ارزیابی ژنتیکی و محاسبه همبستگی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی رایینی

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، گروه علوم دامی

چکیده

در این تحقیق از تعداد 4817، 1913، 1515، 6249، 1871، 1532، 1208 رکورد مربوط به صفت وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 12 ماهگی، وزن بیده کرک، مجموع تعداد بزغاله های متولد شده، مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته شده و فاصله زایش بزهای کرکی رایینی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بافت، که در فاصله سال های 1368 تا 1385 جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. ارزیابی ژنتیکی و تخمین همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید مثلی براساس مدل های دام، یک و دو صفتی انجام شد، وراثت پذیری مستقیم براساس بهترین مدل برای صفات فوق به ترتیب 0/24، 0/07، 0/20، ،0/17، 0/06، 0/08، 0/03 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی بین صفات وزن تولد و وزن 12 ماهگی، وزن تولد و وزن کرک، وزن شیر گیری و مجموع تعداد بزغاله های متولد شده، وزن شیر گیری و مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته شده، وزن 12 ماهگی و وزن کرک، وزن 12 ماهگی و مجموع تعداد بزغاله های متولد شده، وزن 12 ماهگی و مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته،وزن 12 ماهگی و فاصله زایش،فاصله زایش و مجموع تعداد بزغاله های متولد شده، فاصله زایش و مجموع تعداد بزغاله های از شیر گرفته شده به ترتیب 0/27، 0/072، 0/02، 0/16-، 0/28، 0/10، 0/27- ،0/12-، 0/30، 0/42 برآورد گردید و همبستگی فنوتیپی بین صفات به ترتیب 0/23، 0/056، 0/066، 0/07، 0/20، 0/01، 0/54- ،0/43-، 0/02، 0/04 برآورد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic evolution and estimation of genetic correlation of some production and reproduction traits in Raienian Cashmere goat

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Nazemi 1
  • Ghobad Asgari Jaffarabadi 1
  • Mehdi Aminafshar 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch
2 Department of Animal Science, Science and Research Branch, Faculty of Agricultural Science and Food Technology, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, total number of 4817, 1913, 1515, 6249, 1871, 1532, 1208 records of birth weight, weight of 3 and 12 month age, cashmere weight, total number of lambs born, total number of lambs weaned and lambing interval in Raienian cashmere goat were used. These records were collected in Baft station from 1989 to 2006. The animal model was used for genetic evaluation and estimation of genetic and phenotypic correlations for these traits. Heritability above was estimated 0.24, 0.07, 0.20, 0.17, 0.06, 0.08 and 0.03, respectively on the basis of the best model for each trait. Genetic correlation between birth weight and12 month weight, birth weight and cashmere weight, 3month weight and total number of lambs weaned, 3month weight and total number of lambs born, 12 month weight and cashmere weight, 12month weight and total number of lambs born, 12 month weight and total number of lams weaned, 12month weight and lambing interval, lambing interval and total number of lambs born, lambing interval and total number of lambs weaned, was estimated 0.27, 0.072, 0.02, -0.16, 0.28, 0.10, -0.27, -0.12, 0.30 and 0.42, respectively and phenotypic correlation was estimated 0.23, 0.056, 0.066, 0.07, 0.20, 0.01, -0.54, -0.43, 0.02 and 0.04 respectively, using Bivariate analaysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Raienian Cashmere goat
  • Production
  • reproduction on traits
  • Heritability
  • Genetic correlation