بررسی زیست سنجی لاک پشت‌های دریایی منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در جزیره کیش - خلیج فارس

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 اداره حفاظت محیط زیست، بندر ماهشهر, ایران

2 دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران

3 اداره محیط زیست، سازمان منطقه آزاد کیش , ایران

چکیده

 این تحقیق به منظور زیست‌سنجی و بررسی وضعیت زیستی لاک‌‌پشت‌های منقار عقابی جزیره کیش در سال 89-1388 انجام شد. 21 لاک‌پشت به طور تصادفی مورد زیست‌سنجی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده شامل: متوسط وزن لاک‌پشت‌ها 1/03±40/143 کیلوگرم، متوسط طول مستقیم کاراپاس 0/718±65 سانتی متر، متوسط طول منحنی کاراپاس 0/559±71/57 سانتی متر، متوسط عرض مستقیم کاراپاس 0/703±50/619 سانتی متر، متوسط عرض منحنی کاراپاس 0/493± 65/214 سانتی متر و متوسط تعداد تخم 92/5 عدد بود. بیش ترین همبستگی بین وزن و طول منحنی کاراپاس با ضریب همبستگی 0/765=r به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین لاک‌پشت‌های منقار عقابی جزایر ایرانی خلیج فارس از لحاظ پارامترهای زیستی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. هم چنین نتایج نشان دادند که لاک‌پشت‌های منقار عقابی جزایر ایرانی خلیج فارس از لاک‌پشت‌های منقار عقابی سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان بزرگ تر و از لاک‌پشت‌های سایر نقاط دنیا کوچک ترند. هدف از انجام این تحقیق آگاهی از وضعیت زیستی این گونه ارزشمند برای برنامه‌ریزی بهتر در برای حفظت از آن می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biometrical of Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) in the Kish Island, the Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • Mehdi Tabib 1
 • Saeed Tahmasebi 2
 • Amir Vazerizadeh 2
 • Maryam Mohammadi 3
 • Arash Hadi Ramaki 3
1 Department of Environmental Protection, Mahshahr Port, Iran
2 Persian Gulf University of Bushehr, Iran
3 Department of Environment, Kish Free Zone Organization, Iran
چکیده [English]

This study was performed for biometrics and investing the status of biological Hawksbill turtles of the Kish Island in 2010-2011. 21 Hawksbill turtles accidentally were biometrics. The obtained results contains the average weight of turtles were 40.143±1.03kg, the average straight carapace length were 65±0.718cm, the average curve carapace length were 71.57±0.559cm, the average straight carapace width were 50.619±0.703cm, the average curve carapace width were 65.214±0.493cm and the average number of eggs were 92.5. The highest correlation between weight and the curve carapace length obtained with the correlation coefficient was r=0.765. The results showed that there is no significant differences between the Hawksbill turtles in the Iranian islands of the Persian Gulf in terms of biometric parameters, but the Hawksbill turtles are bigger than those in the other countries of the Persian Gulf and Oman Sea region and are smaller than elsewhere. The purpose of this research was understanding the biological status of these valuable species for better planning in order to protect them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biometrics
 • Hawksbill turtle
 • Carapace
 • Correlation
 • Kish Island
 • Persian Gulf