گزارش چهار گونه جدید مگس های گل (Diptera: Syrphidae) از ایران شامل Metasyrphus latilunulatus، Chrysogaster hitella،Eumerus ornatus، Merdon elegans

نوع مقاله: سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها