کاربرد کد تصویری زنجیری در آنالیز شکل اتولیت در دو گونه از ماهیان سرخو از جنس lutjanus

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات شیلات ایران, ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران

چکیده

حاشیه اتولیت دو گونه از ماهیان متعلق به خانواده سرخوماهیان Lutjanus malabaricus و Lutjanus johnii از آب های خلیج فارس و دریای عمان جهت تفکیک ­پذیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، به ترتیب تعداد 20 نمونه به ازای هر گونه در مرحله نخست و تعداد 39 و 41 نمونه در مرحله دوم به کار گرفته شد. حاشیه اتولیت ­های استخراج شده، پس از تصویربرداری دیجیتال، با روش آنالیز فوریه بیضوی و توسط نرم­ افزار Shape تجزیه و تحلیل گردید. برای هر نمونه، کد زنجیری، هارمونیک­ ها و ضرایب فوریه بیضوی به دست آمد. با استفاده از مقادیر ویژه، میانگین شکل حاشیه اتولیت بازسازی گردید. نتایج نشان دادند که تعداد نمونه ها، در میزان تفکیک ­پذیری این دو گونه نزدیک به هم، نقش به سزایی دارد. به طوری که، با تعداد 20 اتولیت نمی ­توان این دو گونه را از همدیگر بازشناخت. در این بررسی نشان داده شد که با انتخاب شمار مناسبی از اتولیت ها، می ­توان میانگین شکل اتولیت­ برای هر گونه را بازسازی کرد اختلاف ­های اندک موجود در بین گونه ­های نزدیک را از نظر مورفولوژی اتولیت شناسایی نمود. در این بررسی تلاش گردید مزایای استفاده از هارمونیک­ های فوریه بیضوی در شکل­ سنجی اتولیت تجزیه و تحلیل گردد.

کلیدواژه‌ها