پوسته S. cucullata سواحل چابهار موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of variation of heavy metals in Shell of Saccostrea cucullata during monsoon phenomenon in Iranian coasts of the Oman Sea

نویسندگان [English]

  • Sahel Pakzadtoochaei 1
  • Alireaza Safahieh 2
  • Mohammad Taghi Ronagh 2
  • Bita Archangi 2
  • Mohammad Ali Hamzeh 3
1 University of Zabol, Hamoon International Wetland Research Institute, Iran
2 Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Faculty of Marine and Oceanic Sciences, Iran
3 Iranian National Institute for Oceanography, Research Station of the Gulf of Oman and the Indian Ocean, Iran
چکیده [English]

This research was conducted in 2010 with purpose to evaluate the effect of monsoon phenomenon on variation of metals concentration including Cd, Cu, Ni, Pb and Zn in shell of oyster Saccostrea cucullata from intertidal zone of Chabahar coasts (along the Gwatr to Pozm). For this purpose, the Gwatr, Beris, Ramin, Chabahar, Tis and Pozm stations were selected. Samples of oysters were collected from the each station in the preemonsoon, monsoon and postmonsoon seasons (including May, August and November respectively) during low tide. After preparation of samples, heavy metal concentration was determined by using the atomic absorption spectrophotometer method. The average concentration of Cd in premonsoon, monsoon and post monsoon was determined 0.41, 1.36 and 1.90, Cu 1.56, 1.058 and 0.46, Ni 2.49, 11.55 and 10.48, Pb 0.47, 0.90 and 1.02 and Zn 7.65, 6.86 and 4.47 µg/g dw respectively. Increases of Cd concentration during preemonsoon and post Monsoon may probably be as a result of the upwelling currents and increase of phytoplankton productivities that can be content of Cd. Increase of Ni and Pb concentration from preemonsoon to post Monsoon seasons could be due to the monsoon activity and the change of these elements concentration in surrounding areas. Therefore, this project determined; Monsoon phenomenon can be an important factor to change or fluctuate heavy metals concentration in shell of oyster in selected area of the Oman Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monsoon
  • Heavy metals
  • Oyster Saccostrea cucullata
  • Intertidal zone of Chabahar