تعیین فلورباکتریایی مولدین قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) و شناسایی باکتری هایی با احتمال خواص زیست یاری

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران

2 مجتمع آموزش جهاد کشاورزی اصفهان

چکیده

هدف از این تحقیق، شناسایی باکتری های غالب روده با احتمال وجود خواص پروبیوتیکی به منظور ایجاد جایگزینی برای پادزیست ها و مواد محرک رشد و ایمنی در پرورش مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) می باشد. باکتری های گرم مثبت با خاصیت تولید اسید لاکتیک با احتمال پروبیوتیک بودن می توانند به عنوان مهم ترین دستاورد این بررسی در پرورش و افزایش ایمنی مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان و بهبود بازده تکثیر و بازماندگی لاروها مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به اثرات مثبت تاثیر پروبیوتیک ها و به ویژه باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک در افزایش میزان و بازده اقتصادی در آبزی پروری این تحقیق در مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان صورت گرفت. برای این منظور، تعداد ۳۰ مولد (۱۵نر و ۱۵ ماده) در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد صید گردید و با هوادهی مناسب زنده به آزمایشگاه مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان منتقل شدند. ابتدا ماهیان زیست سنجی گردیدند و وزن متوسط مولدین نر۲ ساله، ۱۸۶۰ گرم، طول کل ۴۶ سانتی متر و وزن متوسط مولدین ماده ۳ ساله، ۱۹۴۰ گرم و طول کل ۴۹ سانتی متر بود. سپس سطح خارجی مولدین در زیر دستگاه هود لامینار با الکل ۷۰ درصد ضدعفونی و پس از کالبد شکافی با وسایل استریل، دستگاه گوارش ماهی بویژه روده خارج گردید. ازمحتویات روده کشت میکروبی مقدماتی و تفریقی شامل: کشت با محیط های Nutrient broth، Blood agar، Mac Conkey agar،TSA، TSI، MRS، SIM و MR-VP انجام شد. هم چنین با استفاده از رنگ آمیزی گرم، باکتری های گرم مثبت از گرم منفی جدا گردیدند. سپس براساس ویژگی های بیوشیمیایی باکتری ها، تست ها و معرف ها شامل: متیل رد، وژز پروسکوئر، باریت، کواکس، تست اکسیداز، کاتالاز، تست تخمیر و غیره برای تشخیص قطعی و شناسایی آن ها استفاده شد. نتایج این بررسی نشان می دهد فلور باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی در روده مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمال مشتمل بر: Streptococcus sp.، Aeromonas sp.، Lactobacillus sp.، Carnobacterium sp.، Leuconostoc sp. می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Bacterial flora of rainbow trout brood stocks (Oncorhynchus mykiss) and its assumed importance from probiotical view

نویسندگان [English]

  • Mehran Yasemi 1
  • Amir Hossein Esmaeili 2
  • Ziba Feizei 2
  • Sohil Ghaemmaghami 2
  • Sohil Alinejad 2
1 Applied-Scientific Higher Education Institute of Jihad-e-Agriculture, P.O.Box: 13145-1783 Tehran, Iran
2 Isfahan Agricultural Jihad Training Complex
چکیده [English]

The aim of present study was to identify the bacteria in the intestinal of rainbow trout’s brood stocks by considering to have the desire effect of probiotic for substitute of antibiotics and stimulating substances for growth and immunity in rainbow trout’s brood stock culture. Positive Gram bacteria with effect for acid lactic production by possibility of been probitic can be important results of this study for culturing and increasing immunity of rainbow trout’s brood stock and improvement reproduction yield and larvae survival. For this reason, 30 brood stocks (15 males and 15 females) in 15°C temperature caught and with adequate airing, transferred to laboratory of Jihad-e-Agriculture Educational Center, Esfahan. Then, fish were biometry and mean weight of 2-year male brood stocks were 1860g, total length 46cm and mean weight of 3-year female brood stocks was 1940g and total length was 49cm. After word, outside of brood stocks body were disinfected by 70% alcohol and after opening body with sterilized equipment and then digestive system especially the gut had been removed. From intestinal containing primary and subtractive bacterial culture including: Culture by Nutrient Broth, Blood agar, Mac Conkey agar, TSA, TSI, MRS,SIM and MR-VP mediums had been done. Also, by using Gram method staining negative Gram and positive Gram bacteria were separated. Then based on biochemical characteristics of bacterial, tests and references including: Red Methyl, Voges proskauer, Barit, Covax, Oxidase test, Catalase, Starch hydrolysis and act. bacterial identified positively. Results showed bacterial flora in intestinal of rainbow trout’s brood stocks were Streptococcus sp., Leuconostoc sp., Carnobacterium sp., Lactobacillus sp., and Aeromonas sp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microflora gut
  • Brood stock
  • Probiotic
  • Rainbow trout
  • Oncorhynchus mykiss