بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس (garra rufa) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ماهی سنگ لیس در دو رودخانه بشار و کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از شش جایگاه ریزماهواره انجام گرفت. در این پژوهش از 56 قطعه ماهی سنگ لیس استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله، متوسط شاخص Fst، 0/024 به دست آمد که حکایت از تمایز ژنتیکی پایین بین جمعیت های مورد بررسی دارد. تعداد الل مشاهده شده در محدوده  25 – 7 و هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب در محدوده 1/000 – 0/000 (میانگین 0/595) و 0/946 – 0/767 (میانگین 0/855) به دست آمد. آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع ژنتیکی پایینی بین جمعیت ها وجود داشته و بخش عمده تنوع مشاهده شده مربوط به درون جمعیت ها می باشد. بر اساس آنالیز های موجود به نظر می رسد، گونه  Garra rufa دارای تنوع ژنتیکی مطلوبی در مناطق مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها