بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس (garra rufa) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ماهی سنگ لیس در دو رودخانه بشار و کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از شش جایگاه ریزماهواره انجام گرفت. در این پژوهش از 56 قطعه ماهی سنگ لیس استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله، متوسط شاخص Fst، 0/024 به دست آمد که حکایت از تمایز ژنتیکی پایین بین جمعیت های مورد بررسی دارد. تعداد الل مشاهده شده در محدوده  25 – 7 و هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب در محدوده 1/000 – 0/000 (میانگین 0/595) و 0/946 – 0/767 (میانگین 0/855) به دست آمد. آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع ژنتیکی پایینی بین جمعیت ها وجود داشته و بخش عمده تنوع مشاهده شده مربوط به درون جمعیت ها می باشد. بر اساس آنالیز های موجود به نظر می رسد، گونه  Garra rufa دارای تنوع ژنتیکی مطلوبی در مناطق مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of Garra rufa (Heckel, 1843) in the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province using microsatellite Markers

نویسندگان [English]

  • Ghasem Askari 1
  • Ali Shabani 1
  • Hamid Reza Rezaei 2
1 Department of fishery, Agricultural sciences and natural resources of Gorgan University, Gorgan, Iran
2 Department of fishery, Agricultural sciences and natural resources of Gorgan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The aim of present study was to investigate the genetic diversity of Garra rufa population in the Beshar and Kabgiyan rivers in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province by using six microsatellite loci. In this study fulfilled on 56 Garra individuals. According to the results, the Fst value was 0.024 which indicates the low genetic differentiation between the populations. The number of alleles, observed and expected heterozygosity were, 725, 0.000 – 1.000 (the average: 0.595) and 0.767 – 0.946 (the average: 0.855), respectively. Analysis of molecular variance showed there is low genetic variation among populations and most of the observed variation is within the populations. According to these analyses, it seems that, Garra rufa has desirable genetic diversity in investigated regions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garra rufa
  • Genetic diversity
  • Microsatellite
  • Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province