ارزیابی ژنتیکی و محاسبه همبستگی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی رایینی

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، گروه علوم دامی

چکیده

در این تحقیق از تعداد 4817، 1913، 1515، 6249، 1871، 1532، 1208 رکورد مربوط به صفت وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 12 ماهگی، وزن بیده کرک، مجموع تعداد بزغاله های متولد شده، مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته شده و فاصله زایش بزهای کرکی رایینی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بافت، که در فاصله سال های 1368 تا 1385 جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. ارزیابی ژنتیکی و تخمین همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید مثلی براساس مدل های دام، یک و دو صفتی انجام شد، وراثت پذیری مستقیم براساس بهترین مدل برای صفات فوق به ترتیب 0/24، 0/07، 0/20، ،0/17، 0/06، 0/08، 0/03 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی بین صفات وزن تولد و وزن 12 ماهگی، وزن تولد و وزن کرک، وزن شیر گیری و مجموع تعداد بزغاله های متولد شده، وزن شیر گیری و مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته شده، وزن 12 ماهگی و وزن کرک، وزن 12 ماهگی و مجموع تعداد بزغاله های متولد شده، وزن 12 ماهگی و مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته،وزن 12 ماهگی و فاصله زایش،فاصله زایش و مجموع تعداد بزغاله های متولد شده، فاصله زایش و مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته شده به ترتیب 0/27، 0/072، 0/02، 0/16-، 0/28، 0/10، 0/27- ،0/12-، 0/30، 0/42 برآورد گردید و همبستگی فنوتیپی بین صفات به ترتیب 0/23، 0/056، 0/066، 0/07، 0/20، 0/01، 0/54- ،0/43-، 0/02، 0/04 برآورد شد. 

کلیدواژه‌ها