اثر عصاره هیدرواتانلی بخش های هوایی گیاه دم اسب (Equaisetum arvense) بر جلوگیری از تشکیل کریستال های اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش های صحرایی نر بال

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا, دانشکده علوم زیستی, ایران

چکیده

تشکیل سنگ ‏های ادراری یک مشکل جهانی است و هیچ گروه نژادی، جغرافیایی و فرهنگی را در بر نمی‏گیرد. انواع متعددی از سنگ‏ های ادراری بر اساس ترکیب شیمیایی وجود دارند. سنگ‏ های آهکی معمول‏ ترین سنگ‏ های کلیه هستند که بیش از 80% سنگ ‏ها را تشکیل می ‏دهند. سنگ‏ های اگزالات کلسیم معمول‏ ترند. در طب سنتی ایران، گیاهان دارویی بسیاری برای درمان سنگ‏ های کلیوی استفاده می‏ شوند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر عصاره هیدرواتانلی بخش‏ های هوایی گیاه دم اسب بر کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار می‌باشد. در پژوهش تجربی حاضر در ابتدا، عصاره هیدرواتانلی گیاه در غلظت‌های 25، 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن تهیه شد. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم توسط اضافه‌ نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن‌ گلیکول در آب آشامیدنی به‌ترتیب به‌مدت 3 و 38 روز القاء شد. گروه شاهد توسط آب آشامیدنی تیمار شدند. گروه‌های تجربی علاوه بر آب آشامیدنی حاوی کلرید آمونیوم و اتیلن گلیکول توسط غلظت‌های 25، 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه به روش درون‌صفاقی به مدت 41 روز تیمار شدند. بعد از 41 روز، موش‌های صحرایی توسط اتر بی هوش شده و کلیه سمت چپ آن ها خارج شده و در فیکساتیو قرار گرفت. نمونه‌ها برای مطالعات بافت‌شناسی آماده شده و با روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. نتایج نشان دادند که تیمار عصاره موجب کاهش تعداد کریستال‌های اگزالات کلسیم در بافت کلیه حیوانات تجربی در مقایسه با گروه شاهد بیمار می‌گردد. هم چنین، تیمار عصاره آسیب توبولو-اینتراستیشیال را در حیوانات تیمار شده کاهش می‌دهد. بنابراین، گیاه می‌تواند مانع تشکیل سنگ کلیه در حیوانات تیمار شده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Equaisetum arvense L. aerial parts of ethanolic extract on prevention of calcium oxalate crystals in kidney of male Wistar rats

نویسنده [English]

  • Maryam Eidi
Islamic Azad University of Varamin - Pishva, Faculty of Biological Sciences, Iran
چکیده [English]

Urolithiasis is a worldwide problem, sparing no geographical, cultural, or racial groups. Kidney stones are composed of inorganic and organic crystals amalgamated with proteins. Crystallisation and subsequent lithogenesis can happen with many solutes in the urine. Calcareous stones are still by far the most common nephroliths accounting for more than 80% of stones. In Iranian folk medicine, many plants are used for the treatment of kidney stones. In the present study, effect of Equaisetum arvense L. aerial parts hydro-alcoholic extract on calcium oxalate crystallization was studied in male rats. At first, hydro-alcoholic extract of plant at doses of 25, 50 and 100 mg/kg were prepared. Crystallization of calcium oxalate was induced by adding ammonium chloride and ethylene glycol in drinking water for 3 and 38 days, respectively. Control group was treated by drinking water. Experimental groups were treated by plant extract at doses 25, 50 and 100 mg/kg for 41 days, interperitoneally. After 41 days, animals were anesthetized by ether and left kidneys removed and put them in buffered formaldehyde. Specimens were prepared for histological studies and stained by H&E staining method. Results showed that treatment of extract decreased the number of crystals in kidney sections of experimental animals in comparison with control group. Also, administration of plant extract decreased tubuleinterstitial damages in treated animals. So, the plant can prevent the formation of calcium oxalate crystals in kidney.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equaisetum arvense L
  • Calcium oxalate
  • Crystallization
  • Kidney stone
  • Rat