بررسی زیست سنجی لاک پشت‌های دریایی منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در جزیره کیش - خلیج فارس

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 اداره حفاظت محیط زیست، بندر ماهشهر, ایران

2 دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران

3 اداره محیط زیست، سازمان منطقه آزاد کیش , ایران

چکیده

 این تحقیق به منظور زیست‌سنجی و بررسی وضعیت زیستی لاک‌‌پشت‌های منقار عقابی جزیره کیش در سال 89-1388 انجام شد. 21 لاک‌پشت به طور تصادفی مورد زیست‌سنجی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده شامل: متوسط وزن لاک‌پشت‌ها 1/03±40/143 کیلوگرم، متوسط طول مستقیم کاراپاس 0/718±65 سانتی متر، متوسط طول منحنی کاراپاس 0/559±71/57 سانتی متر، متوسط عرض مستقیم کاراپاس 0/703±50/619 سانتی متر، متوسط عرض منحنی کاراپاس 0/493± 65/214 سانتی متر و متوسط تعداد تخم 92/5 عدد بود. بیش ترین همبستگی بین وزن و طول منحنی کاراپاس با ضریب همبستگی 0/765=r به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین لاک‌پشت‌های منقار عقابی جزایر ایرانی خلیج فارس از لحاظ پارامترهای زیستی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. هم چنین نتایج نشان دادند که لاک‌پشت‌های منقار عقابی جزایر ایرانی خلیج فارس از لاک‌پشت‌های منقار عقابی سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان بزرگ تر و از لاک‌پشت‌های سایر نقاط دنیا کوچک ترند. هدف از انجام این تحقیق آگاهی از وضعیت زیستی این گونه ارزشمند برای برنامه‌ریزی بهتر در برای حفظت از آن می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها