بررسی تاثیر انفرادی و مخلوط فلزات سنگین (مس و کادمیوم) و شوینده (las) برمرگ و میر زئوپلانکتون daphnia magna

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران

2 پژوهشکده آبزی پروری کشور، بنرانزلی, ایران

3 دانشگاه تربیت مدرس، نور, ایران

چکیده

دراین بررسی تاثیر انفرادی و مخلوط فلزات سنگین (مس و کادمیوم) و شوینده (LAS) برمرگ و میر زئوپلانکتونDaphnia magna مورد مطالعه قرارگرفت. آزمایشات تعیین سمیت حاد آلاینده ها به صورت انفرادی ومخلوط در دافنی به روش OECDبا 5 تیمار ویک شاهد، در سه تکرار انجام و محدوده غلظت ها به روش لگاریتمی تعیین شد ودر نهایت نتایج به دست آمده توسط آنالیز پروبیت (Probit analysis)، محاسبه وضریب همبستگی و مقادیر EC(Effect Concentration)10،50،90 آلاینده ها به صورت انفرادی و مخلوط به دست آمد. نتایج به دست آمده در آزمایشات تعیین سمیت حاد دافنی ، از تاثیر انفرادی فلزات سنگین (کادمیوم ومس) و شوینده LAS و مخلوط (کادمیوم وLAS) ونیز مخلوط (مس وLAS) به ترتیب عبارتند از: (0/5- 0/26- 0/14)Cd و (0/13- 0/03- 0/007)Cu و (60/6- 7/8- 1)LAS و (0/14- 0/066- 0/029) LAS+Cd و (0/077- 0/016- 0/003) LAS+Cu و حد مجاز به دست آمده به ترتیب، 0/026، 0/003، 0/78، 0/0066، 0/0016 میلی گرم در لیتر با ضریب همبستگی به ترتیب 88، 68، 84، 83، 91 درصد به دست آمد. نتایج آنالیز آماری نشان دادبا توجه به آزمون غیرپارامتریک کروسکال – والیس بین کادمیوم، مس و LAS از نظر تاثیر بر دافنی اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد. (0/05>P)

کلیدواژه‌ها