تاثیرکیفیت آب سطحی و میزان فلزات سنگین (,Cu ,V Ni و Al) بر زندگی موجودات آبزی در رودخانه گرگان رود

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, ایران

2 اداره کل محیط زیست گلستان, ایران

3 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, ایران

4 دانشگاه تربیت مدرس, نور، ایران

چکیده

  آلودگی از مهم ترین معضلات جهانی می باشد و آلودگی ناشی از فلزات سنگین مهم ترین نوع آلودگی ها به شمار می رود. با پیشرفت صنایع میزان ورود آلودگی ها به اکوسسیستم ها افزایش می یابد. در این مطالعه غلظت فلزات سنگین (,Cu ,V Ni و Al) در 15 نقطه از آب های سطحی در طول رودخانه گرگانرود در فصل بهار سال 1388 برای تعیین کیفیت آن بر اساس دستور العمل ECE برای زندگی موجودات آبزی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین غلظت عناصر سنگین مورد مطالعه نیز از روش Inductively-Coupled Plasma Mass (Spectrometry (ICP-MS استفاده شد. بیش ترین و کم ترین مقادیر این فلزات سنگین به ترتیب 62/07-0/27 میلی گرم بر لیتر، 299-9 میکروگرم بر لیتر، 121/30-2/20 میکروگرم بر لیتر و 172/90-0/10 میکروگرم بر لیتر به ترتیب برای آلومینیوم، نیکل، وانادیوم و مس به دست آمد. هم چنین نتایج نشان داد که غلظت این عناصر در طول رودخانه از بالادست به پایین دست افزایش می یابد. هم چنین بر اساس دستور العمل ECE (بر اساس فلزات آلومینیوم ، مس و نیکل) برای کیفیت آب های سطحی و نقش آن بر زندگی موجودات آبزی، آب رودخانه گرگانرود در کلاس 5 (آلومینیوم و مس) و 2 ( نیکل) طبقه بندی می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heavy metal concentration (Cu, V, Ni and Al) and determination of surface waters quality in Gorganroud River for aquatic life

نویسندگان [English]

  • Hossein Bagheri 1
  • Sasan Alinejad 2
  • Kazem Darvish Bastami 1
  • Taraneh Sharmad 3
  • Zahra Bagheri 4
1 National Institute of Oceanography and Atmospheric Sciences, Iran
2 General Directorate of Environment Golestan, Iran
3 Geological Survey of Iran, Iran
4 Tarbiat Modarres University, Noor, Iran
چکیده [English]

Environmental pollution is a world-wide problem and pollutants resulting from heavy metals are one of the important one. The progress of industries has led to increased emission of pollutants into ecosystems. In this study, concentrations of heavy metals Cu, V, Ni and Al in surface waters of Gorganroud River measured in 15 sampling sites in spring 2010. For determination of heavy metals concentrations in surface waters we used Inductively-Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) method. The minimum and maximum amounts of these heavy metals were 0.27-62.07mg/l; 9-299mg/l; 2.20-121.30mg/l and 0.10-172.9mg/l for Cu, V, Ni and Al, respectively. The results also show that a heavy metals concentration has increased along the river from upstream to downstream.According to the instruction ECE (based on aluminum, copper and nickel) in surface water quality for aquatic life, Gorganroud River is classified in class 5 (aluminum and copper) and class 2 (Ni).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metal
  • Gorganroud River
  • Pollution
  • Ecosystem