تنوع گونه ای کنه های خانواده فیتوزئیده (Acari: Mesostigmata) در منطقه مرودشت شیراز

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی یاسوج، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

در بررسی فونستیک کنه های شکارگر خانواده فیتوزئیده (Phytosiidae) که در منطقه مرودشت و شیراز از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ انجام گرفت، تعداد ۸ گونه از کنه های این خانواده متعلق به زیرخانواده های Amblyseiinae و Typhlodrominae از چهار جنس جمع آوری و شناسایی شدند. اسامی کنه های شناسایی شده به تفکیک زیرخانواده به شرح زیر است:Subfamily Amblyseiinae Muma، ۱۹۶۱: Neoseiulus barkeri (Hughes، ۱۹۴۸); Neoseiulus marginatus (Wainstein، ۱۹۶۱); Neoseiulus zwoelferi (Dosse، ۱۹۵۷); Proprioseiopsis messor (Wainstein، ۱۹۶۰); Neoseiulus sugonjaevi (Wainstein & Abbasova، ۱۹۷۴); Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot). Subfamily Typhlodrominae: Typhlodromus (Anthoseius) khosrovensis (Arutunjan، ۱۹۷۱); Typhlodromus (Anthoseius) bagdasarjani (Wainstein & Arutunjan، ۱۹۶۷).

کلیدواژه‌ها