تاثیر واریته های مختلف گندم بر فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز روده میانی بید مدیترانه ای آرد (anagasta kuehniella (lep.،pyralidae و باروری آن

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بید مدیترانه‌ای آرد (Anagasta kuehniella (Lep.,Pyralidae یکی از آفات انباری مهم است که خسارت زیادی روی محصولات انباری به خصوص آرد و دانه‌های غلات ایجاد می­ کند. غلات که غنی از کربوهیدرات‌ها به خصوص نشاسته می‌باشند مهم ترین منبع غذایی بید مدیترانه‌ای آرد هستند. بنابراین بقای این حشره وابسته به فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز می‌باشد که نشاسته را به قندهای ساده قابل جذب تبدیل می‌کند. در این مطالعه فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز و باروری آفت روی ده رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت. میزان باروری در ارقام مختلف دارای تفاوت معنی‌‌دار بود. همبستگی مثبتی بین میزان باروری و درصد پروتئین واریته‌های مختلف گندم وجود داشت (0/461 =r). فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز روده میانی لاروهای سن پنجم در ارقام مختلف گندم و نیز میزان مهارکنندگی عصاره‌ رقم‌های مختلف روی آنزیم آلفا-آمیلاز در هر دو جنس تفاوت معنی‌دار نشان داد. بیش تر رقم‌های گندم فعالیت مهارکنندگی بالایی روی هر دو جنس نر و ماده داشتند. یک رابطه منفی بین فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز و مقدار پروتین رقم‌های مختلف گندم در هر دو جنس مشاهده شد (0/582- =r نر، 0/453- =r ماده). نتایج نشان داد هیچ همبستگی بین میزان مهار آنزیم آلفا-آمیلاز جنس ماده و میانگین باروری (0/045=r) در رقم‌های مختلف گندم وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different wheat varieties on α-amylase enzyme activity in midgut of Mediterranean flour moth Anagasta kuehniella (Lep. Pyralidae) and its fecundity

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ziaei Madbouni 1
  • Reza Farshbaf pourabad 2
  • Majid Jafarlu 2
1 Faculty of Agriculture, Vali-asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
2 Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Mediterranean flour moth Anagasta kuehniella (Lep. Pyralidae) is a major pest of stored products which causes a lot of damage on stored products, especially flour and grains. Cereals which are rich in carbohydrates especially starch are the most important food source for flour moth. Thus the survival of the insect is dependent on alphaamylase enzyme activity that converts starch to simply-absorbed sugars. In this study alpha-amylase enzyme activity and pest fecundity were examined on ten wheat varieties. Fecundity rates were significant in different varieties. There was positive correlation between Fecundity rates and protein rates in different wheat varieties (r= 0.461). The activity of alpha-amylase enzyme in midgut of fifth instars larvae on different wheat varieties and inhibitory rate of different wheat extracts on the alpha-amylase enzyme activity in both sexes was significantly different. Most of wheat varieties had high inhibitory activity in both sexes. A negative correlation observed between alpha-amylase enzyme activity and Protein amount of different wheat varieties (r=-0.582 male, r=-0.453 female). The results showed that there was no correlation between inhibition of alpha-amylase activity and the fecundity average of females (r= 0.045) in different varieties of wheat. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alpha- amylase enzyme
  • Wheat cultivar
  • Fecundity
  • Inhibitory