تاثیرکیفیت آب سطحی و میزان فلزات سنگین (,Cu ,V Ni و Al) بر زندگی موجودات آبزی در رودخانه گرگان رود

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, ایران

2 اداره کل محیط زیست گلستان, ایران

3 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, ایران

4 دانشگاه تربیت مدرس, نور، ایران

چکیده

  آلودگی از مهم ترین معضلات جهانی می باشد و آلودگی ناشی از فلزات سنگین مهم ترین نوع آلودگی ها به شمار می رود. با پیشرفت صنایع میزان ورود آلودگی ها به اکوسسیستم ها افزایش می یابد. در این مطالعه غلظت فلزات سنگین (,Cu ,V Ni و Al) در 15 نقطه از آب های سطحی در طول رودخانه گرگانرود در فصل بهار سال 1388 برای تعیین کیفیت آن بر اساس دستور العمل ECE برای زندگی موجودات آبزی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین غلظت عناصر سنگین مورد مطالعه نیز از روش Inductively-Coupled Plasma Mass (Spectrometry (ICP-MS استفاده شد. بیش ترین و کم ترین مقادیر این فلزات سنگین به ترتیب 62/07-0/27 میلی گرم بر لیتر، 299-9 میکروگرم بر لیتر، 121/30-2/20 میکروگرم بر لیتر و 172/90-0/10 میکروگرم بر لیتر به ترتیب برای آلومینیوم، نیکل، وانادیوم و مس به دست آمد. هم چنین نتایج نشان داد که غلظت این عناصر در طول رودخانه از بالادست به پایین دست افزایش می یابد. هم چنین بر اساس دستور العمل ECE (بر اساس فلزات آلومینیوم ، مس و نیکل) برای کیفیت آب های سطحی و نقش آن بر زندگی موجودات آبزی، آب رودخانه گرگانرود در کلاس 5 (آلومینیوم و مس) و 2 ( نیکل) طبقه بندی می شود. 

کلیدواژه‌ها