تعیین فلورباکتریایی مولدین قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) و شناسایی باکتری هایی با احتمال خواص زیست یاری

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران

2 مجتمع آموزش جهاد کشاورزی اصفهان

چکیده

هدف از این تحقیق، شناسایی باکتری های غالب روده با احتمال وجود خواص پروبیوتیکی به منظور ایجاد جایگزینی برای پادزیست ها و مواد محرک رشد و ایمنی در پرورش مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) می باشد. باکتری های گرم مثبت با خاصیت تولید اسید لاکتیک با احتمال پروبیوتیک بودن می توانند به عنوان مهم ترین دستاورد این بررسی در پرورش و افزایش ایمنی مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان و بهبود بازده تکثیر و بازماندگی لاروها مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به اثرات مثبت تاثیر پروبیوتیک ها و به ویژه باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک در افزایش میزان و بازده اقتصادی در آبزی پروری این تحقیق در مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان صورت گرفت. برای این منظور، تعداد ۳۰ مولد (۱۵نر و ۱۵ ماده) در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد صید گردید و با هوادهی مناسب زنده به آزمایشگاه مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان منتقل شدند. ابتدا ماهیان زیست سنجی گردیدند و وزن متوسط مولدین نر۲ ساله، ۱۸۶۰ گرم، طول کل ۴۶ سانتی متر و وزن متوسط مولدین ماده ۳ ساله، ۱۹۴۰ گرم و طول کل ۴۹ سانتی متر بود. سپس سطح خارجی مولدین در زیر دستگاه هود لامینار با الکل ۷۰ درصد ضدعفونی و پس از کالبد شکافی با وسایل استریل، دستگاه گوارش ماهی بویژه روده خارج گردید. ازمحتویات روده کشت میکروبی مقدماتی و تفریقی شامل: کشت با محیط های Nutrient broth، Blood agar، Mac Conkey agar،TSA، TSI، MRS، SIM و MR-VP انجام شد. هم چنین با استفاده از رنگ آمیزی گرم، باکتری های گرم مثبت از گرم منفی جدا گردیدند. سپس براساس ویژگی های بیوشیمیایی باکتری ها، تست ها و معرف ها شامل: متیل رد، وژز پروسکوئر، باریت، کواکس، تست اکسیداز، کاتالاز، تست تخمیر و غیره برای تشخیص قطعی و شناسایی آن ها استفاده شد. نتایج این بررسی نشان می دهد فلور باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی در روده مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمال مشتمل بر: Streptococcus sp.، Aeromonas sp.، Lactobacillus sp.، Carnobacterium sp.، Leuconostoc sp. می باشد.

کلیدواژه‌ها